[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (1) bekezdés i) pontja és 85. § (2) bekezdése]

 

Az Áfa tv. 2020. január 1-jétől hatályos 85. § (1) bekezdés i) pontjának, valamint az egyéb oktatás fogalmát részletező (2) bekezdésének módosítása az új szakképzésről szóló törvény[1] képzési struktúrájához és a felnőttképzésről szóló törvény[2] ugyanezen időponttól hatályos módosításához igazodva határozza meg az általános forgalmi adó alól mentes egyéb oktatások és képzések körét.

Az Áfa tv. módosított rendelkezései szerint „mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó óvodai, diákotthoni és kollégiumi ellátás – az étkeztetés kivételével, ha az ennek fejében járó ellenérték külön térítendő meg –, valamint az azokhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés, amelyet a köznevelés, a szakképzés, illetve a felsőoktatás, továbbá a [85. §] (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás vagy képzés keretében a közszolgáltató, a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási intézmény, a felnőttképző vagy – nemzetközi szerződés alapján – belföldön működő külföldi kulturális intézet – ilyen minőségébenteljesít.

A felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos módosulására tekintettel az alábbiak minősülnek egyéb oktatás vagy képzés (a továbbiakban mint egyéb oktatás) keretében nyújtott szolgáltatásnak:

a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga,

b) a felnőttképzési törvényben meghatározott

ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy

bb) engedély birtokában

szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga,

c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsga, valamint

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása.

 

 • Felnőttképző által nyújtott a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés, oktatás

Az Áfa tv.  – 2020. január 1-jétől hatályos – módosított előírásai szerint a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés vagy oktatás keretében nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatás – a nyelvi képzés kivételével – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén tekinthető adómentesnek:

 • a szolgáltatást nyújtó adóalany felnőttképzőnek minősül és szolgáltatását e minőségében nyújtja;
 • felnőttképzési tevékenységét bejelentette vagy engedély alapján végzi;
 • a nem engedély alapján végzett oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett.

Ahogyan az a fentiekből is látható az adómentesség feltétele egyrészt, hogy a szolgáltatást nyújtó adóalany a felnőttképzési törvény személyi hatálya alá tartozó ún. felnőttképzőnek minősüljön. A módosított felnőttképzési törvény szerint[3] felnőttképző az a jogi személy, (személyes joga szerint) jogképes szervezet, egyéni vállalkozó vagy gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy, aki/amely felnőttképzési tevékenységet folytat. A törvény a módosítást követően a felnőttképzés tartalmát meglehetősen széles körűen határozza meg, így felnőttképzés – a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakképzésen túl – valamennyi célirányosan kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés.[4] A képzőhely szolgáltatását csak akkor nyújtja felnőttképzői minőségében, ha a működése mindenben megfelel a felnőttképzési törvénynek és a vonatkozó ágazati előírásoknak (ha van ilyen), így a jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítését az adómentesség alkalmazása során is hangsúlyosan vizsgálni kell.

Mindez azt jelenti, hogy az Áfa tv. alkalmazásában azt az adóalanyt lehet felnőttképzőnek tekinteni, aki a felnőttképzési törvény (valamint az irányadó ágazati jogszabályok) szerint jogosult felnőttképzési tevékenység végzésére, és

 • a felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírásai értelmében a felnőttképzési tevékenység folytatását a felnőttképzési államigazgatási szerv felé[5] bejelentette[6], illetve
 • a képzés megszervezéséhez a szükséges engedéllyel rendelkezik, ha a felnőttképzési tevékenység engedélyköteles[7].

Ezek hiányában a képzőhely nem tud felnőttképzői minőségében eljárni, így az általa egyéb oktatás keretében nyújtott oktatási, képzési szolgáltatásra az adómentesség nem alkalmazható. A felnőttképzési törvényből fakadó követelmények teljesülését minden esetben a felnőttképzési törvény szerint kell megítélni. Amennyiben a felnőttképzési törvény a képzőhelyet a bejelentés és/vagy az engedély alól mentesíti, az adómentesség megítélése során ezen kötelezettség teljesülését értelemszerűen nem kell vizsgálni.

A fentieken túl szükséges megjegyezni, hogy továbbra is feltétele az adómentességnek, hogy a képzőhely eleget tegyen a jogszabály által elvárt képesítési feltételeknek. Így amennyiben egy adott oktatási, képzési tevékenység végzése képesítési feltételhez kötött, az adómentességet az adóalany csak akkor alkalmazhatja, ha a javára tevékenykedők között legalább egy olyan természetes személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.[8]

  • Bejelentés birtokában és jogszabály alapján végzett oktatás

A felnőttképzési törvény szerinti bejelentés alapján folytatott tevékenység keretében végzett oktatás vagy képzés esetében az adómentesség Áfa tv-ben meghatározott taxatív feltétele[9]is, hogy a felnőttképző eleget tegyen a jogszabály által egyébként megkövetelt bejelentési kötelezettségének.

 

A felnőttképző bejelentését a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzi, és a bejelentés jogszabályi megfelelőségéről igazolást állít ki a bejelentéstől számított nyolc napon belül.[10] A felnőttképző azokra az ügyletekre alkalmazhatja az adómentességet (tehát akkor tekinthető úgy, hogy a bejelentés birtokában van), amelyeknél a fizetendő adó megállapításának időpontjában már rendelkezik a felnőttképzési államigazgatási szerv által kiállított igazolással.

Az adómentesség feltétele továbbá, hogy a bejelentés birtokában végzett oktatás, képzés jogszabály alapján történjen. Az oktatás, képzés jogszabály alapján szervezett, ha magát az oktatást, képzést jogszabály határozza meg. Ennek nem feltétele ugyanakkor, hogy a jogszabály az oktatás, képzés szabályait teljes körűen meghatározza, csupán az, hogy az oktatást, képzést magát definiálja. Természetesen, ha a jogszabály az oktatásra, képzésre további feltételt is meghatároz (így pl. az annak megszervezésére jogosultat), az áfamentesség ezen feltételek fennállása esetén vehető igénybe jogszerűen. Így az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az adóalany a bejelentés köteles és jogszabály alapján szervezett képzés során nem csak a felnőttképzési törvény előírásait, hanem az adott képzésre irányadó ágazati szabályokat[11] is maradéktalanul betartja.

Mindezekre tekintettel a felnőttképzés keretében egyéb oktatásnak minősülő oktatási, képzési szolgáltatást nyújtó adóalanyoknak érdemes kiemelt figyelmet fordítani a jogszabályoknak megfelelő működésre, különösen a felnőttképzési törvény által előírt bejelentési kötelezettségre. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra is, hogy azon egyéb jogszabály alapján szervezett képzések tekintetében, amelyek az alábbiakban kifejtett szabályozási átmenet értelmében az Áfa tv. 2019. augusztus 31-én hatályos szabályai szerint ítélendők meg, a „jogszabály alapján szervezett” fordulat tartalmát szűkebben kell értelmezni, így ezek a képzések akkor minősülnek jogszabály alapján szervezettnek, ha a vonatkozó jogszabály a képzés kereteit (például kötelező óraszámot, képzési programot, oktatókra irányadó előírásokat) is meghatározza.[12]

  • Szabályozási átmenet – a 2020. január 1-je és augusztus 31-e közötti időszak

A felnőttképzési törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírása szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 1-jétől folytatható, bejelentés és engedély megadása iránti kérelem pedig leghamarabb 2020. július 1-jétől nyújtható be.[13] Ugyanakkor a hatályos törvényszöveg alapján az adómentesség alkalmazásához támasztott feltételeket (így többek között a felnőttképzési tevékenység bejelentését) az Áfa tv. átmeneti rendelkezései[14] a szabályozási átmenet[15] idejére feloldják.

Az átmeneti rendelkezés értelmében a felnőttképzési törvény 2020. január 1-jét megelőzően hatályos törvényszövege (a továbbiakban röviden: régi felnőttképzési törvény) szerinti felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó adómentességet az Áfa tv.85. § (2) bekezdés a) és b) pontjának 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni.

Így továbbra is adómentesek maradnak

 •  a régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezett és szervezett (továbbfolytatott) képzések, melyek szervezésére a képzőhely 2022. december 31.-ig jogosult;
 • a 2020. január 1-jét megelőzően indult, egyéb jogszabály alapján szervezett (továbbfolytatott) oktatások, képzések, továbbképzések, vizsgára való felkészítések és vizsgáztatások, melyek 2020. január 1-jét követően is a 2019. december 31-én hatályos rendelkezések alapján befejezhetőek,
 • valamint a 2020. december 31-éig indítható OKJ-s képzések

feltéve, hogy az adómentesség feltételei egyébként fennállnak.

Ha az adózó az ún. felkészülési időszak alatt tehát 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. között – kezd olyan képzési tevékenységbe, amelynek a régi felnőttképzési törvény alapján nem kellett engedélyezettnek lennie (egyéb jogszabály alapján szervezett oktatások, képzések), akkor az ezen tevékenysége során nyújtott egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatásának adómentességét a felkészülési időszak alatt az Áfa tv. hivatkozott átmeneti szabálya értelmében – szintén az Áfa tv. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megítélni.

Fentiek azt is jelentik, hogy a felnőttképzési törvény módosításaiból következő követelményeket (hangsúlyosan a bejelentés, engedély meglétét) azon szolgáltatások tekintetében kell vizsgálni, amelyek már a 2020. január 1-jével hatályba lépett új felnőttképzési rendszer szerint folytatott felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódnak, a felkészülési időszakot követően ideértve azokat a 2020. január 1-je után indult egyéb jogszabály alapján szervezett képzéseket is, amelyek 2020. január 1-jétől tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá. E képzések a felkészülési időszakot követően a felnőttképzési törvény szerint folytathatók, így 2020. szeptember 1-jétől adómentességük feltétele, hogy a felnőttképző tevékenységét bejelentés, engedély birtokában végezze.

 • Nyelvi képzés

A felnőttképzési szabályozás átszervezésének következtében az Áfa tv. módosítása a nyelvi képzést, mint egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatást, önálló jogcímként nevesíti.[16] Bár a nyelvi képzések esetében nem taxatív feltétele az adómentességnek a képzési tevékenység bejelentése, azonban az adómentesség alkalmazásához a gyakorlatban mégis szükséges a bejelentés, figyelemmel arra, hogy az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés i) pontja szerint az adómentesség feltétele az is, hogy az adóalany az egyéb oktatás körébe tartozó szolgáltatását felnőttképzőként, ilyen minőségében nyújtsa, azaz az adóalanynak teljesítenie kell mindazon feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a felnőttképzési törvény alkalmazásában felnőttképzőnek minősüljön (ide nem értve a nemzetközi szerződés alapján belföldön működő külföldi kulturális intézetet). Ez többek között magában foglalja a felnőttképzési tevékenység bejelentésére vonatkozó kötelezettség teljesítését is, így végső soron az adómentesség feltételévé válik, hogy a nyelvi képzést nyújtó képzőhely a szükséges bejelentést megtegye.

A nyelvi képzés pontos tartalmát a törvény nem definiálja, nyelvi képzésnek tekintendő (és ezáltal adómentes körbe tartozik) valamennyi nyelvi kompetenciát fejlesztő oktatás, képzés. Így ide tartozik – a teljesség igénye nélkül a különböző idegennyelvi képzéseken túl a jelnyelv oktatás, a logopédiai készségfejlesztés, vagy akár a magyar, mint idegen nyelv oktatása is.

A nyelvi képzés az Áfa tv. 2019. augusztus 31-én hatályos rendelkezései alapján akkor lehetett adómentes, ha a régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezett és szervezett képzés volt. Az ilyen nyelvi képzés az Áfa tv. 335. §-a alapján továbbra is adómentességet élvez mindaddig, amíg a felnőttképzési törvény alapján annak – a régi felnőttképzési törvény szerinti engedély alapján való – végzése jogszerűnek minősül.

A régi felnőttképzési törvény alapján engedélyezettnek és szervezettnek nem minősülő nyelvi képzés akkor lehet adómentes, ha a képzőhely a nyelvi képzést a felnőttképzésről szóló törvény 2020. január 1-jétől hatályos előírásai szerinti felnőttképzőként, felnőttképzői minőségében nyújtja. A szabályozási átmenet miatt erre leghamarabb a felnőttképzési törvény szerinti tevékenység bejelentési kötelezettség teljesítése esetén, a 2020. augusztus 31-ét követően teljesített nyelvi képzés vonatkozásában van lehetőség. Ez egyben azt is jelenti, hogy azon nyelvi képzések, amelyek nem tartoztak a régi felnőttképzési törvény alá, vagyis 2020. január 1-jét megelőzően is adókötelesek voltak, 2020. augusztus 31-éig is adókötelesek maradnak.

A jelenleg adóköteles nyelvoktatást végző adóalanyoknak tehát érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a felnőttképzési törvény szerinti bejelentési kötelezettségüket időben teljesítsék, ugyanis a nyelvi képzésekre vonatkozó adómentesség csak a tevékenység bejelentése esetén alkalmazható.

 

 

Bizonylatolás

Fontos változás, hogy 2020. július 1-jétől az adómentesnek minősülő egyéb oktatási tevékenységekre is kiterjesztésre került a nyugta- és a számlaadási kötelezettség, a továbbiakban tehát nem lesz elegendő ezen ügyletekről az egyéb számviteli bizonylat kibocsátása.[17]

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/12644-1/2020 – Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás 6117127402/2020.]


[1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény.

[2] A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény).

[3] A felnőttképzési törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja.

[4] A felnőttképzési törvény. 1.§ (1) bekezdés ab) alpontja.

[5] A felnőttképzési törvény. 1.§ (2) bekezdése: „Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezésére e törvényt a jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Jogszabály a 2/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget nem zárhatja ki és a 15. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát nem szűkítheti.”

[6] A felnőttképzési törvény 2/A.§ (1) bekezdés és (4) bekezdése.

[7] A felnőttképzési törvény. 2/A. § (2) bekezdése: "Ha a felnőttképző

[8] Áfa tv. 85. § (3) bekezdés b) pontja.

[9] Áfa tv. 85. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja.

[10] A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdése.

[11] A képzés részletes szabályait tipikusan valamilyen alsóbb rendű jogszabály (kormányrendelet, miniszteri rendelet) állapítja meg.

[12] E tekintetben lásd. 2013/27. adózási kérdés.

[13] Felnőttképzési törvény. 30. § (1) bekezdése.

[14] Áfa tv.335. §-a.

[15] Felnőttképzési törvény. 30. § (1)-(3) bekezdései.

[16] Áfa tv. 85. § (2) bekezdés c) pontja.

[17] Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontja, (5) bekezdése és a 166. § (1) bekezdése alapján.