Egészségpénztári számláról fizetett ügylet számlázása

[Áfa tv. 159. §, 10. számú melléklet 1-2. pontjai]

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 159. § (1) bekezdése értelmében a termék értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére kell a számlát kibocsátani (ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet).

Annak megítélése során, hogy az egészségpénztári számla terhére vásárolt termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében ki minősül vevőnek, figyelemmel kell lenni az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.) előírásaira.

Az egészségpénztári szolgáltatásokat a pénztár az Öbr. 24/C. § alapján az egészségpénztár és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerződés alapján nyújtja. Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő számla ellenében teljesíthet kifizetést. Emellett az Öbr. rendelkezése alapján a számlán, az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját is feltünteti az egészségpénztári szolgáltató.

Tekintve, hogy ezekben az esetekben az egészségpénztár áll szerződéses viszonyban a szolgáltatóval, az egészségpénztári szolgáltatónak az ügyletről az egészségpénztár (vevő) részére kell kiállítania a számlát. Ez még akkor is így van, ha a szolgáltatás természetéből fakadóan azt csak magánszemély veheti igénybe, a pénztártag (illetve közeli hozzátartozója) ugyanis ebben a jogviszonyban nem vevő, hanem kedvezményezett. Az előzőekből következően a számla kiállítása és a számlaadat-szolgáltatás teljesítése során az egészségpénztári szolgáltatónak ezen ügyletek esetében az Áfa tv. adóalany részére kibocsátott számlára vonatkozó előírásait kell alkalmaznia.

A pénztártag nevére csak abban az esetben lehet kiállítani a számlát, amikor az ügylettel kapcsolatban az Öbr. alapján nincs szükség az egészségpénztár és a pénztári szolgáltató közötti szerződéskötésre (így például gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása esetén). Ezekről az esetekről az Öbr. 24/D. § rendelkezik.

 

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/810/2022, NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2528319146/2021.]