[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pont, 357. § (1)-(3) bekezdés, valamint az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény (továbbiakban: Mód. tv.) 40. §, 50. §, valamint a 154. § (3) bekezdés]

A Mód. tv. 40. §-a és a 154. § (3) bekezdése értelmében 2023. január 1-jei hatállyal módosulnak az ún. belföldi „fordított adózás” alkalmazására vonatkozóan az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjában előírt szabályok, ezáltal megváltozik a szolgáltatás-igénybevevői minőségben eljáró adóalanyok részére adófizetési kötelezettséget keletkeztető építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások köre.

A fenti módosítás eredményeként 2023. január 1-jétől a „fordított adózás” alá tartoznak azok az építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások, amelyek az ingatlanok bármely hatósági engedélyhez vagy bármely hatósághoz történő bejelentéshez kötött létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására, továbbá bontással történő megszüntetésére és rendeltetésének megváltoztatásra irányulnak (feltéve, hogy a „fordított adózásnak” az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott egyéb feltételei is fennállnak). 

Ez azt jelenti, hogy a „fordítottan adózó” építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások köre kibővül, mivel az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának 2022. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján az építési-szerelési, egyéb szerelési szolgáltatások közül a „fordított adózást” kizárólag azokra az ügyletekre kell alkalmazni, amelyek keretében az építési-szerelési, egyéb szerelési munkákat az ingatlanok építési hatósági engedélyhez, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez, azaz építési (illetve bontási) tartalmú engedélyhez vagy bejelentéshez kötött létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása és bontással történő megszüntetése céljából végezték el.

Az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása szempontjából a jövőben nem kell majd vizsgálni azt, hogy az adott ingatlanon végzett, annak létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására irányuló tevékenységhez kapcsolódó hatósági engedély, bejelentés építési (illetve bontási) tartalmú-e, mivel 2023. január 1-jétől minden hatósági engedély-köteles és hatósági bejelentésköteles (például örökségvédelmi engedély vagy bejelentés, rendeltetésmódosítási engedély, településképi bejelentési eljárás mellett végezhető) építési-szerelési, egyéb szerelési munka a „fordított adózás” alá fog tartozni akkor, ha az ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására, bontással történő megszüntetésére vagy rendeltetésének megváltoztatására irányul.

Külön kiemelendő, hogy a fordított adózás változatlan feltétele, hogy a munka építési-szerelési, egyéb szerelési jellegű legyen.

Az átmeneti szabály [Áfa tv. 357. § (1) és (2) bekezdése] szerint az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontját azon építési-szerelési, egyéb szerelési munkák esetében, amelyek 2023. január 1-jével kerülnek a hatálya alá, először akkor kell alkalmazni, ha

  • az Áfa tv. szerinti teljesítés időpont és
  • a fizetendő adó megállapítására vonatkozóan az Áfa tv. 60. § (1)-(3) bekezdésében előírt időpont

egyaránt 2022. december 31-ét követő napra esik.

Emellett az Áfa tv. 357. § (3) bekezdése előírja, hogy a 2023. január 1-jét megelőző előlegfizetéssel, ugyanakkor 2022. december 31-ét követő teljesítéssel megvalósuló azon szolgáltatások esetében, amelyek még nem tartoztak az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjának 2022. december 31-éig hatályos szabályai alá, azonban 2023. január 1-jétől már az Áfa tv. 142. (1) bekezdés b) pontjának módosított rendelkezései alá tartoznak

  • a jóváírt, kézhez vett, illetve megszerzett előleg után az Áfa tv. 59. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően az ügyletet a saját nevében teljesítő adóalanynak,
  • az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után pedig a „fordított adózás” szerint a szolgáltatás igénybevevőjének

keletkezik áfafizetési kötelezettsége.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/14854/2022., NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 9325420163/2022.]