1. Törvényes képviselők képviseleti jogának bejelentése

A cégbejegyzésre, a bírósági nyilvántartásba vételre kötelezett, valamint a Magyar Államkincstár által nyilvántartott törzskönyvi jogi személy ügyfeleknek a NAV – a nyilvántartást vezető szerv elektronikus adatszolgáltatása alapján – hivatalból biztosítja, hogy az önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselőik eljárhassanak. Az ebbe a körbe tartozó törvényes képviselők esetében nem szükséges külön képviseleti bejelentést tenni a NAV-hoz.

Ha a szervezet közvetlenül a NAV-tól kér adószámot, a NAV e bejelentésből értesül a törvényes képviselők személyéről, így e szervezetek esetében sem kell külön képviseleti bejelentést tenni (például társasházak, ügyvédi irodák, egyházak).

Ha a NAV valamely okból mégsem értesül a szervezet törvényes képviselőinek személyéről, akkor a képviseleti jogviszonyt be lehet jelenteni.

Magánszemély ügyfelek törvényes képviselőinek (szülő, gyám, gondnok) adatait a NAV hivatalból nem ismeri, az ilyen képviselők képviseleti jogviszonyát be kell jelenteni, ha a NAV előtt el kívánnak járni a képviselt ügyében.

Ha a törvényes képviselő nem jogosult önállóan eljárni, azt is be kell jelenteni, hogy mely másik képviselővel együtt járhat el az ügyfél nevében.

A magánszemély törvényes képviselőjének képviseleti jogviszonyát és az együttesen eljárni jogosultak személyét az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK) kitöltött UJEGYKE-adatlapon lehet bejelenteni.

 

  1. Állandó meghatalmazottak, szervezeti képviselők

Az ügyfél nevében a NAV előtt állandó meghatalmazott és szervezeti képviselő (a továbbiakban együtt: állandó meghatalmazott) is eljárhat, azonban ennek előfeltétele, hogy a meghatalmazott képviseleti jogosultságát a NAV-hoz bejelentsék az első ügyintézés előtt.

A bejelentést a meghatalmazó és a meghatalmazott egyaránt megteheti. Aki köteles a NAV-val elektronikusan kapcsolatot tartani, az a bejelentést csak elektronikusan teheti meg. Aki nem köteles az elektronikus kapcsolattartásra, az a bejelentést megteheti elektronikusan vagy papíron – postán vagy személyesen – is. A papíralapon benyújtott UJEGYKE-adatlapot alá kell írni.

Az adatlapot papíralapon bármelyik vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósághoz be lehet nyújtani, kivéve ha a bejelentés a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság (KAVIG) hatáskörébe tartozó ügyfelek képviseletét érinti, mert nekik a bejelentést a KAVIG-hoz kell megtenniük.

A bejelentés megtehető az ÁNYK-val kitöltött UJEGYKE-űrlap benyújtásával vagy az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Ha a képviseleti jogosultságot az ÁNYK-val kitöltött adatlapon jelentik be, akkor ahhoz a meghatalmazást hiteles formában csatolni kell. A papíron benyújtott meghatalmazásnak papíralapon, az elektronikusan benyújtottnak elektronikusan kell hitelesnek lennie.

A meghatalmazást a meghatalmazónak kell aláírnia papíron vagy elektronikusan. Jogi képviseletnél (például ügyvédnek adott állandó meghatalmazás esetén) a meghatalmazást a jogi képviselőnek el kell fogadnia, ezért azt neki is alá kell írnia (papíron vagy elektronikusan).

A meghatalmazás elektronikusan akkor lesz hiteles, ha azt a meghatalmazó (jogi képviseletnél a jogi képviselő is) elektronikusan írta alá vagy azt AVDH-szolgáltatással hitelesítette. Ha a meghatalmazást több személynek kell aláírnia, használható az AVDH-szolgáltatás „többes aláírás” funkciója is (ilyenkor az első aláírt pdf-fájlt asice-formátumban hitelesítheti a többi aláíró). Ha több személy nem tudja az iratot elektronikusan aláírni, azt több példányban, külön-külön aláírva is lehet csatolni.

A papíron aláírt, szkennelt meghatalmazás elektronikusan nem hiteles!

Ha a papíron aláírt meghatalmazást elektronikusan nyújtják be, akkor azt hiteles elektronikus irattá kell alakítani (például közjegyzőnél). Ha az ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos a papíron adott – nem ő maga által készített – meghatalmazást elektronikus okirati formába alakította, akkor az okiratnak csak az ő minősített elektronikus aláírását kell tartalmaznia.

Az ONYA-ban tett bejelentésnél nem kell csatolni a meghatalmazást, mert a felületen maga az állandó meghatalmazás készül el.

 

  1. Eseti meghatalmazottak

Az ügyfél eseti meghatalmazást is adhat egy konkrét ügyre vagy azon belül kizárólag valamely eljárási cselekményre.

Ha a beadványt papíron vagy e-Papíron nyújtják be, akkor az eseti meghatalmazást az iratokhoz kell csatolni.

Ha az eseti meghatalmazott elektronikus űrlapot kíván benyújtani, akkor az eseti meghatalmazást – e-Papír-mellékletként – a beadvány benyújtását megelőzően célszerű benyújtani.

 Az eseti meghatalmazás formai követelményei megegyeznek az állandó meghatalmazás kapcsán ismertetett követelményekkel.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal