I. A beléptetés folyamata

A határátkelőhelyen a határátlépésre jelentkező járműveket és szállítmányokat érkezési sorrendben ellenőrzik. A beléptetés mozzanatai:

 • A rendőrség ellenőrzi a határátlépés feltételeit.
 • Az ügyfél, igény szerint, nem kötelezően jelentkezik a vámügynökségnél Vám elé állítás.
 • A vámhatóság vámellenőrzése, szükség esetén állat- vagy növényegészségügyi, piacfelügyeleti (termékbiztonsági) ellenőrzés.
 • A vámhatóság feldolgozza a vámeljáráshoz kapcsolódóan benyújtott vám-árunyilatkozatot
 • Beléptetés az Európai Unió vámterületére.

 

II. Az ügyfél kötelezettségei a beléptetésnél, valamint a termékimportnál

Az unió vámterületére beszállított árukra belépési gyűjtő árunyilatkozatot kell benyújtani az első beléptető vámhivatalnál, megadott határidőn belül, mielőtt az árut beszállítják az Európai Unió vámterületére. A belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására vonatkozó útmutató és annak módosítása elérhető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján a https://nav.gov.hu/szabalyzok/utmutatok/3005_2021__utmmutato_20210723 linken.

Az Európai Unió vámterületére beszállított árukat megérkezésükkor haladéktalanul vám elé kell állítani[1].

Minden, vámeljárásra szánt áruról az adott vámeljárásnak megfelelő vám-árunyilatkozatot kell benyújtani[2].

 

III. Termékimport

A termékimport olyan termék behozatala vagy egyéb módon bejuttatása az Európai Unió vámterületére, amely nincs szabad forgalomban.[3]

A legjellemzőbb, Európai Unióba irányuló forgalomhoz kapcsolódó vámeljárások: szabad forgalomba bocsátás és árutovábbítási vámeljárás.

Szabad forgalomba bocsátás

 • Főszabály szerint elektronikusan kell indítványozni.
 • Meg kell előznie a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtásának.
 • A nem uniós áru elnyeri az uniós áru vámjogi státuszt.
 • Vám- és egyéb teherfizetési kötelezettséget eredményezhet.
 • A vámeljárás indítványozásához szükséges okmányok:
  • A címzett (importőr) részére kiállított kereskedelmi számla.
  • Ha kedvezményes vámtétel igénybevételére van lehetőség: az áruk származását igazoló okmány.
  • Ha az áru állat- vagy növényegészségügyiellenőrzés-köteles: közös egészségügyi beléptetési okmány. Az ellenőrzésköteles áruk listája megtalálható a takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet 1. számú melléklet II. fejezetének 8. pontjában, valamint a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet egységes végrehajtási feltételeinek megállapításáról, valamint a 690/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2018/2019 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló 2019/2072/EU bizottsági rendelet XI. mellékletének A és B részében.

Árutovábbítási vámeljárás

 • Főszabály szerint elektronikusan kell indítványozni.
 • Ha a benyújtott vám-árunyilatkozat tartalmazza a belépési gyűjtő árunyilatkozathoz megkövetelt összes adatot, nem kell önálló belépési gyűjtő árunyilatkozatot benyújtani.
 • A vámeljárás nem rendezi véglegesen az áru vámjogi sorsát, így azt biztosan további vámeljárás, vámjogi rendeltetés vagy az Európia Unió vámterületéről való kilépés követi.
 • A vámeljárásban a vám és egyéb teher (különösen általános forgalmi adó) mértékének megfelelő biztosítékot kell nyújtani. A biztosítékokra vonatkozó előírásokat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. fejezete tartalmazza a 89. cikkel kezdődően.
 • A vámeljárás indítványozásához szükséges okmányok:
  • Nem feltétlenül a címzett részére kiállított kereskedelmi számla vagy értéknyilatkozat, amely alapján a biztosíték összege meghatározható. A kereskedelmi számla vagy értéknyilatkozat benyújtása nem kötelező, de az árutovábbítást, vámeljárást gyorsabbá, egyszerűbbé teszi.
  • Ha az áru állat- vagy növényegészségügyiellenőrzés-köteles: közös egészségügyi beléptetési okmány. Az ellenőrzésköteles áruk listáját a szabad forgalomba bocsátáshoz szükséges okmányoknál felsorolt rendeletek tartalmazzák.

 

Budapest, 2022. augusztus 05.         

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 139. cikk.

[2] Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 158. cikk.

[3] Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 24. §.