JOGSZABÁLYOK

megjelenés

jogszabály

2023. április 19.

Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV.18.) Kormányrendelet (Kormányrendelet)

2023. június 5.

az Ukrajnából származó egyes termékekre vonatkozó megelőző intézkedések bevezetéséről szóló 2023/1100 számú Bizottsági végrehajtási rendelet (BVR) 

 

VÁMELJÁRÁSOK

Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek köre elsősorban az ukrán határszakaszon, vámeljárást követően léptethető be Magyarország területére.

A BVR és a Kormányrendelet szabályai szerint a vetőmagok kivételével nem kezdeményezhető az érzékeny termékekkel – a közönséges búza, a kukorica, az olajrepce- vagy repcemag (törve is), a napraforgómag (törve is) – kapcsolatban:

  • szabadforgalomba bocsátás,
  • vámraktározási eljárás,
  • vámszabad területi eljárás,
  • aktív feldolgozási eljárás.

Az Ukrajna területéről származó érzékeny termékeket Magyarországra kizárólag átszállítás céljából lehet behozni, amit a vámhatóság az ügyféli indítvány vagy nyilatkozat alapján ellenőriz. Az esetlegesen benyújtott, és a vámeljárásra vonatkozó indítványok elutasítása előtt az ügyfelet megilleti a vámjogszabályokban meghatározott meghallgatási jog.

A fenti tilalmak azonban nem zárják ki azt, hogy az Ukrajnából érkező, nem uniós státusú áruk átmeneti megőrzésbe kerüljenek, akár vámszabad területen is (ez nem azonos a vámszabad területi eljárással), de a Kormányrendeletben meghatározott, átszállításra vonatkozó határidőt ilyenkor is tartani kell. A nem uniós státusú áru átszállítása csak árutovábbítási eljárásban lehetséges. Mivel az árutovábbításnál alapvető követelmény az áruazonosságot biztosító vámzár alkalmazása, ezért az megfelel a Kormányrendelet szerinti hatósági zárnak.

A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése az érzékeny termék fuvarozója részére előírja annak igazolását, hogy a fuvareszközön szállított termék nem Ukrajna területéről származik, emellett arról is rendelkezik, hogy az ügyfél nyilatkozata önmagában nem vehető figyelembe az érzékeny termék származásának igazolására.

Általánosságban az érzékeny termékek eredetére vonatkozó, hitelt érdemlő igazolásként elfogadott minden olyan dokumentum vagy igazolás, amelyet más uniós tagállami vagy harmadik országbeli hatóság állított ki vagy ellenjegyzett, feltéve, hogy annak a tartalma alapján az adott termék eredete kétséget kizáróan megállapítható.

Figyelembe véve azt, hogy a Kormányrendeletben alkalmazott „Ukrajna területéről származik” kifejezés nem a vámjogi értelemben vett származásra, hanem „területi kötöttségre” utal, az érzékeny termékek származásának igazolására a termék értékesítéséről szóló számla és a fuvarlevél is alkalmas lehet.

Azok az érzékeny termékek, amelyek fizikailag már 2023. április 19. előtt Magyarországon voltak, semmilyen korlátozás alá nem esnek.

Tekintettel a BVR megjelenésére, valamint az azzal kapcsolatos Kormányrendelet módosításra, 2023. június 6-ától az érzékeny termékek átszállítására egységesen 15 napos határidő vonatkozik.

Az átszállításra vonatkozó 15 napos határidő számításához a NAV a széles nyomtávú vasúti szállítmányok esetében a normál nyomtávú vasúti vagy közúti szállítóeszközre történő átrakás utáni árutovábbítás indítását tekinti a behozatal időpontjának.

eKÁER-BEJELENTÉS

A Kormányrendelet módosítása nem érintette az eKÁER-bejelentési kötelezettséget, amely változatlan a közösségi termékbeszerzésekre a meghatározott 6 termék esetében. A címzettnek kell az ügyletekkel kapcsolatos behozatali bejelentéseket megtennie.

Megbízható adózók biztosítéknyújtási kötelezettsége

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése külön rendelkezik arról, hogy az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer működéséről szóló 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet (továbbiakban: eKÁER-rendelet) által előírt bejelentési kötelezettség áll fenn a Kormányrendelet 1. számú mellékletének táblázata 10., 13., 18. és 19. sorában meghatározott, továbbá a 1002 (rozs) és a 1003 (árpa) vámtarifaszám alá tartozó, Magyarország területére behozni szándékozott termékekre vonatkozóan. A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése alapján a fenti termékekre vonatkozó bejelentésnél az eKÁER-rendelet szerinti biztosítéknyújtási kötelezettséget alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kötelezett az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szerinti megbízható adózónak minősül.

Az eKÁER-rendelet 18. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjai között „vagylagos” kapcsolat áll fenn: a bármelyik pontban meghatározott követelmények, illetve feltételek megléte már önmagában megalapozza a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesülést. A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése kizárólag az eKÁER-rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adózókat az Art. szerinti megbízható adózóként megillető mentesség alkalmazását zárja ki, a többi mentességi jogcímet nem érinti.

Az említett adózókat a Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdését, valamint az eKÁER-rendelet 18. § (2) bekezdés a) és b) pontját figyelembe véve nem az Art. szerinti megbízható adózói minőségükben, hanem legalább két éve működő, KOMA-ba tartozó adózókként illeti meg a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség.

ELLENŐRZÉS

Az Ukrajnából származó érzékeny áruk átszállítását Magyarországon a NAV pénzügyőrei folyamatosan ellenőrzik a határátkelőhelyeken és belterületen.