Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint az Online Számlázó szoftver szolgáltatója (a továbbiakban: „Szoftver”), valamint a Szoftvert felhasználó ügyfelek (a továbbiakban: „Ügyfél”), az Ügyfél nevében eljáró, az Online Számla rendszerben regisztrált teljes körű jogosultságokkal rendelkező természetes személy (a továbbiakban: „Elsődleges felhasználó”) által képviselt Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 1. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Szolgáltató székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Szolgáltató törzskönyvi nyilvántartási száma: 789938

Szolgáltató adószáma: 15789934-2-51

Szolgáltató honlapja: http://nav.gov.hu/

Szolgáltatás elérhetősége: https://onlineszamla.nav.gov.hu.   

Szolgáltató központi telefonszáma: +36 1 428 5100

Szolgáltató központi e-mail címe: nav_kozpont@nav.gov.hu

 

 1. Általános rendelkezések

2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Ügyfél által történő felhasználására és igénybevételére – ideértve a Szoftver mobilalkalmazáson keresztül történő használatát is – irányul. A Szoftver és a Szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatások”) és azok mindenkori leírása a Szolgáltató honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) érhetőek el.

2.2. Az Ügyfél a Szoftvert és a Szolgáltatásokat kizárólag azok rendeltetésének megfelelően használhatja fel és veheti igénybe.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szoftvert és a Szolgáltatások működését, tartalmát és funkcióit bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa, javítsa, kiegészítse, vagy a Szoftvert, illetve egyes Szolgáltatásokat kivezessen, illetve megszüntessen. A Szolgáltató fenntartja a jogot továbbá, hogy a Szoftverhez kapcsolódóan, további funkciókat és szolgáltatáscsomagokat tegyen elérhetővé.

 

 1. Használat

3.1.Az Online Számla rendszerben regisztrált Ügyfél jelen ÁSZF Elsődleges felhasználó általi elfogadását követően automatikus jogosultságot kap a Szoftver használatára.

Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél Online Számla endszerben regisztrált felhasználói a Szoftvert letöltés nélkül online felületen, mobilalkalmazáson keresztül díjmentesen használhatják.

3.2. A Szoftver az Ügyfél belföldi áfa adóalany részére kiállított számláit automatikusan továbbítja az Online Számla rendszerbe. A Szoftverrel kiállított elektronikus számlákat a Szoftver fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el, és a Szolgáltató biztosítja azok archiválását az Ügyfél részére.

 

 1. Felhasználási feltételek

4.1. A Szoftver a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. Az Ügyfél kizárólag a Szoftver használati jogát szerzi meg. Az Ügyfél a Szoftverhez kapcsolódó további vagyoni jogokat nem szerzi meg. A Szoftver vonatkozásában a jelen ÁSZF alapján kifejezetten át nem engedett jogokat a Szolgáltató fenntartja.

4.2. Jelen ÁSZF értelmében az Ügyfél az Online Számla rendszerben regisztrált felhasználóin kívüli (harmadik) személyre át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a Szoftvert használja.

 

 1. Terméktámogatás

5.1. A Szoftver használatával az Ügyfél az alábbi terméktámogatási szolgáltatásban (a továbbiakban: „Terméktámogatás”) részesül.

 1. Ügyfélszolgálat;
 2. Frissítés (módosítások, fejlesztések, jogszabálykövetés).

5.1.1. Ügyfélszolgálat

Az aktuális legfrissebb szoftver verzióra a Szolgáltató folyamatos Helpdesk szolgáltatást, továbbá telefonos és e-mailes ügyfélszolgálati segítségnyújtást biztosít az Ügyfél részére, a Honlapon megadott elérhetőségeken és rendelkezésre állási időben. Az Ügyfélszolgálati segítségnyújtás a Szoftver használatára vonatkozó tájékoztatásra terjed ki, valamint a Szolgáltató fogadja a Szoftverrel kapcsolatos javaslatokat, hiba- és panaszbejelentéseket. Az Ügyfélszolgálat kizárólag a Szoftverrel kapcsolatos általános és eseti jellegű, telefonon és e-mailben megválaszolható segítségnyújtásra terjed ki. A Szolgáltató vállalja, hogy a hiba- és panaszbejelentések kivizsgálását a beérkezést követő 48 munkaórán belül megkezdi.

5.1.2. Frissítés és jogszabály követés

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szoftver működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi. Szolgáltató vállalja továbbá, hogy az informatikai rendszerek komplex természetéből, illetve a dinamikusan változó piaci környezetből adódóan a Szoftvert folyamatosan fejleszti, javítja és optimalizálja. A Szolgáltató a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő szoftverfrissítéseket, melyeket az informatikai rendszer számára előírtak és meglévő funkciókra vonatkoznak, az Ügyfél részére hozzáférhetővé teszi.

