A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott
4002/2020. tájékoztatás
a kiviteli vámeljárásokat érintő üzemszüneti eljárás rendjéről

 

Az Uniós Vámkódex[1] (UVK) szerint az Unió vámterületéről kiszállítandó árukról a kivitel előtt úgynevezett indulás előtti árunyilatkozatot kell benyújtani. Ez lehet vám-árunyilatkozat, kilépési gyűjtő árunyilatkozat vagy újrakiviteli árunyilatkozat egyaránt.

Mivel a vámhatóságok közötti, valamint a gazdálkodók és a vámhatóságok közötti információcsere minden esetben elektronikusan zajlik[2], ezek az árunyilatkozatok is kizárólag ilyen formában nyújthatók be.

Ez a tájékoztatás az elektronikus adatfeldolgozást végző informatikai rendszerek meghibásodásakor, esetleges üzemszünetekor követendő eljárást mutatja be.

I. Általános rendelkezések

1. Az üzemszüneti eljárást akkor kell alkalmazni, ha

  • a vámhatóság informatikai rendszere vagy

  • a kiviteli vám-árunyilatkozatot benyújtó személy számítógépes alkalmazása

nem működik.

2. Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) váminformatikai rendszere

  • hétköznapokon 8 órától 16 óráig 2 órát meghaladó,

  • egyéb időszakban 4 órát meghaladó időtartamban

nem üzemel, akkor erről IT Helpdesk e-mailben tájékoztatja az ügyfeleket.

Ezzel egyidejűleg honlapján (www.nav.gov.hu) közzéteszi az üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését, és erről tájékoztatja az uniós tagállamokat is.

A vámhatóság mind az üzemszüneti eljárás kezdetéről, mind az üzemszüneti eljárás befejezéséről tájékoztatást küld.

 II. Az EIR-rel rendelkező ügyfélre vonatkozó szabályok

 3. Az EIR a kiviteli eljárásra vonatkozó nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre jogosító engedély. Ha az üzemszünet az EIR-rel rendelkező ügyfél oldalán jelentkezik,

  • tehát ha az ügyfél okmánykitöltő rendszere vagy kommunikációs rendszere nem üzemel,

  • és az informatikai alkalmazás hétköznapokon 8 órától 16 óráig 2 órát meghaladó,

  • egyéb időszakban 4 órát meghaladó időtartamban

nem üzemel, akkor – a rendszer üzemen kívül kerüléséről szóló bejelentés alapján – az üzemszüneti eljárást a kiviteli vámhivatal hagyja jóvá.

4. A 3. pont szerinti esetben az ügyfél értesíti a kiviteli vámhivatalt. Ezt a tájékoztatás mellékletében szereplő, „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány vagy azzal azonos tartalmú bejelentés benyújtásával e-mailben vagy személyesen, az árunyilatkozat benyújtásával egy időben kell megtenni. A bejelentést a kiviteli vámhivatal csak akkor fogadja el e-mailben,  ha az e-mail cím egyértelműen köthető az adott ügyfélhez.

5. Ha az üzemszünet az ügyfél oldalán van, a kiviteli vámhivatal az üzemszünet bevezetéséről soron kívül dönt. A kiviteli vámhivatal az üzemszünet körülményeit ellenőrizheti, azzal kapcsolatos bizonyítékot kérhet az ügyféltől. Ha szükséges, az azonos hatáskörrel rendelkező, az ügyfél rendszerét üzemeltető székhely vagy telephely szerint illetékes vámhivatalt is megkeresheti. A vámhatósági döntéssel ellátott bejelentést a kiviteli vámhivatal e-mailben visszaküldi vagy személyesen visszaadja az ügyfélnek.

6. Az üzemszünet elhárulásáról az ügyfél e-mailben vagy személyesen haladéktalanul értesíti a kiviteli vámhivatalt. Az üzemszünet megszűnésének bejelentésére szintén a tájékoztatás mellékletben szereplő, „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány szerinti, vámhatósági engedéllyel ellátott bejelentőlap vagy az azzal azonos tartalmú bejelentés is szolgál, ha a kiviteli vámhivatal az üzemszünetet korábban jóváhagyta. Az ügyfélnek a bejelentésben fel kell tüntetnie az üzemszüneti eljárás alatt esetlegesen felhasznált, előre kiadott tételszámokat. A kiviteli vámhivatal a bejelentés tudomásulvételéről az ügyfelet értesíti.

7. A kiviteli vámhivatal hivatali idején túl bekövetkező üzemszünet során – a vámhatóság jóváhagyása nélkül – az engedélyes gazdálkodó maga dönt az üzemszüneti eljárás alkalmazásáról. Ebben az esetben a mellékletben szereplő, „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatványt vagy azzal azonos tartalmú bejelentést – feltüntetve azon a felhasznált előre kiadott tételszámokat is – a következő munkanapon reggel 9 óráig be kell nyújtani a kiviteli vámhivatalhoz.

8. Ha az EIR-rel rendelkező ügyfél az árunyilatkozat feldolgozását végző igazgatóság nyitvatartási idejében az elektronikus vám-árunyilatkozat benyújtását követően 60 percen belül, nyitvatartási időn túl 130 percen belül nem kap választ a szállítmány nyilvántartásba vételéről, és fő hivatkozási számot (MRN) nem kap, akkor saját döntése alapján – adott vám-árunyilatkozatra vonatkozóan is – áttérhet üzemszüneti eljárásra, a vámhivatal előzetes jóváhagyása nélkül. Ezt követően az összes többi vám-árunyilatkozatra is alkalmazhatja az üzemszüneti eljárást az üzemszünet végéig, melynek időpontjáról a NAV tájékoztatja az ügyfeleket.

III. A kiviteli eljárás az EIR-rel rendelkező ügyfélnél

9. Az elrendelt üzemszüneti eljárás alatt az engedélyes papíralapú kiviteli vámeljárást is indíthat a következők szerint:

a) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 bizottsági rendeletében (FJA) található egységes vámokmány (EV) 1-3. példányaival, valamint az ehhez csatolt, a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 2015/2446/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2016/341/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (ÁFJA) J1. függeléke szerinti Biztonsági és Védelmi Okmány (BVO), valamint az ÁFJA J2. függeléke szerinti Biztonsági és Védelmi Tételjegyzék benyújtásával, vagy

b) az ÁFJA I1. függeléke szerinti Kiviteli/Biztonsági EV, valamint az ÁFJA I2. függeléke szerinti Kiviteli/Biztonsági EV Tételjegyzék benyújtásával. 

10. Az EV valamennyi példányának „A” rovatában, az előre kiadott nyilvántartásba vételi számot,és ez alatt bélyegzővel az alábbi bejegyzést tünteti fel a helyi vámkezelési eljárás engedélyese:

ECS TARTALÉK ELJÁRÁS

A rendszerben adatok nem találhatóak

Kezdeményezve________________

(Dátum/óra)

 

11. A bélyegzőlenyomat piros színű és 26x59 milliméter méretű. A lenyomaton a vonalra az engedélyes bejegyzi a kiviteli eljárás megindításának pontos idejét (év, hónap, nap, óra, perc).

12. Az EV/Biztonsági EV 1. és 2. példányát (ha kiállították, akkor a BVO-t is) az engedélyes megőrzi, a kilépési vámhivatalnál az áruk vám elé állításakor az engedélyes által hitelesített 3. példányt kell csupán benyújtani. A kilépési vámhivatal a normál eljárásban meghatározott szabályok szerint jár el.

13. Az üzemszüneti eljárásban indított, papíralapon kezdeményezett eljárásokra – legkésőbb az engedélyben meghatározott összevonási időszakot követően – kiegészítő árunyilatkozatot kell benyújtani.

14. A kiviteli vámeljáráshoz papíralapú kiviteli vám-árunyilatkozatot alkalmaz az engedélyes, az EV vagy kiviteli/biztonsági EV 1. példány a nyilvántartási számokat tartalmazó lista melléklete, az áru kiviteli vámeljárásra történő kiadása az ügyfél nyilvántartásába való felvételével valósul meg.

15. Az ügyfél az EV vagy kiviteli/biztonsági EV 2. példányát a kiegészítő árunyilatkozat mellékleteként nyújtja be a felügyeletét ellátó vámhivatalhoz.

IV. EIR-rel nem rendelkező ügyfelekre vonatkozó szabályok

16. Ha az üzemszünet EIR-rel nem rendelkező ügyfélnél jelentkezik, akkor az ügyfél a papíralapú üzemszüneti eljárás megindítását a kiviteli vámhivatalnál kezdeményezi személyesen, ahol a mellékletben szereplő, „Gazdálkodó rendszerét érintő üzemszüneti eljárás bejelentése” elnevezésű nyomtatvány vagy azzal azonos tartalmú bejelentés benyújtásával jelzi rendszerének üzemen kívül kerülését. A vámhatósági döntéssel ellátott bejelentést a kiviteli vámhivatal személyesen visszaadja az ügyfélnek.

17. Ha az ügyfél az árunyilatkozat feldolgozását végző igazgatóság nyitvatartási idejében az elektronikus vám-árunyilatkozat benyújtását követően 180 percen belül nem kap választ a szállítmány nyilvántartásba vételéről, és fő hivatkozási számot (MRN) sem kap, akkor az ügyfél a papíralapú üzemszüneti eljárás megindítását a kiviteli vámhivatalnál kezdeményezi személyesen.

V. A kiviteli eljárás az EIR-rel nem rendelkező ügyfélnél

18. Üzemszüneti eljárás alatt papíralapú kiviteli vámeljárás indítható a következők szerint:

a) az FJA-ban található EV 1-3. példányaival, valamint az ehhez csatolt, az ÁFJA J1. függeléke szerinti BVO, valamint az ÁFJA J2. függeléke szerinti Biztonsági és Védelmi Tételjegyzék benyújtásával, vagy

b) az ÁFJA I1. függeléke szerinti Kiviteli/Biztonsági EV, valamint az ÁFJA I2. függeléke szerinti Kiviteli/Biztonsági EV Tételjegyzék benyújtásával.

19. A kiviteli vámhivatal az EV vagy kiviteli/biztonsági EV 2. és 3. példányát – a kiviteli nyilatkozat feldolgozását követően – visszaadja az ügyfélnek. Az ügyfél az EV vagy kiviteli/biztonsági EV – kiviteli vámhivatal által záradékolt – 2. példányát, és ha benyújtott, a BVO eredeti példányát megőrzi, míg a 3. példány kíséri a szállítmányt a kilépési vámhivatalhoz.

20. A kilépési vámhivatal az EV vagy kiviteli/biztonsági EV 3. példányának hátoldalán az alábbi tartalmú záradékot tünteti fel:

a) a kiléptetés azonosítószáma,

b) a kilépési vámhivatal neve,

c) a kiléptetés időpontja óra, perc pontossággal,

d) a kiléptetést végző pénzügyőr aláírása és bélyegzőjének lenyomata.

21. A kilépési vámhivatal az EV vagy kiviteli/biztonsági EV 3. példányát visszaküldi az exportőrnek.

VI. Záró rendelkezések

22. A tájékoztatás 2020. szeptember 1-jétől érvényes.

23. Jelen tájékoztatás érvényessége kezdetének napjától érvénytelen a kiviteli vámeljárások tekintetében bekövetkező üzemszüneti eljárás rendjéről szóló 4009/2018. számú tájékoztatás.

Melléklet

Budapest, 2020. augusztus 31.

 


[1] Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 263. cikk.

[2] UVK 6. cikk (1) bekezdés.