A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7001/2022. felhívás a fluortartalmú üvegházhatású gázok (F-gázok) behozatalához kialakított új okmánykódokról

 

2022. január 1-jétől új okmány- (igazolási) kódokat kell alkalmazni az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatalakor.

Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (DG TAXUD) által kialakított új, 724-es („Fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatalának ellenőrzése”) TARIC-intézkedéstípushoz kapcsolódó okmánykódokat a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában kell szerepeltetni.

Az új kódokat – szabályozott területek szerinti csoportosításban – a következő táblázat tartalmazza.

 

I. Az 517/2014/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése szerint a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések kapcsán kiállítandó megfelelőségi nyilatkozat

C057

A megfelelőségi nyilatkozat másolata – A) lehetőség az (EU) 2016/879 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és mellékletében említettek szerint

C079

A megfelelőségi nyilatkozat másolata – B) lehetőség az (EU) 2016/879 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és mellékletében említettek szerint

C082

A megfelelőségi nyilatkozat másolata – C) lehetőség az (EU) 2016/879 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és mellékletében említettek szerint

 

A C057, a C079 és a C082 kódokhoz kapcsolódóan a 2016/879 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet melléklete a következőket tartalmazza:

„Nyilatkozat az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet  (1) 14. cikkének való megfelelésről

Alulírott felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy akkor, amikor az általam képviselt cég, a(z) [beírandó a cég neve, uniós adószáma és berendezések importőre esetén az F-gázok portálján érvényes regisztrációs azonosítója] az általa az Unióba behozott vagy az Unióban előállított előtöltött berendezéseket forgalomba hozza, a berendezésekben lévő fluorozott szénhidrogéneket az 517/2014/EU rendelet IV. fejezete szerinti kvótarendszerben a következő módon beszámítja:

[Jelölje be a megfelelő négyzetet. A kvótarendszerben való beszámítás az alábbi módok közül egy vagy több igénybevételével történhet.]

A)

A szabad forgalomba bocsátáskor az általam képviselt cég rendelkezik egy vagy több, az 517/2014/EU rendelet 18. cikkének (2) bekezdése alapján adott és a rendelet 17. cikke szerinti nyilvántartásba bejegyzett olyan engedéllyel, amely a berendezésekben lévő fluorozott szénhidrogének mennyisége erejéig feljogosítja őt a fluorozott szénhidrogének gyártójához vagy importőréhez rendelt kvótának az 517/2014/EU rendelet 15. cikke keretében történő igénybevételére.

B)

Csak berendezések importőre esetében] A berendezésekben lévő fluorozott szénhidrogéneket korábban az Unióban forgalomba hozták, majd kivitelüket követően az Unión kívül töltötték a berendezésekbe, és az a vállalkozás, amely a fluorozott szénhidrogéneket forgalomba hozta, nyilatkozott arról, hogy a fluorozott szénhidrogének érintett mennyiségét – az 517/2014/EU rendelet 19. cikke, illetve az 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) mellékletének 5C. szakasza alapján – az Unióban forgalomba hozottként bejelentette vagy be fogja jelenteni, és az 517/2014/EU rendelet 15. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében kivitel céljából közvetlenül átadottként nem jelentette be és nem fogja bejelenteni.

C)

Csak az Unióban gyártott berendezések esetében] A berendezésekbe töltött fluorozott szénhidrogéneket a fluorozott szénhidrogének gyártója vagy importőre az 517/2014/EU rendelet 15. cikkében foglalt feltételek teljesítésével forgalomba hozta.”

 

II. Fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatali tilalma

 

Az 517/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerinti behozatali tilalom

Y955*

Az 517/2014/EU rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében meghatározott behozatali tilalmak hatálya alá nem tartozó áruk

*Megjegyzés: a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos igazolási kódok nem foglalkoznak az Y955 igazolási kód szerinti tilalom alá nem tartozó esetekkel

 

A Y955 igazolási kódhoz kapcsolódóan az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének (2) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(2) A 11. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül, tilos a fluortartalmú üvegházhatású gázok és a II. mellékletben felsorolt gázok forgalomba hozatala, kivéve, ha – az esettől függően – a gyártó vagy az importőr az ilyen forgalomba hozatalkor bizonyítja, hogy a gyártási folyamat során – beleértve a fentebb említett gázok előállításához szükséges alapanyagok gyártását is – melléktermékként keletkező trifluor-metánt a rendelkezésre álló legjobb technikáknak megfelelően ártalmatlanítják vagy további felhasználás céljából visszanyerik.”

 

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikke szerinti behozatali tilalom és e tilalom alóli mentesség

 

Y926

Az 517/2014/EU rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében meghatározott behozatali tilalmak hatálya alá nem tartozó áruk

Y986

Mentesség az 517/2014/EU rendelet 11. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti behozatali tilalom alól

 

Az Y926 és az Y986 igazolási kódokhoz kapcsolódóan 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(1) Bizonyos, a III. mellékletben felsorolt termékeket és berendezéseket – a katonai felszerelések kivételével – tilos forgalomba hozni a mellékletben meghatározott időponttól, adott esetben az e termékekben vagy berendezésekben található fluortartalmú üvegházhatású gáz típusa vagy globális felmelegedési potenciálja szerinti megkülönböztetést alkalmazva.

(2)  Az (1) bekezdésben előírt tilalom nem vonatkozik az olyan berendezésekre, amelyekről a 2009/125/EK irányelv értelmében elfogadott környezetbarát tervezési követelmények megállapítják, hogy – mivel üzemelésük során nagyobb energiahatékonyság érhető el – teljes életciklusukra számított, széndioxid-egyenértékben kifejezett kibocsátásuk alacsonyabb, mint azon egyenértékű berendezéseké, amelyek megfelelnek a vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek és nem tartalmaznak fluorozott szénhidrogéneket.”

 

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke szerinti címkézési szabályok

Y053

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal összefüggésben az 517/2014/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott címkézési követelmények hatálya alá nem tartozó áruk

Y054

Az 517/2014/EU rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint címkézett áruk

 

Az Y053 és az Y054 igazolási kódokhoz kapcsolódóan 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke (1) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(1) A második albekezdésben felsorolt, fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, illetve ilyen gázokkal működtetett termékek és berendezések kizárólag a megfelelő címkézéssel hozhatók forgalomba. Ez csak az alábbiakra alkalmazandó:

  •  hűtőberendezések
  • légkondicionáló berendezések;
  • hőszivattyúk;
  • tűzvédelmi berendezések;
  • elektromos kapcsolóberendezések;
  • szerves Rankine-ciklusok.
  • minden, fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tartály
  • fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek
  • fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó aeroszolos adagolók, a gyógyszerek bejuttatására szánt adagolószelepes inhalátorok kivételével.”

 

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikke alapján a berendezések előtöltése szénhidrogénekkel

Y950

A fluorozott szénhidrogénekkel előtöltött berendezésektől eltérő áruk [az 517/2014/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint]

 

Az Y950 igazolási kód kapcsán az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdése a következőket tartalmazza:

„(1) 2017. január 1-jétől a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha az e berendezésekbe töltött fluorozott szénhidrogének a IV. fejezetben említett kvótarendszerben beszámításra kerültek.”

 

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikke alapján a forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének mennyiségének csökkentése

Y120*

Olyan vállalkozás, amely évente kevesebb, mint 100 tonna CO2-egyenértéknél kevesebb fluorozott szénhidrogént importál és mentesül az uniós piacon forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének mennyiségének az 517/2014/EU rendelet 15. cikke (2) bekezdésének első albekezdése értelmében történő csökkentése alól

Y951

Mentesség a forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének mennyiségének az 517/2014/EU rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a)–f) pontja szerinti csökkentése alól

Y125

Az 517/2014/EU rendeletnek az EU piacán forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének mennyiségének csökkentéséről szóló 15. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó behozatal

Y956

Az 517/2014/EU rendeletnek az EU piacán forgalomba hozott fluorozott szénhidrogének mennyiségének csökkentéséről szóló 15. cikkének hatálya alá tartozó áruktól eltérő áruk

* Y120 igazolási kód szövegében szereplő 100t mennyiség egyaránt vonatkozik az olyan behozatalokra, amikor a fluorozott szénhidrogén szállítása ömlesztett formában vagy egyes eszközökben előtöltve fordul elő.

 

Az Y120, az Y951, az Y125 és az Y956 igazolási kódok alkalmazása: 

517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a fluorozott szénhidrogének forgalomba hozatala vonatkozásában kvótarendszert hozott létre. E rendelet 15. cikke

a) főszabályként írja elő a kérelem alapján rendelkezésre bocsátott kvótakeret maradványoztatását a forgalomba hozott mennyiség alapján. Amennyiben az adott behozatalhoz kapcsolódik e kötelezettség, akkor az alkalmazandó igazolási kód az Y125;

b) meghatározza az érintett kvótarendszer alól mentes eseteket, amelyeket a szóban forgó igazolási kódok két csoportra osztanak az Y120 és az Y951 igazolási kódok által megjelölt szabályozott területek vonatkozásában.

 

Amennyiben a fluorozott szénhidrogén behozatala a b) pontban foglaltaktól eltérő „jogcím” miatt nem tartozik a fenti kvótarendszer alá, akkor az Y956 igazolási kód alkalmazandó (ilyen például az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk ((3) bekezdésében foglalt „előre kevert poliolban található fluorozott szénhidrogén” behozatala.

 

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti jelentési kötelezettség, illetve e jelentéstételi kötelezettség előfeltételeként az 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikk (2) bekezdése szerinti regisztrálási kötelezettség

Y123

Az 517/2014/EU rendelet 19. cikke és az (EU) 2017/1375 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerint regisztrált vállalkozás

Y124

A 19.1 cikkben meghatározottnál kisebb mennyiségű fluortartalmú üvegházhatású gázt importál évente ömlesztve, illetve a 19.4. cikkben meghatározott termék- és berendezések importja során, ezért nem vonatkozik rá az 517/2014/EU rendelet 19.1. és 19.4. cikke, valamint az (EU) 2017/1375 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1.2. cikke szerinti regisztrációs kötelezettség

Y976

Az (EU) 2017/1375 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 1191/2014/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott regisztrációs kötelezettség hatálya alá nem tartozó áruk

 

Az Y123, az Y124 és az Y926 igazolási kódok alkalmazása:

Az Y123, az Y124 és az Y926 igazolási kódok mellett feltüntetett 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke, valamint az 1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 1. cikkének (2) bekezdése az érintett vállalkozás számára az Európai Bizottság felé teljesítendő jelentési kötelezettséget, valamint ennek előfeltételeként regisztrálási kötelezettséget ír elő (az éves forgalom volumene tekintetében), egyes esetekben az importált üvegházhatású fluorgáz importált mennyisége vonatkozásában alsó küszöbérték megadásával.

Amennyiben az érintett vállalkozás a szóban forgó jelentési kötelezettség alá tartozik, akkor az Y123 igazolási kódot kell alkalmazni. Amennyiben a jelentési kötelezettség alóli mentesség oka:

a) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelet (1) és (4) bekezdésében megadott küszöbértékek (100 t és 500 t) alatti éves szintű behozatal, akkor az Y124 igazolási kód alkalmazandó,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérő eset (például. előre kevert poliolban található fluorozott szénhidrogén az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (3) bekezdése alapján), akkor az Y926 igazolási kód rögzítendő.

 

Budapest, 2022. január 3.

 

Torda Csaba

pénzügyőr dandártábornok

főosztályvezető