A kőolajtermék-előállítók és -kereskedők 2023. december 15-éig jelenthetik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), hogy az előírt korlátozásokat betartják, vagyis az általuk más tagállamokba vagy harmadik országokba átadott, szállított vagy értékesített kőolajtermék 2024-re tervezett mennyisége várhatóan a tilalom mennyiségi határa alatt marad. 

A tömegmérlegelven alapuló jelentést a NAV_OKE jelű nyomtatványon kell a NAV-nak benyújtani, amiért a kőolajtermék-előállító és -kereskedő büntetőjogi felelősséggel tartozik. Ha jelentés szerint megállapítható, hogy az összmennyiség a naptári évben várhatóan a tilalom mennyiségi határa alatt marad, akkor a NAV erről magyar és angol nyelven igazolást állít ki.

Ha év közben a kőolajtermék-előállító vagy -kereskedő bejelentett tervétől olyan eltérést azonosít, amely miatt a tilalom szabályainak nem felel meg, akkor haladéktalanul módosítania kell korábban benyújtott jelentését, ugyancsak a NAV_OKE jelű nyomtatványon.

2024. január 25-éig pedig – szintén a NAV_OKE jelű nyomtatványon – kell benyújtani a tárgyévi teljesülésről szóló jelentést, amely elsőként a 2023. február 5. és december 31. közötti időszakról szól majd.

 

Jogszabályi háttér:

A kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő, a nyersolaj, a kőolajtermék fogalmát, a tömegmérlegrendszer alkalmazását, illetve a jelentéstételi kötelezettség, az igazolás kiállításának, valamint a tömegmérlegrendszer alkalmazásának és a tilalomnak való folyamatos megfelelés részletes szabályait a 2023. január 17-én a Magyar Közlöny 8. számában kihirdetett, a veszélyhelyzet során az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet eltérő alkalmazásáról szóló 9/2023. (I. 17.) Korm. rendelet tartalmazza (a továbbiakban: Korm.rendelet).

A tilalmat a Korm.rendelet az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendeletnek az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/879 tanácsi rendelet által módosított 3m. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdése alapján határozza meg.

A Korm. rendelet alapján a kőolajtermék-előállító, a kőolajtermék-kereskedő a 2710 KN kód alá tartozó kőolajterméket más tagállamba vagy harmadik országba nem adhat át, nem szállíthat és nem értékesíthet azt meghaladó mennyiségben, mint amilyen mennyiséget a naptári évben a tömegmérlegrendszerben nem az Oroszországi Föderációból 2022. június 3-át követően az Európai Unió területére szállított nyersolajból előállított kőolajtermékként tart nyilván.