[Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 12/B. § (2) bekezdés, 93. § (1) bekezdés o) pont, XIX/B. fejezet]

 

Az Áfa tv. 12/B. § (2) bekezdése értelmében harmadik államból vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területről importált termék távértékesítése (a továbbiakban: import távértékesítés) termék olyan értékesítése, amikor a termék küldeménykénti feladását vagy fuvarozását az értékesítő maga, vagy javára más végzi – ideértve az értékesítő közvetett részvételével történő feladást, fuvarozást is – harmadik államból vagy harmadik állam területével egy tekintet alá eső területről a Közösség valamely tagállamában lévő beszerző nevére szóló rendeltetéssel, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

  • a termék értékesítése
    • olyan adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik, akinek (amelynek) beszerzése, mint termék Közösségen belüli beszerzése után nem kell adót fizetnie, vagy
    • bármely más nem adóalany személy, szervezet részére történik; és
  • az értékesített termék
    • nem új közlekedési eszköz, illetve
    • nem szolgál fel- vagy összeszerelés tárgyául, függetlenül attól, hogy azt kíséri-e próbaüzem, vagy nem.

 

Import távértékesítést illetően az adóalanynak az Áfa tv. XIX/B. fejezetében foglaltaknak megfelelően lehetősége van az import egyablakos rendszerben (a továbbiakban: IOSS) eleget tenni az adókötelezettségeinek, ha az erre irányuló szándékát az állami adóhatósághoz bejelentette (regisztráció). Ha az adóalany az importtávértékesítésre az import egyablakos rendszert alkalmazza, akkor az értékesítéshez megvalósított termékimport az Áfa tv. 93. § (1) bekezdés o) pontja alapján mentes az adó alól, feltéve, hogy legkésőbb a vám-árunyilatkozat benyújtásakor az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő az állami adó- és vámhatósággal közli az érvényes import azonosítószámot (IOSS azonosító).

 

Előfordulhat ugyanakkor olyan helyzet, amelyben az IOSS-t alkalmazó értékesítőt, önhibáján kívül mégsem illeti meg adómentesség. Ilyen helyzet áll fenn, ha a vámkezelést végző postai szolgáltató a vám-árunyilatkozat benyújtása során nem továbbítja az értékesítő IOSS azonosítóját. Ekkor az adómentesség hiányában az értékesítőtől terméket beszerző fogyasztót kettős adófizetés terheli. Egyrészt ugyanis az import során ő viseli az import áfa terhét, mivel a vámkezelést végző postai szolgáltató – az Áfa tv. XIX/C. fejezet a különös szabályait alkalmazva – beszedi tőle azt, illetve ennek hiányában a vámhatóság kiveti az import áfát, másrészt az értékesítő felé az ellenértékkel együtt az értékesítésre jutó áfát is meg kell fizetnie, amelyről az értékesítő IOSS bevallást nyújt be.

 

Ebben az esetben – tehát amikor az import azonosítószám az értékesítő önhibáján kívül nem szerepel a vám-árunyilatkozaton, de az értékesítő az adott ügylet vonatkozásában egyébként az IOSS alkalmazását választotta – a kettős adóztatás elkerülése ideiglenes jelleggel történhet az IOSS bevallás módosításával a vám-árunyilatkozat változatlanul hagyása mellett. Az ideiglenes megoldás célja, hogy addig legyen alkalmazható, amíg minden Egyetemes Postai Szolgáltató képessé nem válik arra, hogy az IOSS azonosítót elektronikusan közölje a megfelelő postai formátumban (például ITMATT üzenet) a tagállamok postai szolgáltatói részére.

 

A korrekció keretében az értékesítő az import áfa megfizetésére vonatkozó igazolás bemutatása ellenében visszatéríti az IOSS-en keresztül történt értékesítéskor felszámított áfa összegét a vevő részére. Az értékesítőnek az áfa összegének megfelelő összeg visszatérítését a nyilvántartásában egyértelműen dokumentálnia kell annak érdekében, hogy az adóhatóság is ellenőrizni tudja azt. Ezek alapján módosíthatja az IOSS bevallását. Ha az értékesítés teljesítése és a vevő részére történő adó összegének megfelelő összeg visszatérítése ugyanazon bevallási időszakban történik meg, úgy nem kell ezen értékesítést a bevallásban feltüntetni. Ha azonban a visszatérítés az értékesítés teljesítését követő bevallási időszakban történik, azon időszaki IOSS bevallást kell korrigálni, amelyben az összeg visszatérítése a vevő részére megtörtént. Tekintve, hogy a korrekció az IOSS bevallás módosításával valósul meg, az import áfa nem változik, ezért nem kell a vám-árunyilatkozatot módosítani.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/5898/2022, NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 7185613419/2022.]