Ez a felület a NAV munkatársai által elkövetett integritási, korrupciós visszaéléseknek vagy azok gyanújának a bejelentésére szolgál. Az itt található űrlap kitöltésével jelezheti, ha ilyen eseményről van információja, továbbá bejelentését telefonon is megteheti a +36/1-461-3341 telefonszámon vagy személyesen a NAV Központi Irányítás Biztonsági Főosztály 1077 Budapest, Dob utca 75-81. szám alatti címen. 

A bejelentés előtt tájékozódjon az integritás és a korrupció fogalmáról!

 

Mi az az integritás?

A NAV dolgozóinak integritása röviden a szabályos, a hivatal által elvárt viselkedési formák szerinti, becsületes, jogszabályoknak megfelelő magatartást jelenti. 

A NAV munkatársa köteles a munkaidején kívül is olyan magatartást tanúsítani, amellyel biztosítja a hivatalba és munkatársaiba vetett közbizalmat, és erősíti a NAV erkölcsi tekintélyét. 

A NAV érdekeivel, feladatával nem egyeztethető össze, ha munkatársának

 • személyes kapcsolatai 
 • külső tevékenységei, például üzleti vállalkozása, egyéb érdekeltsége

ténylegesen vagy akár látszólag befolyásolhatja a feladatellátásának vagy döntéseinek objektivitását, részrehajlástól való mentességét. 

A NAV munkatársa

 • nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné 
 • pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.

 

Mi az a korrupció? 

A NAV munkatársának kivétel nélkül kerülnie kell az olyan ügyleteket és körülményeket, amelyek a vesztegetésnek vagy korrupciónak akár csak a látszatát is kelthetik. Ilyen helyzetek lehetnek: 

A hivatali vesztegetés 

 • olyan általános társadalmi elvárásokat, etikai normákat sértő, befolyásolásra alkalmas juttatás, díj, haszon, közvetlen vagy közvetett jogszerűtlen szívesség,
 • amit egyes üzleti, pénzügyi előnyök, kifizetések, esetleg pozitív, vagy éppen más kárára negatív döntések meghozatala érdekében ajánlanak fel (ígérnek) és fogadnak el.

A cselekmény a Btk. 293.§. alapján hivatali vesztegetésnek vagy a Btk. 294.§. alapján hivatali vesztegetés elfogadásának minősülhet, amit a törvény büntetni rendel. 

Hivatali visszaélés,

 • ha a NAV munkatársa hivatalát, illetve az azzal összefüggő befolyását arra használja, 
 • hogy mást arra ösztönözzön, hogy neki, vagy rá tekintettel másnak bármilyen anyagi vagy más előnyt nyújtson, vagy jogosulatlan előnyben részesítse, vagy arra ígéretet tegyen.

A cselekmény a Btk. 305.§. alapján hivatali visszaélésnek minősülhet, amit a törvény büntetni rendel. 

Feljelentés elmulasztása,

 • ha a NAV foglalkoztatottja a tudomására jutott vesztegetést és korrupciós cselekményt, vagy az annak veszélyével fenyegető helyzetet 
 • nem jelzi, és ez visszaélésre ad okot.

A cselekmény a Btk. 300.§. alapján korrupciós bűncselekménnyel összefüggő feljelentés elmulasztásának minősülhet, amit a törvény büntetni rendel.

 

A bejelentés kezelése

A bejelentést a NAV Biztonsági Főosztálya fogadja, és az adatok értékelése után a szükséges intézkedéseket megteszi.1

A bejelentés elintézésének határideje a beérkezéstől számított harminc nap. Ha ez előreláthatólag hosszabb ideig tart, erről a NAV tájékoztatja a bejelentőt. A határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot. Az ugyanattól a bejelentőtől érkezett, korábbival azonos tartalmú bejelentést a NAV nem köteles vizsgálni.

Az űrlapon megadott adatok a bejelentő egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. A bejelentőt nem érheti hátrány bejelentése miatt.

Azonban, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen valótlan adatot vagy információt közölt, és

 • ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel, személyes adatait a NAV átadja az eljárásra jogosult szervnek vagy személynek,
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárásra jogosult szerv vagy személy kérelmére a NAV átadja.

 TOVÁBB AZ ŰRLAPRA

1A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.évi XXV. törvény 18. § (1) bekezdése értelmében az a foglalkoztató, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat, belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására kötelezett. 19. § (1) A belső visszaélés-bejelentési rendszert – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a foglalkoztatónál egy erre a célra kijelölt, pártatlan személy vagy szervezeti egység működtetheti.