A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott

7013/2020. felhívás

a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó-mentességéről

 

A koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható termékeket bizonyos feltételekkel vám- és áfamentesen lehet behozni az Európai Unióba. Erről az Európai Bizottság (EB) 2020. április 3-án kiadott, 2020/491 számú határozata[1] rendelkezik, amelyet a 2021. április 19-én kiadott, 2021/660 számú határozat módosított.[2]

I. Mi a vámmentesség feltétele?

A módosított határozat alapján 2020. január 30. és 2021. december 31. között vám- és áfamentes a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható termékek behozatala a katasztrófa áldozatainak javára. Ennek feltétele viszont, hogy a behozott árukat a következő célokra használják fel.

A behozni kívánt termékeket:

 1. a katasztrófa áldozatai között ingyenesen szétosztják, vagy
 2. a katasztrófa áldozatainak ingyenesen rendelkezésére bocsátják, a tulajdonjog átruházása nélkül.

 

A katasztrófa áldozatai alatt – a határozat értelmében – a COVID-19-járványnak vagy a járvány veszélyének kitett, illetve a járvány leküzdésében részt vevő személyeket kell érteni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mint magyar vámhatóság ezekről a felhasználási célokról nyilatkozatot kérhet.

II. Mit lehet behozni vámmentesen?

A határozat a vámmentesen behozható áruk jellegét konkrétan nem határozza meg, a szóba jöhető árucikkeket nem sorolja fel. Kimondja azonban, hogy nem adható mentesség a katasztrófa sújtotta területek újjáépítésére szánt anyagokra és berendezésekre.

Az EB honlapján elérhető ugyanakkor egy tájékoztató lista, ami a COVID-19-járvány elleni védekezéshez a leggyakrabban importált és vámmentesen vámkezelt termékeket tartalmazza:

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/03-04-2020-import-duties-vat-exemptions-on-importation-covid-19-list-of-goods.pdf

A NAV vámeljárásaiban sorvezetőként ezt a listát alkalmazza, azonban adható vám- és áfamentesség a listán nem szereplő árucikkekre is, ha azok a felhasználási feltételeknek megfelelnek, és ezt az importőr igazolni tudja.

A NAV nyilatkozatot vagy egyéb, a felhasználási célt alátámasztó dokumentumot (például ellenszolgáltatás nélküli átadás-átvételről szóló dokumentum) kérhet arról, hogy a vámmentesen behozni kívánt termékeket hová szállítják és mely személyeknek osztják szét, illetve bocsátják rendelkezésére ingyenesen. 

 

III. Ki kaphat vámmentességet?

A vámmentesség megszerzéséhez az importőrnek úgynevezett vámmentes vámeljárást kell kezdeményeznie. Egyes esetekben ehhez vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyre is szükség van.

Vámmentességet kaphatnak a következő importálószervezetek

1. Állami szervezetek, önkormányzatok, közintézmények, és egyéb közjogi szervek, katasztrófaelhárító szervezetek.

  • Ekkor a mentesség igénybevételéhez nincs szükség a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága (KAVIG) által kiadott, vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyre.

  • A NAV kérheti, hogy a mentességet kérő szervezetek a vámeljárásban nyilatkozzanak az áruk felhasználási céljáról. Ezt később tudniuk kell hitelt érdemlően alátámasztani, a felhasznált termékekkel elszámolni.

2. A NAV által jóváhagyott egyéb jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek.

  • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) véleményének kérését követően a KAVIG vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt ad ki, e nélkül az engedély nélkül ezek a szervezetek nem kezdeményezhetnek vámmentes vámeljárást.

  • A NAV ebben az esetben is kérheti, hogy a mentességet kérő szervezetek a vámeljárásban nyilatkozzanak az áruk felhasználási céljáról. Ezt később tudniuk kell hitelt érdemlően alátámasztani, a felhasznált termékekkel elszámolni.

  • A KAVIG az engedélyben előírhat további kötelezettségeket.

  • A vámmentes vámeljárást lefolytató NAV-szerv is írhat elő további kötelezettséget, például a vám- és áfamentesen behozott termékek felhasználását igazoló elszámolás benyújtására határidőt szabhat.

A NAV mindezeken túl kérheti a vámmentesen vámkezelt termékek készletnyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot az 1) vagy 2) pont szerinti szervezetektől, gazdálkodóktól.

 

IV. Milyen eljáráskódot kell alkalmazni?

A vámmentes vámeljárás kezdeményezésekor, ha a

 • felhasználási cél,
 • a termék és
 • az igénylő

az I-III. pontban foglaltaknak egyaránt megfelel, a vám-árunyilatkozat 37. rovatában a 4000 C26 kódot kell alkalmazni.

 

V. Kérhető utólagos vámmentesség?

Mivel a határozat visszamenőlegesen, 2020. január 30-ától teszi lehetővé a vám- és áfamentesség igénybevételét, ezért lehetőség van a megfizetett vám visszafizetésére az azóta végzett vámeljárások után.

A vámmentesség utólagos igénybevételekor egyidejűleg kell kérelmezni az eredeti vám-árunyilatkozat eljáráskódjának (4000) módosítását és a vám visszafizetését.

Vámmentesség csak akkor kérelmezhető utólagosan, ha a közteher-fizetési kötelezettséggel járó szabad forgalomba bocsátás vámeljárás 

a. alanya III. pont 1)-2) alpontjában részletezett importőr volt
b. 2020. január 29. után történt,
c. és fennálltak a vámmentes vámeljárás feltételei: teljesültek a vámmentességi rendelet[3] és a határozat szerinti felhasználási célokra, termékkörökre és az igénybe vevő személyére vonatkozó feltételek.

 

A jótékonysági vagy emberbaráti szervezetek esetén sem kizárt a vámmentesség utólagos igénybevétele, ha a módosítási és vámvisszafizetési kérelem benyújtásakor rendelkeznek a KAVIG vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyével.

A módosításra és vámvisszafizetésre vonatkozó egyidejű kérelmet annál a NAV-szervnél kell benyújtani, ahol a vámeljárást végezték.

 • A vám-árunyilatkozat eljáráskódjának módosítását az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell kezdeményezni.
 • A vámvisszafizetési kérelmet az alábbi linken letölthető Vám visszafizetésére/elengedésére vonatkozó kérelem formanyomtatványon kell benyújtani

A kérelem összeállításakor a következőkre kell figyelni: 

 • a vám-árunyilatkozat módosításakor az eljáráskód módosítását kell kezdeményezni, a 4000 C26 eljáráskódra;
 • a módosítási kérelemhez minden olyan dokumentumot csatolni kell, ami alátámasztja, hogy a vámmentesség utólagos igénybe vétele a vámmentességi rendelet és a határozat szerinti céloknak megfelel (például készletnyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, ellenszolgáltatás nélküli átadás-átvételt igazoló dokumentum, a célok teljesülésére utaló nyilatkozat, továbbá nyilatkozat arról, hogy a termékeket hová szállítják és mely személyeknek osztják szét, illetve bocsátják rendelkezésére ingyenesen stb.)
 • a közteher-fizetéssel járó szabad forgalomba bocsátás vámeljáráshoz kapcsolódó okmányok másolatait (fuvarlevél, számla, fuvarszámla stb.) akkor kell csatolni, ha azokat korábban még nem nyújtották be a NAV-hoz
 • a vám visszafizetéséhez csak a kérelem formanyomtatványt kell benyújtani, ahhoz további dokumentumot nem kell csatolni.

 

VI. További információ, segítség

A vámmentesség feltételeiről és a jogosult importőrök köréről további részleteket a határozatban talál.

A kérelem benyújtása előtt javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot az érintett NAV-szervvel.

Az Európai Bizottság által összeállított Gyakran ismételt kérdések (GYIK) az alábbi linken érhetők el: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/covid-19-waiving-vat-and-customs-duties-vital-medical-equipment_en 

(az oldal alján a „For more information: Q&A on the Commission Decision” rész)

VII. Záró rendelkezések

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

E felhívás érvényességének kezdetétől a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó-mentességéről szóló 7013/2020. felhívást nem kell alkalmazni.

Budapest, 2020. július 29.

 

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető

 


[1] Az Európai Bizottság 2020. április 3-án kiadott. 2020/491 számú határozata a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó-mentességéről (Hivatalos Lap L103I.).

[2] Az Európai Bizottság 2021. április 19-én kiadott, 2021/660 számú határozata a 2020-as COVID-19-járvány hatásaival szembeni fellépéshez szükséges áruk behozatali vám- és hozzáadottértékadó-mentességéről szóló (EU) 2020/491 számú határozat módosításáról (Hivatalos Lap L140)

[3] A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet