[a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet]

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat megillető családi kedvezményről szóló 597/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. §-ának (2) bekezdése értelmében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. § (2) bekezdése szerinti családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy fogalmát a Cst. 4. §-ának f) pontja határozza meg. A fogalom a 18 év alatti, illetve a 18 év feletti személyek tekintetében eltérő módon határozza meg a tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak minősülő személyi kört.

A 18 évesnél fiatalabb gyermek akkor minősül tartósan betegnek vagy súlyosan fogyatékosnak, ha a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. Az ESzCsM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése egyértelműen meghatározza, hogy a betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást – a 2. melléklet szerinti rendben – gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) adja ki.

A 18 évesnél idősebbek esetén a Cst. 4. §-ának fb) pontja értelmében tartósan betegnek vagy súlyosan fogyatékosnak az minősül, aki a 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a 18. életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

A fentiekkel kapcsolatban kérdésként merül fel, hogy milyen feltételekkel érvényesíthető a kedvezmény azon személy esetében, aki 18. évét betöltötte, de még köznevelési intézményben tanul és emelt összegű családi pótlékot kap? Azaz a 18. életév betöltésekor milyen módon kell igazolni, hogy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy megfelel a Cst. 4. § f) pontja fb) alpontjának és a Cst. alkalmazásában tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak minősül?

A Cst. 4. § f) pontjának fa) alpontja alapján a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékosnak minősülő 18 év alatti gyermek után a gyermek 18. életéve betöltéséig áll, illetőleg állhat fent a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság. A gyermek 18. életéve betöltése után az addig folyósított magasabb összegű családi pótlék további folyósítására kizárólag a Cst. 11. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása (köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben folytatott tanulmányok) esetén van lehetőség, tekintve, hogy az idézett rendelkezés értelmében azon személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig a Cst. 11. § (1) bekezdésének g)-h) pontja szerinti összegben folyósítottak családi pótlékot, azt továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelő összegben kell folyósítani.

A Kormányrendelet az emelt összegű családi kedvezményre való jogosultságot a Cst. szerinti tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapot fennállásához és nem az emelt összegű családi pótlékhoz köti, azonban nem zárható ki az emelt összegű családi kedvezményre való jogosultságból a Cst. 11. §-ának (2) bekezdésébe tartozó személyi kör.

Tekintettel arra, hogy a Cst. 11. § (2) bekezdése egy korábbi (a 18. életév betöltése előtt fennálló) állapothoz köti az emelt összegű családi pótlék továbbfolyósítását, így a Kormányrendelet szerinti emelt összegű családi kedvezményre való jogosultság igazolásához elegendő annak bizonyítása, hogy a gyermek a 18. életévének betöltése előtt a Cst. 4. § f) pontjának fa) alpontja alapján tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak minősült.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 6457538205/2023., Pénzügyminisztérium]