A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének

3/2022. (VII. 29.) NAV utasítása

 

az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítás módosításáról

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítást az alábbiak szerint módosítom:

1. § Az Egységes Iratkezelési Szabályzatról szóló 1/2022. (I. 14.) NAV utasítás (a továbbiakban: Utasítás) Melléklet 13. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„13. Másolat készítése”

2. § Az Utasítás Melléklet 77. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„77. Hiteles papíralapú vagy elektronikus másolat az ügyintézés során a NAV által kiállított, hitelesített dokumentumokról az iratkezelő rendszer alkalmazásával készíthető, az E‑ügyintézési tv.-ben és az E-ügyintézési tv. vhr.-ben meghatározott előírásoknak megfelelően (egyedi másolatkészítés). Elektronikus dokumentum esetén egyszerű vagy hiteles másolat kiadására bármely NAV szerv és a GEI Nyomdai Szolgáltatások Főosztálya jogosult, a kivételeket külön irányító eszköz tartalmazza. Papíralapú dokumentumról másolatot az iratot kiállító vagy az azt őrző NAV szerv jogosult készíteni.”

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Vágujhelyi Ferenc
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetője