A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya
főosztályvezetője által kiadott 7007/2022. felhívás

az orosz-ukrán konfliktus miatt elrendelt újabb uniós szankciókról
(kettős felhasználású termékek, luxustermékek, vas és acéltermékek)

 

Az orosz-ukrán konfliktus miatt az Európai Unió Tanácsa 2022. március 16-ai hatállyal újabb kiviteli szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben.

A vámhatósági feladatellátást az alábbi uniós rendelet érinti:

  • az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 833/2014/EU rendelet) módosításáról szóló 2022/428/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2022/428/EU rendelet).

1. A szankciók személyi körének változása

A 2022/428/EU rendelet 1. cikk 9. pontja új 5aa. cikkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet. Az új cikk szerint tilos a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XIX. mellékletében szereplő kormányzati befolyás alatt álló vagy többségi állami tulajdonban lévő orosz jogi személyekkel, szervezetekkel vagy szervekkel és ezek többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervekkel közvetlenül, közvetve bármely ügyletben részt venni. E tilalom nem alkalmazandó a 2022. március 16. előtt kötött szerződések 2022. május 15-ig történő teljesítésére. A tilalom szintén nem alkalmazandó azon ügyletekre, amelyek bizonyos fosszilis tüzelőanyagok (különösen szén, kőolaj, földgáz) és egyes fémek (pl. alumínium, vasérc) Oroszországból vagy rajta keresztül az EU-ba történő behozatalához feltétlenül szükséges, vagy az Oroszországon kívüli energiaprojekteket érintő ügyletekre.

A szankciók kapcsán érintett orosz személyek, szervezetek, szervek köre (amelyet a 833/2014/EU rendelet IV. melléklete tartalmaz) módosult.

 

2. A kettős felhasználású termékekre vonatkozó tilalmak

A 2022/428/EU rendelet 1. cikk 2. és 3. pontja kiegészítette a 833/2014/EU rendelet 2. cikk (7) és 2a. cikk (7) bekezdéseit azzal, hogy nem adható engedély a 821/2021/EU rendelet I. mellékletében meghatározott kettős felhasználású termékek, valamint a 833/2014/EU rendelet VII. mellékletében felsorolt termékek kivitelére, ha azt az energiaágazat számára szánják. A kivételek engedélyezésére a módosított 3. cikk (3)-(6) bekezdései alkalmazandóak.

 

3. A kiviteli tilalom alá tartozó termékek

A 2022/428/EU rendelet 1. cikk 5. pontja módosította a 833/2014/EU rendelet 3. cikkét. Ennek megfelelően tilos a 833/2014/EU rendelet II. mellékletében szereplő termékek, technológiák (függetlenül attól, hogy az EU-ból származnak) kivitele bármely orosz természetes vagy jogi személy, szervezet, szerv számára vagy oroszországi felhasználásra (beleértve annak kizárólagos gazdasági övezetét és kontinentális talapzatát). A kiviteli tilalmak nem vonatkoznak a fosszilis tüzelőanyagok (különösen szén, kőolaj és földgáz) Oroszországból vagy Oroszországon át az EU területére történő szállításához szükséges termékek, technológiák kivitelére. Szintén nem vonatkozik a kiviteli tilalom azokra a termékekre, technológiákra, amelyek az emberi egészség, a biztonság vagy a környezet védelmét szolgálják. A kiviteli tilalom nem alkalmazandó az olyan kötelezettségek 2022. szeptember 17-ig történő teljesítésére, amelyek 2022. március 16. előtt kötött szerződésből erednek, feltéve, hogy erről a hatáskörrel rendelkező hatóságot (Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya) legkésőbb öt munkanappal az említett időpontot megelőzően értesítik. A hatáskörrel rendelkező hatóságok bizonyos feltételek mellett engedélyezhetik a kivitelt, az erre vonatkozó szabályokat a 833/2014/EU rendelet 3. cikk (6) bekezdése tartalmazza.

A 2022/428/EU rendelet 1. cikk 8. pontja új 3h. cikkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet. Az új cikk szerint tilos 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XVIII. mellékletében vámtarifaszám szerint szereplő ún. luxustermékek kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra. A tilalom csak azokra a termékekre terjed ki, amelyek értéke tételenként meghaladja a 300 eurót, kivéve, ha a XVIII. melléklet mást tartalmaz.

 

2. A behozatali tilalom alá tartozó termékek

A 2022/428/EU rendelet 1. cikk 8. pontja új 3g. cikkekkel egészíti ki a 833/2014/EU rendeletet. Az új cikk szerint tilos a 833/2014/EU rendelet újonnan létrehozott XVII. mellékletében vámtarifaszám szerint szereplő vas és acéltermékek EU területére történő behozatala ha azok Oroszországból származnak vagy onnan exportálták. E tilalom nem alkalmazandó a 2022. március 16. előtt kötött szerződések 2022. június 17-ig történő teljesítésére.

 

3. TARIC intézkedések

A 2022/428/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak bekerültek a TARIC-adatbázisba.

Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek kivitele a 833/2014/EU rendelet módosított 3. cikke alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódot kell szerepeltetni:

Y818: A 833/2014/EU tanácsi rendelet 3 cikkének (1) bekezdésében, (2) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3 cikkének (6) bekezdésében foglalt kivételeket)

Y819: Exportengedély az (EU) 833/2014 tanácsi rendelet 3. cikkének (6) bekezdése értelmében

Y820: A 2014/833/EU tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében és 3 cikkének (2) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3. cikk (4) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

Y939: A termék nem tartozik a 833/2014/EU rendelet II. számú mellékletében foglalt rendelkezések hatálya alá

Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek kivitele a 833/2014/EU rendelet új 3h. cikke alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódot kell szerepeltetni:

Y821: a 833/2014/EU rendelet 3h. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y822: a 2014/833/EU tanácsi rendelet 3h. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3h. cikk (2) és a 3h. cikk (3) bekezdésben foglalt mentességeket).

Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek behozatala a 833/2014/EU rendelet új 3g. cikke alapján nem tilalmazott, a vám-árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódot kell szerepeltetni:

Y824: A 833/2014/EU rendelet 3g. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk

Y825: A 2014/833/EU tanácsi rendelet 3g. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 3g. cikk (2) bekezdésében foglalt szerződéses kivételeket)

 

4. További hasznos információk

A Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága (DG Trade) a gyakorlati kérdésekre vonatkozó, angol nyelvű tájékoztatót adott ki a 833/2014/EU tanácsi rendelet szerinti exporttal kapcsolatos korlátozásokkal kapcsolatosan. A tájékoztatóban a 2022. március 16-án hatályba lépett 2022/428/EU rendelet szerinti kiviteli szankciók nem szerepelnek.

A tájékoztató az alábbi linken érhető el
https://ec.europa.eu/info/files/220316-faqs-export-related-restrictions-russia_en

A Bizottság angol nyelvű útmutatókat helyezett el internetes felületén az uniós szankciók végrehajtása kapcsán.

Az útmutatók az alábbi linken érhetők el

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#russia

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#guidance

https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs-4/international-affairs/eu-measures-following-russian-invasion-ukraine_en#legal-texts-relevant-for-customs

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

Budapest, 2022. március 23.

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető