[87/2020. Korm. rendelet, Stabtv. 28/A. §, Áfa tv. 14. §]

A várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) rendelkezései értelmében a koronavírus okozta veszélyhelyzet megszűnéséig Budapesten lényegében felfüggesztésre került a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek várakozási célú használatáért teljesítendő díjfizetési kötelezettség. Ezáltal a kormányrendelet hatálya alá tartozó területek használatával járó parkolási szolgáltatás ellenérték nélkülivé vált, amely kihatással van az e szolgáltatást nyújtó adóalanyok általános forgalmi adó fizetési kötelezettségére.

 

1. Díjmentes parkolási szolgáltatás és a kapcsolódó beszerzések kezelése a veszélyhelyzet időtartama alatt

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 14. § (2) bekezdése értelmében ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

Abban az esetben tehát, ha az adóalanyt az általa teljesített szolgáltatás adóköteles jellegére tekintettel levonási jog illette meg, azonban a szolgáltatást végül saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen nyújtja, úgy a szolgáltatással összefüggésben – annak ingyenessége ellenére – adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Az ingyenes parkolási szolgáltatás utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezését a veszélyhelyzet időtartalma alatt nem önmagában az Áfa tv. fent idézett jogszabályhelye alapján kell megítélni, hanem figyelembe kell venni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabtv.) 28/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. Eszerint nem keletkezik fizetési kötelezettség a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén, annak időtartama alatt, ellenszolgáltatás nélkül, a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából végzett tevékenységet vagy a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás után, feltéve, ha azt a fizetési kötelezettséggel érintett, vállalkozási tevékenységet végző jogalany a tevékenységvégzés napjától számított 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz bejelenti.

Emellett a Stabtv. 28/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a fizetési kötelezettség vállalkozási tevékenységet végző jogalanya által az előbbiek szerinti tevékenységet a fizetési kötelezettségről szóló jogszabály alkalmazásában olyan tevékenységvégzésnek kell tekinteni, mint amit a jogalany a vállalkozási, gazdasági tevékenységi körében fejtett ki.

E rendelkezések az Áfa tv 14. §-ával összhangban oly módon értelmezendők, hogy abban az esetben, ha a veszélyhelyzet időtartama alatt, a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából megvalósuló ingyenes szolgáltatásnyújtás tekintetében adófizetési kötelezettség keletkezik, az azzal összefüggésben felmerülő adófizetési kötelezettséget nem kell teljesíteni, feltéve, hogy az ügyletet teljesítő adóalany a fentieknek megfelelően bejelentést tesz az adóhatóság felé. A kormányrendelet alapján ellenérték nélkül nyújtott parkolási szolgáltatást illetően teljesülnek az imént említett feltételek, vagyis az ilyen szolgáltatást nyújtóknak a veszélyhelyzet időtartama alatt teljesített parkolási szolgáltatás utáni az általános forgalmi adót nem kell megfizetniük.

A bejelentés megtételére az állami adóhatóság nem rendszeresített formanyomtatványt, az kötetlen formában – postai úton vagy E-papír formájában – a Stabtv-re való hivatkozással benyújtható. Az adózó által tett bejelentésnek tartalmilag meg kell felelnie a Stabtv-ben foglaltaknak, alkalmasnak kell lennie az ingyenes ügylet adózásbeli következményének nyomon követésére. A díjmentes parkolási szolgáltatás illetően ez azt jelenti, hogy az adóalanyoknak a bejelentésben azt szükséges jelezniük, hogy a térítésmentes szolgáltatás nyújtására a kormányrendelet alapján került sor. A 60 napos határidő az ingyenes ügylet teljesítésének napján kezdődik.A Stabtv. 28/A. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével kell eljárni a veszélyhelyzet ideje alatt az eleve térítésmentes szolgáltatás érdekében megvalósított beszerzések, igénybe vett szolgáltatások esetében is, azaz közvetlenül a térítésmentes parkolási szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó beszerzéseket illetően. Mindez azt jelenti, hogy azon túlmenően, hogy a veszélyhelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából megvalósuló ingyenes parkolási szolgáltatásnyújtás után nem merül fel általános forgalmi adó fizetési kötelezettség, a szolgáltatáshoz kapcsolódó beszerzésekre jutó általános forgalmi adó levonható, feltéve, hogy a szolgáltatás ellenértékes ügyletként, az Áfa tv. rendelkezései alapján egyébként adóköteles lenne. Ennek oka, hogy a Stabtv. hivatkozott előírása a veszélyhelyzettel kapcsolatos ingyenes termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat vállalkozási, gazdasági tevékenységi körbe vonja, ezáltal azokat úgy kell tekinteni, mintha azok ellenérték fejében valósultak volna meg. Ennélfogva, ha az adott termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás – ami ellenérték fejében megvalósuló ügyletnek minősül – adóköteles, akkor a beszerzés adótartalma az Áfa tv. 120. §-a alapján levonásba helyezhető.

 

2. A veszélyhelyzet megszűnését követően biztosított díjmentes parkolási szolgáltatás és a beszerzésekre jutó áfa kezelése

A parkolási szolgáltatást nyújtók a kapcsolódó, ezen időszak alatti beszerzéseikre jutó áfát jogosultak az Áfa tv. 120. §-a alapján levonásba helyezni, lévén, hogy e beszerzések alapvetően az általuk főszabály szerint folytatott adóköteles gazdasági tevékenység keretében történő hasznosítást szolgálják, illetve azok az egyébként végzett adóköteles gazdasági tevékenységhez kapcsolódó általános költségeknek minősülnek.

A veszélyhelyzet megszűnését követően – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (1) bekezdése alapján – átmenetileg továbbra is térítésmentesen biztosított parkolási szolgáltatás áfa megítélése tekintetében az e szolgáltatást nyújtónak az Áfa tv. 14. § (2) bekezdése alapján azonban nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a hivatkozott bekezdés „vállalkozásidegen célból” nyújtottság kritériuma nem áll fenn esetükben, hiszen a szolgáltatás nyújtók célja a szolgáltatás folyamatos biztosításának fenntartásával a díjmentes időszakban is alapvetően az, hogy ennek megszűntét követően tevékenységüket ellenérték fejében végezhessék.

 

[NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-2048/2020, Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/11559/2020]