Nem vesztik hatályukat 2022. július 1-jével az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) azon rendelkezései, amelyek jelenleg fordított adózást írnak elő a jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és acélipari termékkör értékesítése, valamint az üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetén.

Ennek következtében továbbra is, azaz 2022. június 30-át követően is fordított adózást kell alkalmazni az érintett ügyletkör vonatkozásában a kapcsolódó jogszabályi feltételek teljesülése esetén, valamint továbbra is szükséges teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget.

A fentiek jogszabályi háttere a következő.

Az Áfa tv. hatályos előírásai értelmében fordított adózást kell alkalmazni

  • az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása,
  • az Áfa tv.-ben felsorolt mezőgazdasági termékek értékesítése,
  • az Áfa tv.-ben felsorolt acélipari termékek értékesítése

esetében. E rendelkezéshez további részlet- és nyilatkozattételi kötelezettséget előíró szabályok is kapcsolódnak. [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés h)-j) pontjai és (8)-(9) bekezdése, valamint 6/A., 6/B. és 6/C. számú mellékletei]

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 96. § 1-8. pontja és 255. § (11) bekezdése úgy rendelkezett, hogy az Áfa tv. fent hivatkozott előírásai 2022. július 1-jével hatályukat vesztik. Ennek oka, hogy az akkori jogszabályi környezetben az általános forgalmi adó uniós szintű szabályait tartalmazó jogforrás[1] csak 2022. június 30-ig biztosította a tagállamok számára a fordított adózás alkalmazásának lehetőségét a kérdéses termékkör vonatkozásában.

Veszélyhelyzeti jogalkotás keretében, a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról szóló 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. §-a úgy rendelkezett, hogy a fordított adózásra vonatkozó, Áfa tv.-beli előírásokat 2022. június 30-át követően is alkalmazni kell. Azonban e kormányrendelet 2022. június 1-jén hatályát vesztette.

Fontos azonban, hogy ezzel összhangban a fordított adózást érintő kérdést végül más jogszabály, nevezetesen a fent említett kormányrendeletet követően elfogadott, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény rendezi végül. E törvény 81. §-a és 104. § (3) bekezdése együttesen biztosítja azt, hogy ne lépjen hatályba a fordított adózásnak az Áfa tv.-ből történő kivezetéséről szóló, korábban elfogadott előírás.

Mindezek következtében az Áfa tv. fordított adózást előíró, hatályos szabályai 2022. június 30-át követően is hatályban fognak maradni. A fordított adóztatás továbbalkalmazhatóságát az a körülmény biztosítja, hogy időközben elfogadásra és kihirdetésre került azon uniós jogszabály[2], amely lehetővé teszi a tagállamok számára az érintett, fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseik 2022. június 30-át követő fenntartását, 2026. december 31-ig.

 

[1] a TANÁCS 2006. november 28-i 2006/112/EK IRÁNYELVE a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

[2] A TANÁCS (EU) 2022/890 IRÁNYELVE (2022. június 3.) a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott választható fordított adózási mechanizmus, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról