Tisztelt Látogató!

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az uniós és hazai támogatásokkal összefüggő jogsértések, költségvetési csalások hatékonyabb felderítése érdekében elkülönített visszaélés bejelentési-rendszert működtet, eleget téve az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására köteles kormányzati szervek kijelöléséről szóló 225/2023. (VI. 8.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségnek.

Az elkülönített visszaélés-bejelentés az alábbi módokon tehető meg:

  • elektronikusan, a Más jogsértését/mulasztását jelentem be linken keresztül,
  • postán, az illetékes igazgatóságnak címezve,
  • telefonon, az illetékes igazgatóság központi telefonszámáról kapcsolt munkatársnál, aki a nem rögzített telefonbeszélgetésről feljegyzést készít,
  • személyes meghallgatáson az illetékes igazgatóságnál, előzetes időpont-egyeztetés után,
  • az alapvető jogok biztosa által működtetett, közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében.

A NAV a bejelentés kezelésekor a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény eljárási szabályai alapján jár el.

Főbb kezelési szabályok:

Közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat a közérdekű bejelentéssel összefüggő tárgykörben eljárásra jogosult szervhez (a továbbiakban: eljárásra jogosult szerv).

Ha a bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, a bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt az áttétellel egyidejűleg értesíteni kell.

A bejelentést – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elintézni.

Ha a bejelentés elintézését megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt tájékoztatni kell. A bejelentés elintézésének határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Az eljárásra jogosult szerv kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében, írásban vagy szóban a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel. Az eljárásra jogosult szerv a bejelentőt meghallgatja, ha azt a bejelentés tartalma szükségessé teszi.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi, kivéve, ha a bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A bejelentőt – a rosszhiszeműen tett bejelentés törvényi esetkörét kivéve – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.

A bejelentő személyes adatai - a rosszhiszeműen tett bejelentés törvényi esetkörét kivéve - csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szervnek adhatók át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A bejelentést kivizsgáló személyek a bejelentés tartalmára, az abban érintett más természetes személyre, jogi személyre vonatkozó információkat az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával oszthatják meg.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.