Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek

[a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 8. § (1) bekezdés h) pont, 18. §, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. (X. 16.) PM rendelet (Rendelet) 1. § (2) bekezdés]

2010. január 1-jétől a behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés összege abban az esetben növeli az adózás előtti eredményt, ha az adózó a követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el [Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pont].

A Tao. tv. 18. § (1) bekezdése szerint, ha kapcsolt vállalkozások egymás közti szerződésükben a független felek által összehasonlítható körülmények esetén alkalmazandó ellenértéktől eltérnek, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbözetével az adózó az adózás előtti eredményét módosítani köteles. A szokásos piaci árat a Tao. tv. 18. § (5) bekezdésben felsorolt adózók akkor rögzítik, ha kapcsolt vállalkozásukkal kötött hatályos szerződésük alapján az adóévben teljesítés történt [Rendelet 1. § (2) bekezdés].

Követelés-elengedésnél egy korábban megvalósult – és a szerződő fél által már elismert, de pénzügyileg nem rendezett – ügylet kapcsán keletkezett követelésről van szó, amelynél az eredeti ügylet teljesítésekor (termékértékesítéskor, szolgáltatásnyújtáskor, stb.) merül fel a Tao. tv. 18. § szerinti adóalap-korrekció alkalmazásának megítélése. A követelés elengedésekor a szokásos piaci árat ismételten megállapítani, illetve újabb transzferár-nyilvántartást készíteni nem kell; csupán a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti növelő tétel alkalmazására kerülhet sor [ide nem értve a Tao. tv. 29/Q. § (3) bekezdésében rögzített esetkört, azaz az osztalék elengedését].

Követelések értékesítésekor, illetve tartozás átvállalásakor a társasági adóalap meghatározása során abból az árból kell kiindulni, amelyet független felek – összehasonlítható körülmények esetén – alkalmaznának a követelés értékesítése, tartozás átvállalása esetén, azaz a Tao. tv. 18. §-ának alkalmazása felmerülhet, adott esetben az adózó szokásos piaci ár-megállapításra kötelezett.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3527740411/2013.]