Az EU preferenciális (kedvezményes) származási szabályrendszere

Kedvezményes elbánások

A következő lista felsorolja az Európai Unió által egyoldalúan és (szabadkereskedelmi területeket létrehozó) szerződések alapján biztosított kedvezményes elbánásokat.

A termék származása

A származási szabályok az áru származási országának meghatározására szolgáló eszközök. A származási ország a bizonyos tarifális vagy nem-tarifális intézkedések alkalmazásának céljából nem azt az országot jelöli, ahonnan az árut feladták, hanem azt, ahol a terméket előállították, termelték vagy feldolgozták. A preferenciális származási szabályokat annak érdekében kell alkalmazni, hogy a kedvezményes elbánást (legyen az egyoldalú vagy szerződéses) valóban csak annak az országnak a származó terméke kapja meg, amelyiknek szánták.

Némely termék egyértelműen egy adott országból származik, mivel azt helyi anyagokból teljes egészében ott állították elő. Legtöbbször azonban az (ipari és feldolgozott mezőgazdasági) áruk olyan termékek, amiket az adott országba behozott nem származó anyagok feldolgozásával vagy megmunkálásával állítanak elő. Ahhoz, hogy a termék elérje a származó státuszt, a feldolgozásnak a származási szabályban foglalt feltételeket kielégítő mértékben kell lényegesnek lennie. Ezért a termékek minden kategóriájára feltételeket (termékspecifikus, korábbi nevén listás szabályokat) állapítottak meg (pl.: vámtarifaszám változás, a hozzáadott érték százaléka, specifikus feldolgozási művelet vagy ezek kombinációi), hogy meg lehessen határozni, hogy az adott országban a nem származó anyagokon elvégzett műveletek elegendőek-e ahhoz, hogy a termék elnyerje a származó helyzetet. Bizonyos kisebb jelentőségű műveletek („minimális műveletek”) ugyanakkor sohasem szerezhetnek az áruk számára kedvezményes származó helyzetet.

Származás kumulációja

A kielégítő mértékű feldolgozás vagy megmunkálás feltételei elvben minden harmadik országból importált anyagra vonatkoznak, amit az exportáló országban előállított termékhez használnak fel. A regionális gazdasági integráció előmozdítása érdekében azonban, a származás kumulációjának bizonyos rendszerei lehetővé teszik, hogy a partner-országok anyagai kivételt képezzenek ezen feltételek alól, és így könnyebbé válik a termelők számára, hogy az azokból az országokból jövő beszállításokat is igénybe vehessék. A késztermék végül is származó helyzetet ér el úgy, hogy a műveletben érintett egyik vagy másik partner ország származó árujává válik az alábbi külön feltételeknek megfelelően:

  • a bilaterális (kétoldalú) kumuláció két partnert érint és az A országban levő gazdálkodó számára azt engedélyezi, hogy B ország származó anyagait úgy használja fel, mintha azok az A országból származnának. A származási feltételek csak a nem származó árukra vonatkoznak, ezért az áru A országi származó helyzetének eléréséhez elegendő, ha az A országban elvégzett művelet „több, mint minimális”. Ezt a kumulációs lehetőséget alkalmazz az EU minden kétoldalú megállapodásában, valamint az egyoldalúan nyújtott kedvezményes elbánási rendszerében.

  • a diagonális kumuláció a bilaterális kumuláció alapelvén nyugszik, azonban legalább három partner szerződéses viszonyát feltételezi, akik az azonos származási szabályokat tartalmazó, és ezt a fajta kumulációt biztosító szabadkereskedelmi megállapodások hálózatát hozzák létre; ennek a kumulációs lehetőségnek a prototípusa a „pán-euromediterrán” kumuláció.

  • a pán–euromediterrán kumuláció a diagonális kumuláció konkrét formája. A pán-euromediterrán származási kumuláció alkalmazására az Európai Bizottság által rendszeresen frissített közleményekben (az úgynevezett származási mátrixban) szereplő táblázatban megadott országokkal kötött megállapodások alapján és az ott feltüntetett időpontoktól van lehetőség. A táblázat frissítése az érintett országok egymással azonos származási jegyzőkönyvekkel rendelkező szabadkereskedelmi megállapodásainak hatályba lépése szerint történik.

  • pán–euromediterrán kumuláció – átmeneti szabályok alapján a diagonális kumuláció konkrét formája. A pán-euromediterrán származási kumuláció alkalmazására az Európai Bizottság által rendszeresen frissített közleményekben (az úgynevezett származási mátrixban) szereplő táblázatban megadott országokkal kötött megállapodások alapján és az ott feltüntetett időpontoktól van lehetőség. A táblázat frissítése az érintett országok egymással azonos származási jegyzőkönyvekkel rendelkező szabadkereskedelmi megállapodásainak hatályba lépése szerint történik. A PEM átmeneti szabályok (lásd lentebb) alapján egy külön kumulációs rendszer jött létre, amelyre az Európai Bizottság külön közleményeket (származási mátrixot) ad ki.
  • a regionális GSP kumuláció, a diagonális kumuláció másik formája, ami érinti a kedvezményezett országok regionális csoportjainak tagjait (például az ASEAN országokat). A cél, hogy az EU-ba irányuló export termékek elérjék a származó helyzetet, hogy ott megkapják az általános preferenciarendszer alapján biztosítható kedvezményes elbánást. Ebben az esetben a termék annak az országnak a származó termékévé válik, amelyikben a „több, mint minimális” műveletet elvégezték és ahol a hozzáadott érték legalább megegyezik az előállítás során felhasznált, a csoport többi országából érkező származó anyagok értékével.

  • a teljes kumuláció, avagy a „munkák kumulációja” a szerződő felek területén elvégzett feldolgozások és megmunkálások értékének összegződésén alapszik, azaz a termék származó helyzetét az szerződött országok által létrehozott térségben elvégzett feldolgozási és megmunkálási műveletek összességére való hivatkozással lehet meghatározni. Ennek érdekében az A országban elvégzett műveletet úgy tekintik, mintha azt B országban végezték volna el, feltéve, hogy az A országban előállított nem származó terméken B országban további feldolgozást (akár nem kielégítő mértékűt is) végeznek.

 

Regionális Egyezmény

A pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM) szövegét 2013. február 26-án tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjának L 54. számában.

A PEM nem érintette a szerződő felek közötti kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások érvényességét, azok továbbra is érvényben maradtak. A PEM célja ugyanis az, hogy a szerződő felek közötti kétoldalú megállapodásokban egyenként szereplő származási jegyzőkönyveket a PEM I. és II. függelékében szereplő származási szabályokra történő hivatkozásokra cseréljék le. Ezáltal elérhető az, hogy minden szerződő fél között teljesen azonos származási szabályok legyenek alkalmazhatóak, azaz létrejöjjön egy származási szabályok szempontjából egységes euromediterrán régió.

Először az EU Szerbiával kötött megállapodásának jegyzőkönyvét módosították, majd a többi szerződő féllel kötött megállapodás jegyzőkönyveinek lecserélését is megindult. A PEM rendelkezései különös jelentőséggel bírnak a korábbi pán-euromediterrán kumuláció és az úgynevezett „nyugat-balkáni” országokkal való kumuláció tekintetében. Az alábbi táblázat tartalmazza a PEM-et már alkalmazó országokat.

A Pán-Euromediterrán Preferenciális származási szabályokról szóló Regionális Egyezménnyel létrehozott Vegyes Bizottság az 1/2023 ajánlásával lehetőséget teremtett a származási bizonyítványok elektronikus kiállítására.  

 

Regionális Egyezmény – átmeneti szabályok

2021. szeptember 1-jétől fokozatosan bővülő körben és a jelenlegi PEM szabályok megtartásával, alternatív szabályrendszerként hatályba léptek a felülvizsgált PEM szabályok. Az új/felülvizsgált PEM-szabályokra jelenleg PEM átmeneti szabályokként szükséges hivatkozni (angolul: Transitional Rules, azaz TR).

A kétoldalú megállapodások módosításai folyamatban vannak. Egyes országok tekintetében a PEM átmeneti szabályok 2021. szeptember 1-jével már alkalmazhatóak: Albánia, Feröer-szigetek, Georgia, Izland, Jordánia, Palesztina/Ciszjordánia, Norvégia, Svájc (beleértve: Liechtensteint), míg 2021. szeptember 9-től: Észak-Macedónia.

Ezeknek a szabályoknak a használata szabadon választható a gazdálkodók számára. Az exportőr választhat, hogy az áruk származását a régi/jelenlegi, vagy az átmeneti PEM szabályok alapján állapítja meg. Ha az átmeneti szabályok használatával határozzák meg az áruk származását, akkor azt az EUR. 1 kérelmen „TRANSITIONAL RULES”, míg a származási nyilatkozat szövegében „according to the transitional rules of origin/átmeneti származási szabályok szerint” záradékkal kell jeleznie.

A gazdálkodóknak mérlegelniük kell, hogy a PEM átmeneti szabályok a származás megállapítására vonatkozóan kedvezőbb, rugalmasabb szabályokat tartalmaznak, azonban azokat jelenleg még nem minden PEM szerződő fél alkalmazza. Emellett a régi/jelenlegi PEM keretében kiadott származási igazolások (beleértve a beszállítói nyilatkozatot is) nem használhatóak alátámasztó okmányként az átmeneti szabályok keretében kiállított, vagy kiadni kért származási igazolásokhoz és a kumulációba is csak olyan áruk vonhatóak be, melyek az átmeneti szabályokat alkalmazó országok származó termékei és az átmeneti szabályok szerint kiadott származási igazolás is rendelkezésre áll.

Mindez az is jelenti, hogy a pán-euromediterrán kumuláció kapcsán az Európai Bizottság által szokásosan kiadott közlemények (származási mátrix) a PEM átmeneti szabályok esetében nem alkalmazandóak. A PEM átmeneti szabályok alapján működő diagonális kumuláció lehetőségének nyomon követésére az Európai Bizottság külön közleményt ad ki (származási mátrix az átmeneti szabályok alapján).

 

A PEM-et alkalmazó országok

Ország

Határozat

Hivatalos Lap

Érvényesség kezdete

Szerbia

AZ EU-SZERBIA STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS
1/2014 SZ. HATÁROZATA

L 367/120 2014.12.23.

2015.02.01.

Montenegró

AZ EU–MONTENEGRÓ STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS
1/2014 HATÁROZATA

L 28/45 2015.02.04.

2015.02.01.

Albánia

AZ EU–ALBÁNIA STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS
1. sz. HATÁROZATA

L 129/50 2015.05.27.

2015.05.01.

Izland

AZ EU–IZLAND VEGYES BIZOTTSÁG
1/2016. sz. HATÁROZATA

L 72/66 2016.03.17.

2015.05.01.

Norvégia

AZ EU–NORVÉGIA VEGYES BIZOTTSÁG
1/2016. sz. HATÁROZATA

L 72/63 2016.03.17.

2015.05.01.

Egyiptom

AZ EU–EGYIPTOM TÁRSULÁSI TANÁCS
1/2015 HATÁROZATA

L 334/62 2015.12.22.

2016.02.01.

Svájc

AZ EU–SVÁJC VEGYES BIZOTTSÁG
2/2016 HATÁROZATA

L 236/79 2016.01.29.

2016.02.01.

Palesztina

AZ EU–PFSZ VEGYES BIZOTTSÁG
1/2016 HATÁROZATA

L 205/24 2016.07.30.

2016.03.01.

Koszovó

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

L 71/3, 2016.03.16.

2016.04.01.

Észak-Macedónia

AZ EU–MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG
STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2016 sz. HATÁROZATA

L 293/58 2016.10.28.

2016.10.28.

Moldova

AZ EU–MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG VÁMÜGYEKKEL
FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2016. sz. HATÁROZATA

L 39/45 2017.02.16.

2016.12.01.

Bosznia-Hercegovina

AZ EU–BOSZNIA-HERCEGOVINA STABILIZÁCIÓS ÉS
TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2016 HATÁROZATA

L 22/82 2017.01.27.

2017.01.27.

Grúzia

AZ EU–GRÚZIA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ
ALBIZOTTSÁG 1/2018 sz. HATÁROZATA

L 140/107 2018.06.06.

2018.06.01.

Ukrajna

AZ EU–UKRAJNA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ
ALBIZOTTSÁG 1/2018 sz. HATÁROZATA

L 20/41 2019.01.23.

2019.01.01.

Jordánia

AZ EU–JORDÁNIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2021 HATÁROZATA

L 164/1 2021.05.10.

2021.09.01.

 

A következő táblázatban az Európai Unió származási szabályokat tartalmazó megállapodásai találhatóak. Egyes megállapodások, melyeket a Bizottság még Magyarország csatlakozását megelőzően kötött, csak angol nyelven érhetőek el.

 

ISO
-Alpha
kód


Országnév


Megjegyzés


Kedvezmény

AD

Andorra

  Vámunió

AE

Egyesült Arab Emírségek

Abu-Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Rasa l Khaimah, Sharjah és
Umm Al Qaiwain

 

AF

Afganisztán

  GSP

AG

Antigua és Barbuda

  CARIFORUM

AI

Anguilla

   

AL

Albánia

  Nyugat-balkán (kétoldalú)

AM

Örményország

  GSP

AO

Angola

Cabindát is beleértve

GSP

AQ

Antarktisz

A déli szélesség 60°-tól délre eső területek; a Francia Déli Területek (TF), a Bouvet-sziget (BV), Dél-Georgia és a Déli Sandwich-szigetek kivételével

TOT

AR

Argentína

   

AS

Amerikai Szamoa

   

AU

Ausztrália

   

AW

Aruba

  TOT

AZ

Azerbajdzsán

   

BA

Bosznia és Hercegovina

  Kétoldalú

BB

Barbados

  CARIFORUM

BD

Banglades

  GSP, Közlemény

BF

Burkina Faso

  GSP

BH

Bahrein

   

BI

Burundi

  GSP

BJ

Benin

  GSP

BL

Saint-Barthélemy

  TOT

BM

Bermuda

   

BN

Brunei Darussalam Állam

Ismertebb nevén: Brunei

 

BO

Bolívia

  GSP

BQ

Bonaire, St. Eustatius és Saba

Volt Holland Antillák

TOT , Közlemény

BR

Brazília

   

BS

Bahama-szigetek

  CARIFORUM

BT

Bhután

  GSP

BV

Bouvet-sziget

   

BW

Botswana

  SADC-GPM 

BY

Belarusz

Ismertebb nevén: Fehéroroszország

Ideiglenesen felfüggesztve

BZ

Belize

  CARIFORUM

CA

Kanada

  CETA, derogáció

CC

Kókusz-szigetek

   

CD

Kongói Demokratikus Köztársaság

Korábbi neve: Zaire

GSP

CF

Közép-afrikai Köztársaság

  GSP

CG

Kongó

  GSP

CH

Svájc

Büsingen német területét és a Campione d’Italia olasz körzetét is beleértve

Euro - Med

CI

Elefántcsontpart

 

Társulási Megállapodás 

CK

Cook-szigetek

  GSP

CL

Chile

  kétoldalú

CM

Kamerun

 

MAR ,
Kamerun Közép- Afrika fél

CN

Kínai Népköztársaság

   

CO

Kolumbia

  Eltérés (klf.áruk),
Andoki ország

CR

Costa Rica

  Közép Amerika,
Eltérés (textiltermékek)

CU

Kuba

   

CV

Zöld-foki-szigetek

  GSP,
Eltérés (halászati termékek)

CW

Curaçao

Volt Holland Antillák

TOT,
Közlemény

CX

Karácsony-sziget

   

DJ

Dzsibuti

  GSP

DM

Dominika

  CARIFORUM

DO

Dominikai Köztársaság

 

CARIFORUM
Eltérés - Egyes textiltermékek

DZ

Algéria

  kétoldalú

EC

Ecuador

A Galapagos-szigeteket is beleértve

Andoki orszag

EG

Egyiptom

  Euro - Med

ER

Eritrea

  GSP

ET

Etiópia

  GSP

EU

Európai Unió

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság,
Dánia,  Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 

FJ

Fidji

Fidzsi-szigetek

Átmeneti EPA,

FK

Falkland-szigetek

Malvinas

 

FM

Mikronéziai Szövetségi Államok

Chuuk, Kosrae, Pohnpei és Yap

GSP

FO

Feröer-szigetek

  Euro - Med

GA

Gabon

   

 GB

Egyesült Királyság

Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales

Megállapodás

GD

Grenada

A Déli-Grenadine-szigeteket is beleértve

CARIFORUM

GE

Georgia

  Georgia kétoldalú

GH

Ghána

  Átmeneti Partnerségi Megállapodás

GI

Gibraltár

   

GL

Grönland

  TOT, Eltérés

GM

Gambia

  GSP

GN

Guinea

  GSP

GQ

Egyenlítői-Guinea

  GSP

GS

Dél-Georgia és
a Déli Sandwich-szigetek

   

GT

Guatemala

  Közép-Amerika,
Eltérés (halászati termékek),
Eltérés (textiltermékek)

GU

Guam

   

GW

Bissau-Guinea

  GSP

GY

Guyana

  CARIFORUM

HK

Hongkong

A Kínai Népköztársaság hongkongi különleges közigazgatási területe

 

HM

Heard-sziget és
McDonald-szigetek

   

HN

Honduras

Swan-szigeteket is beleértve

Közép-Amerika,
Eltérés (klf.áruk)

HT

Haiti

  GSP

ID

Indonézia

 

GSP,
Régióközi kumuláció (dohány)

GSP részleges felfüggesztése

IL

Izrael

  Euro - Med

IN

India

 

GSP

GSP részleges felfüggesztése

IO

Brit Indiai-óceáni Terület

Chagos-szigetek

 

IQ

Irak

   

IR

Iráni Iszlám Köztársaság

Irán

 

IS

Izland

  EGT,Euro - Med

JM

Jamaica

  CARIFORUM

JO

Jordánia

  Euro - Med

JP

Japán

  Japán (kétoldalú)

KE

Kenya

 

MAR , GSP

GSP részleges felfüggesztése

KG

Kirgiz Köztársaság

  GSP

KH

Kambodzsa

  GSP , Kumuláció Kambodzsa és Vietnam között (Kerékpár)

KI

Kiribati

  GSP

KM

Comore-szigeteki Unió

Anjuan, Grande Comore és Mohéli

GSPESA

KN

Saint Kitts és Nevis

  CARIFORUM

KP

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

Észak-Korea

 

KR

Koreai Köztársaság

Dél-Korea

Kétoldalú,
Bizottsági állásfoglalás

KW

Kuvait

   

KY

Kajmán-szigetek

   

KZ

Kazahsztán

   

LA

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság

Laosz

GSP

LB

Libanon

  Euro - Med

LC

Saint Lucia

  CARIFORUM

LI

Liechtenstein

  EGT

LK

Srí Lanka

  GSP,
Régióközi kumuláció (dohány)

LR

Libéria

  GSP

LS

Lesotho

  GSP,
SADC-GPM
 

LY

Líbiai Arab Szocialista
Nagy Népi Közösség

Líbia

 

MA

Marokkó

  Euro - Med

MD

Moldovai Köztársaság

Moldávia

Moldávia kétoldalú , Kiegészítő ideiglenes intézkedések

ME

Montenegró

  kétoldalú megállapodás

MG

Madagaszkár

 

GSP,
ESA,
Eltérés (tonhal)

MH

Marshall-szigetek

   

MK

Észak-Macedónia   Nyugat-Balkán (kétoldalú)

ML

Mali

  GSP

MM

Mianmar

a korábbi Burma

GSP

MN

Mongólia

  GSP

MO

Makaó

A Kínai Népköztársaság makaói különleges közigazgatási területe

 

MP

Észak-Marianna-szigetek

   

MR

Mauritánia

  GSP

MS

Monserrat

   

MU

Mauritius

Mauritius, Rodrigues-sziget, Agalega-szigetek és Cargados Carajos Shoals (Saint Brandon-szigetek)

ESA,
Eltérés (tonhal) Eltérés (Barracuda)

MV

Maldív-szigetek

  GSP

MW

Malawi

  GSP

MX

Mexikó

  Kétoldalú

MY

Malajzia

Malajziai-félsziget és Kelet-Malajzia (Labuan, Sabah és Sarawak)

 

MZ

Mozambik

  GSPSADC-GPM 

NA

Namíbia

  SADC-GPM 

NC

Új-Kaledónia

A Loyauté-szigeteket is beleértve (Lifou, Maré és Ouvéa)

TOT

NE

Niger

  GSP

NF

Norfolk-sziget

   

NG

Nigéria

  GSP

NI

Nicaragua

A Corn-szigeteket is beleérve

Közép-Amerika
Eltérés (klf. textiltermékek)

NO

Norvégia

Svalbardot és a Jan Mayen-szigetet is beleértve

EGT,
Euro - Med

NP

Nepál

  GSP

NR

Nauru

   

NU

Niue

  GSP

NZ

Új-Zéland

Ross-függő terület (Antarktisz) kivételével

Kétoldalú

OM

Omán

   

PA

Panama

A korábbi csatornaövezetet is beleértve

Közép-Amerika Eltérés
(klf. textiltermékek)

PE

Peru

  Andoki ország Eltérés (klf.áruk)

PF

Francia Polinézia

Marquises-szigetek, Társaság-szigetek (Tahitit is beleértve), Tuamotu-szigetek, Gambier-szigetek és Ausztrál-szigetek; továbbá a Clipperton-sziget

TOT

PG

Pápua Új-Guinea

Új-Guinea keleti része; Bismarck-szigetek (Új Britanniát, Új Írországot, Lavongait, az Admiralitás szigeteket is beleértve); Északi-Salamon-szigetek (Bougainville és Buka); Trobriand-szigetek, Woodlark-sziget, Entrecasteaux-szigetek, Louisiade szigetek

Átmeneti EPA

PH

Fülöp-szigetek

  GSP

PK

Pakisztán

  GSP

PM

Saint Pierre és Miquelon

  TOT,
Eltérés (feldolgozott halászati termékek

PN

Pitcairn-szigetek

A Ducie-, a Henderson- és az Oeno-szigetet is beleértve

 

PS

Megszállt palesztin terület (Palesztína)

Ciszjordánia (Kelet-Jeruzsálemet is beleértve) és a Gázai-övezet

Euró - Med

PW

Palaos

más néven: Belau, Palau

 

PY

Paraguay

   

QA

Katar

   

RS

Szerbia

  Kétoldalú

RU

Orosz Föderáció

   

RW

Ruanda

  GSP

SA

Szaúd-Arábia

   

SB

Salamon-szigetek

  GSPÁtmeneti EPA

SC

Seychelle-szigetek

Mahé-sziget, Praslin sziget, La Digue, Frégate és Silhouette; Amirante-szigetek (Desroches-t, az Alphonse-szigetet, Platteot és Coëtivy-t is beleértve); Farquhar-szigetek (Providence-t is beleértve); Aldabra-szigetek és Cosmoledo-szigetek

ESA,
Eltérés (tonhal)származási igazolások 2023.07.01-től

SD

Szudán

  GSP

SG

Szingapúr

 

