A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

  által kiadott

3003/2024. útmutató

az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolás lehetőségének engedélyezéséről szóló 3011/2018. útmutató módosításáról

Az általános forgalmi adó bevallás általános szabályairól, valamint a gyakorított elszámolás lehetőségének engedélyezéséről szóló 3011/2018. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) az annak 2021. évi módosítása óta aktualitását vesztett, az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése kapcsán az általános forgalmi adó bevallásának gyakoriságára vonatkozó előírás és egyéb, pontosító jellegű változtatás miatt a következők szerint módosítom.

  1. Az Útmutató 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.  Amennyiben az adóhatóság adóév közben állapít meg az éves bevallás benyújtására kötelezett adózó számára közösségi adószámot, úgy ezen körülmény miatt abban az esetben is negyedévenkénti bevallás benyújtására lesz kötelezett, ha az év elejétől - előjel helyesen - összesített elszámolandó adója előjelétől függetlenül nem éri el a kettőszázötvenezer forintot (vagyis legalább plusz kettőszázötven vagy mínusz kettőszázötvenezer forint), vagy az Áfa törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének általános forgalmi adó nélküli, éves szinten összesített összege nem haladta meg az ötvenmillió forintot.”

  1. Az Útmutató 8. cím címe helyébe a következő szöveg lép:

8. Bevallási gyakoriság az olyan, általános forgalmi adó hatálya alá nem tartozó adózó esetén, aki/amely az általános forgalmi adó alanyává és általános forgalmi adó fizetésére kötelezetté válik

  1. Érvényét veszti az Útmutató 17. pontja.
  1. Jelen Útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes.

Budapest, 2024. március 7.  

Vágujhelyi Ferenc