A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetőjének

1/2019. (XI.25.) NAV utasítása 

a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi és területi szerveinek tevékenységére, működésére, valamint szervezetére vonatkozó, a szerv állományába tartozó személyekre kötelező rendelkezéseket tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadásának szabályait az alábbiak szerint szabályozom:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ezen utasítás személyi hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 4. § (1)-(2) bekezdése szerinti szervek személyi állományára terjed ki.
(2) Ezen utasítás tárgyi hatálya a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasítás (a továbbiakban: utasítás) előkészítésének szabályaira terjed ki.

2. Az utasítás kiadása

 2. § (1) Az utasítás kiadására a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) vezetője jogosult.
(2) Az utasításnak a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben előírt követelményeknek meg kell felelnie.

 3. § (1) Az azonos szabályozási tárgykört érintő, azonos szintű rendelkezéseket egy utasításban kell meghatározni. Új szabályozási igény esetén az érintett tárgykört már szabályozó utasítás módosítását kell elvégezni.
(2)   Új utasítás akkor adható ki:

  1. amennyiben nincs az adott tárgykört érintő utasítás, vagy
  2. a tárgykörben hatályos utasítás oly mértékben átdolgozást igényel, hogy a hatályos szabályozás hatályon kívül helyezése indokolt, vagy
  3. a harmadik módosítás helyett, amennyiben az utasítást már kétszer módosították.

 4. § (1) Az utasítás tervezetének előkészítésére az utasítás tárgya szerint hatáskörrel rendelkező, a NAV tv.  4. § (1)-(2) bekezdése szerinti szervek kötelesek.
(2) Utasítás előkészítésének kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha jogszabály utasítás kiadására vonatkozó kötelezettséget állapít meg, vagy a szakmai feladatok végrehajtása, illetve szervezeti változás indokolttá teszi.
(3) Az utasítás előkészítőjének folyamatosan figyelemmel kell kísérnie, és legalább évente egyszer, a tárgyévet követő január 31-ig értékelnie kell az utasítás gyakorlatban történő érvényesülését, alkalmazásának hatását, és szükség szerint kezdeményeznie kell annak módosítását, hatályon kívül helyezését.
(4) Jogszabályváltozás esetén haladéktalanul intézkedni kell az utasítás módosítása, hatályon kívül helyezése, vagy új utasítás kiadása iránt. A módosításig, hatályon kívül helyezésig, új utasítás kiadásáig a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján kell eljárni.

 3. Az utasítás közzétételére, nyilvántartására vonatkozó szabályok

 5. § Az utasítás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételéről, valamint a NAV rendelkezések nyilvántartási rendszerében történő rögzítéséről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt  főosztály gondoskodik.

 4. Záró rendelkezések

 6. § Ez az utasítás 2020. január 1-jén lép hatályba.

 7. § Hatályát veszti a közjogi szervezetszabályozó eszközként kiadásra kerülő utasításról, valamint az Adó- és Vámértesítőről szóló 1/2016. (I. 13.) NAV utasítás.

 

 

dr. Sors László
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetője