Az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolási lehetőségének engedélyezéséről szóló 3011/2018. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) a 2020. január 1-jétől megszűnt egyszerűsített vállalkozói adó alanyát érintő egyes rendelkezéseinek érvénytelenítése és egyéb, pontosító jellegű változtatások miatt a következők szerint módosítom.

1. Az Útmutató 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Az elszámolandó adó megállapítása során - kizárólag a bevallási gyakoriság meghatározása szempontjából - nem lehet figyelembe venni az előző időszakról áthozott göngyölített követelés összegét.”

2. Az Útmutató 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. Az az adózó, aki/amely a tárgyévben és/vagy a tárgyévet megelőző évben vált az általános forgalmi adó alanyává, az Art. 2. melléklet I/B/3.1.1. pontjaalapjánnegyedévenkénti bevallás benyújtására kötelezett az általános forgalmi adó fizetésére kötelezetté válásának időpontjától.

17. Azon adózónak, akinek/amelynek az egyszerűsített vállalkozói adó alanyisága a tárgyévet megelőző második évben év közben szűnt meg, és tevékenységét az általános forgalmi adó alanyaként folytatja, az 1-11. pontokban meghatározottak szerint kerül megállapításra a bevallási gyakorisága. Eszerint alakul azon adózónak a bevallási gyakorisága is, aki/amely a tárgyévet megelőző második évben, év közben vált az általános forgalmi adó alanyává.”

3. Az Útmutató 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 „31. Az adóhatóság megtagadja az engedély kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző két éven belül az

a) adózó adószámát törölték,

b) adózót az adóhatóság - számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása   miatt - véglegessé vált határozatában mulasztási bírsággal sújtotta,

c) adózó szerepel(t) az Art. 263. §-a vagy 264. §-a alapján közzéteendő adózói listán,

d) adózó ellen huszonöt millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű adótartozás miatt végrehajtási eljárás folyt/folyik.

4. Az Útmutató 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. Az Art. 2. melléklet I/B/3.3. pontja alapján az új közlekedési eszköznek az Európai Unió más tagállamából történő beszerzése esetén önadózással megállapítandó fizetendő általános forgalmi adót az általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő természetes személy, illetve egyéb szervezet, az általános forgalmiadó-alanynak nem minősülő adófizetésre kötelezett jogi személy, a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany, az alanyi adómentességet választó adóalany, illetve a kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalany vevő az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó huszadik napjáig vallja be és fizeti meg az állami adó- és vámhatósághoz.”

5. Az Útmutató VI. fejezet címe helyébe a következő szöveg lép:

„VI. Fejezet

Természetes személyként történő ingatlanértékesítést terhelő általános forgalmi adó megítélése az egyéni vállalkozó bevallási gyakoriságánál”

6. Az Útmutató

  • 10. pontjában a „22.” szövegrész helyébe a „26.”,
  • 12. és 13. pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának”,
  • 38. pontjában a „fentiek” szövegrész helyébe az „ezek”

szöveg lép.

  • Érvényét veszti az Útmutató
  • 14. pontja,
  • 18. pontja,
  • 20. pontjában, a „, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya” szövegrész,
  • 21. pontja.
  • Jelen útmutató a kiadmányozás napjától érvényes, rendelkezéseit a folyamatban lévő adómegállapítási időszak esetében is alkalmazni kell.

 

Budapest, 2021. május 19.