Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 57. § (1) bekezdés a) pontja alapján a végrehajtás alá vont ingóságot illetve ingatlant rendszerint árverésen, elektronikus árverésen vagy nyilvános pályázat útján kell értékesíteni. Az elektronikus árverés részletszabályait az Avt. 89-91. §-ainak rendelkezései, valamint az 89. § (10) bekezdés felhatalmazása alapján elkészített Üzemeltetési Szabályzat tartalmazza.

Az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) olyan virtuális árverési csarnok, ahol a NAV végrehajtási eljárásai során lefoglalt vagyontárgyak értékesítése történik. Az árverésen résztvevők – ideértve annak nyertesét is – az árverés befejezéséig anonim módon árvereznek. Árverési vevő az lehet, aki  regisztrálta magát az Ügyfélkapun és az árverés szabályait elfogadta. Kiskorú, továbbá cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy nem árverezhet. Egyes ingatlanok esetén az árverésen való részvételt törvény korlátozhatja. Egy árverési tételre vonatkozó árverés a hirdetményben megjelölt kezdő időponttól számított harmadik nap 21. órájáig tart, de az Avt. 89. § (7) bekezdése szerinti esetekben és módon meghosszabbodhat.

Az EÁF elérési címe: https://arveres.nav.gov.hu

Bejelentés meghatalmazásról az elektronikus árveréshez kizárólag elektronikus úton tehető.

A meghatalmazás a 08F180 jelű adatlap kitöltésével jelenthető be.

FIGYELEM!

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 2009. augusztus 21-étől hatályos 85/F. §-a értelmében a beköltözhető állapotban értékesítendő lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot az árverés vonatkozásában elővásárlási jog illeti meg.
A települési önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlását a törvény feltételekhez köti.
Ezen ingatlanok esetében az árverési hirdetmény külön jelzi az elővásárlási jog gyakorlásának lehetőségét.