5.2. A Terméktámogatás nem tartalmazza az Ügyfél által használt informatikai környezet miatti problémák kezelését.

A terméktámogatásnak továbbá nem része

 1. a nem a program rendellenes működésére visszavezethető problémák kezelése;
 2. a nem megfelelő infrastruktúra vagy internet sávszélesség miatt bekövetkező lassulások, problémák kivizsgálása, megoldása;
 3. helyszíni kiszállás;
 4. távasztali szolgáltatás;
 5. oktatás, konzultáció;
 6. harmadik fél által szállított rendszereken történt változások (pl.: adatformátum, adatszerkezet) átvezetése;
 7. hardver vagy hálózati probléma miatt bekövetkezett probléma kivizsgálása, megoldása;
 8. a jogszabályváltozások miatt szükséges hardveres beavatkozás, az ezekkel kapcsolatos alkatrész, munkadíj és kiszállási költség.

5.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Terméktámogatás részét képező térítésmentes szolgáltatások körét egyoldalúan módosítsa.

 

 1. Felelősség

6.1. A Szoftver kizárólag olyan módon és célra használható fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó és számviteli jogszabályokra. Ettől eltérő Szoftver használat esetén a Szolgáltató az Ügyfelet előzetes értesítés és indokolás nélkül kizárhatja a Szolgáltatásból, különösen, ha technikai manipuláció, technikai támadás jeleit észleli az adott Ügyfél részéről.

6.2. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél Szoftverhasználat során tanúsított magatartásáért. A Szoftverrel kiállított számlák, bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik, ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Ügyfél kizárólagos felelőssége és kötelessége.

6.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Szoftver használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért, függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szoftverek használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha a Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftver helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szoftverben kezelt adatait a tevékenységéhez és a jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges mértékben, módon és rendszerességgel mentse, archiválja és tárolja.

6.4. A Szolgáltató a Szoftver vonatkozásában térítésmentes teszt használati lehetőséget biztosít a www.onlineszamla-test.nav.gov.hu, felületen valamennyi Ügyfél részére annak érdekében, hogy az Ügyfélnek teljes egészében lehetősége legyen megismerni a Szoftver működését és funkcióit.

6.5. A Szoftver és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftver hibamentesen és zavartalanul működik, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilis. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy az Ügyfél a használat megkezdése előtt és a Szoftver kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel, a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a Szoftver kielégíti az Ügyfél üzleti folyamatai által támasztott egyedi igényeket, valamint, hogy megfelel az Ügyfél valamennyi felhasználói elvárásának.

6.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű használatához.

 

 1. Adatvédelem és adatkezelés

A Szolgáltató a Szoftver rendelkezésre bocsátása során nem rögzít személyes adatokat.

 

 1. Szerzői jogok

8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szoftver felépítése, a Szoftverben található valamennyi szöveges és grafikai tartalom, valamint a Szoftver működésének alapjául szolgáló valamennyi egyéb informatikai megoldás szerzői jogi védelem alá esik.

8.2. A fenti szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatóak fel, nem hasznosíthatóak, nem sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 

 1. Titoktartás

9.1. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot bizalmasan kezelik. A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekintenek a tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

9.2. A Szolgáltató és az Ügyfél üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat:

 1. a Szoftverrel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat;
 2. egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk;
 3. harmadik személyekkel kapcsolatos, üzleti titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek.

9.3. A Szolgáltató és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, törvény által védett titoknak minősülő információt és adatot a titoktartás szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne szó. Kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult.

9.4. A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra

 1. amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak;
 2. amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére átadták volna;
 3. amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak.

 

 1. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

10.1. Az Ügyfél a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szoftverrel kapcsolatos kifogásait és panaszait – azok jellegétől függően – a Honlapon megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató a kifogásokra, panaszokra 30 napon belül elektronikus úton válaszol.

10.2. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

10.3. Az Ügyfél jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltató és az Ügyfél jogvitáik esetére a magyar bíróságok joghatóságát, valamint ha az ügyben járásbíróság rendelkezik hatáskörrel, a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

10.4. A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

 1. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a https://onlineszamla.nav.gov.hu felületen tájékoztatja. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően, a Szoftver használatának megkezdésével, vagy használatának folytatásával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben.

A jelen ÁSZF 2020. július 1-től hatályos.