Kétoldalú
Eltérés

SH

Saint Ilona (Helena)

Az Ascension-szigetet és a Tristan da Cunha-szigeteket is beleértve

 

SL

Sierra Leone

  GSP

SM

San Marino

  Vámunió

SN

Szenegál

  GSP

SO

Szomália

  GSP

SR

Suriname

  CARIFORUM

SS

Dél-Szudán

  GSP

ST

São Tomé és Príncipe

  GSP

SV

Salvador

 

GSP,
Közép-Amerika, Eltérés(klf.áruk)

SX

Sint Marteen (holland rész)

Volt Holland Antillák

TOT, Közlemény

SY

Szíriai Arab Köztársaság

Szíria

GSP, kétoldalú

SZ

Szváziföld

  Eltérés(őszibarack, körte, ananász)
SADC-GPM

TC

Turks- és Caicos-szigetek

   

TD

Csád

  GSP

TF

Francia Déli Területek

A Kerguélen-szigeteket, az Amszterdam-szigetet, a Saint Paul-szigetet, a Crozet-szigeteket is beleértve

TOT

TG

Togo

  GSP

TH

Thaiföld

  Közlemény

TJ

Tádzsikisztán

  GSP

TK

Tokelau

   

TL

Kelet-Timor

Timor-Leste

GSP

TM

Türkmenisztán

   

TN

Tunézia

  Euro - Med

TO

Tonga

  GSP

TR

Törökország

  Vámunió,
Agrár
,  Szén-Acél

TT

Trinidad és Tobago

  CARIFORUM

TV

Tuvalu

  GSP

TW

Tajvan

Kinmen, Matsu, Penghu és Tajvan különálló vámterülete

 

TZ

Tanzánia Egyesült Köztársaság

Tanganyika, Pemba és Zanzibár-sziget

GSP

UA

Ukrajna

 

Kétoldalú

Közlemény

UG

Uganda

  GSP

UM

Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei

A Baker-szigetet, a Howland-szigetet, a Jarvis-szigetet, a Johnston-atollt, a Kingman-zátonyt, a Midway-szigeteket, a Navassa-szigetet, a Palmyra-atollt és a Wake-szigetet is beleértve

 

US

Amerikai Egyesült Államok

Puerto Ricót is beleértve

 

UY

Uruguay

   

UZ

Üzbegisztán

  GSP

VA

Apostoli Szentszék

Vatikán

 

VC

Saint Vincent és
Grenadine-szigetek

  CARIFORUM

VE

Venezuela

   

VG

Brit Virgin-szigetek

   

VI

Amerikai Virgin-szigetek

   

VN

Vietnam

  Kétoldal , Kumuláció Kambodzsa és Vietnam között (Kerékpár)

VU

Vanuatu

  GSP

WF

Wallis és Futuna

Az Alofi-szigetet is beleértve

TOT

WS

Szamoa

Korábban: Nyugat-Szamoa

GSP

XC

Ceuta

  Egyéb

XK

Koszovó

 

Kétoldalú

XL

Melilla

Peñon de Vélez de la Gomerát, Peñon de Alhuecemas-t és a Chafarinas szigeteket is beleértve

egyéb

YE

Jemen

Korábban: Észak-Jemen és Dél-Jemen

GSP

YT

Mayotte

Grande-Terre és Pamandzi

 

ZA

Dél-Afrikai Köztársaság

  Kétoldalú, SADC-GPM

ZM

Zambia

  GSPESA

ZW

Zimbabwe

 

ESAEltérés (tonhal)

Közlemény 2021

 

Preferenciális származás igazolása az Európai Unión belül
Az EU-n belül a preferenciális származó státusz igazolását az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, (EU) 2015/2447 számú végrehajtási rendelet 61-66. cikkei szabályozzák.

 

Bizottsági honlap a származási szabályokról:
Az Európai Bizottság átfogó információkat nyújt az Európai Unió származási szabályrendszeréről, mely angol nyelven a következő helyen érhető el:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm