Fokozott jövedéki ellenőrzés a 21. héten a VI. és VII. kerületben

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 2019. május 20. és 26. között – a tavalyi évhez hasonlóan – fokozottan ellenőrzi a VI. és VII. kerületi jövedéki kiskereskedőket. A NAV munkatársai a jövedéki előírások betartása mellett a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgépek használatát és az adótartozást is vizsgálják.

 

Tisztelt Adózó!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ellenőrzései során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyes adójogszabályokban előírt kötelezettségeknek érvényt szerezzen, és ehhez az adózóknak a megfelelő tájékoztatást és támogatást megadja. 

Fentiek alapján értesítem, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

2019. 05. 20. - 2019. 05. 26. 

között

fokozott és összehangolt ellenőrzési tevékenységet végez a VI. és VII. kerületi jövedéki kiskereskedők körében. 

A vizsgálatok során hatóságunkkiemelt hangsúlyt fektet 

 a jövedéki előírások betartására,

 a nyugta-, és számlaadási kötelezettség ellenőrzésére,

 a társadalombiztosítási bejelentési kötelezettségek vizsgálatára,

 az online pénztárgép üzemeltetésével összefüggő kötelezettségek teljesítésének kontrollálására

 és a NAV felé történő tartozások kezelésére.

A hatályos jogszabályi előírások maradéktalan teljesítése érdekében felhívjuk a figyelmét az alábbi legfontosabb előírásokra, betartandó kötelezettségekre:

 

I.

Az egyik legalapvetőbb kötelezettség, hogy a jövedéki kiskereskedő köteles az általa birtokolt jövedéki terméknek az eredetét, és a jogszerű birtoklását hitelt érdemlően igazolni. Ezzel összefüggésben jövedéki terméket belföldön csak adóraktár-engedélyesétől, termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be a kiskereskedő.

Ezzel összefüggésben, ha a jövedéki nagykereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő (vagyis a nem kizárólag végső fogyasztóknak, hanem továbbforgalmazók részére is jövedéki terméket értékesítő kereskedő) kétséget kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, jövedéki törvénysértést követ el.

A fentieken túl továbbá a NAV és a KBPAVIG is kiemelt figyelmet fordít a kiskereskedelemben forgalmazott alkoholtartalmú termékek minőségének és megfelelőségének ellenőrzésére, valamint a hamis/hamisított italok kiszűrésére, mely kapcsán kiemelendő, hogy az 1,2 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú italok esetében a tényleges alkoholtartalom kis mértékben térhet el a kereskedelmi kiszerelésen feltűntetett alkoholfokhoz képest.

FONTOS előírás továbbá, hogy jövedéki terméket készpénzzel beszerezni SZIGORÚAN TILOS! 

 

II.

Az áfa adóalany köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére (ha az tőle eltérő más személy vagy szervezet). A számlakibocsátási kötelezettség a számla előállítása mellett a számlának a jogosult (termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő) részére történő átadását, eljuttatását is magában foglalja. Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlaadási kötelezettség alól az adóalany, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevő olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. Ezekben az esetekben az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugtát kibocsátani. Nyugta helyett az adóalany számlát is kibocsáthat.

A nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel teljesíthetik az adóalanyok a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. mellékletében meghatározott tevékenységük során. 

 

III.

Az alkalmazottak társadalombiztosítási bejelentésével összefüggésben kiemelnénk, hogy a munkáltató és a kifizető – adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével – az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti az általa foglalkoztatott biztosított adatait. A bejelentést a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt, álláskeresési támogatás esetén a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül, illetve ha a biztosítás elbírálására utólag kerül sor, legkésőbb a biztosítási kötelezettség megállapítását követő napon kell teljesíteni.

Fentiek alapján felhívom a figyelmét, hogy a készletén található teljes jövedéki termékkészletéről rendelkeznie kell a származást és eredetét igazoló bizonylattal. Csak olyan alkoholtartalmú ital lehet készleten, amelynek a tényleges alkoholtartalma nem tér el a tárolás módjától függően 0,3-0,7 tf %-kal nagyobb mértékben a termék kereskedelmi kiszerelési egységén és származást igazoló okmányán feltűntetett alkoholfoktól. Tájékoztatom továbbá, hogy jövedéki kiskereskedőként kizárólag a jogszabályban meghatározott szűk körben, és módon értékesíthet jövedéki terméket egy másik jövedéki kiskereskedő részére, egyébként jövedéki (nagykereskedelmi) engedély szükséges e tevékenységéhez, valamint hogy készpénz fizetésével nem szerezhet be jövedéki terméket.

Tájékoztatom továbbá, hogy minden értékesítését számla vagy nyugta adásával teljesítse. Fokozottan ügyeljen arra, hogy az üzlet által használt kassza tartalma illetve az online pénztárgépben rögzített bevételi adatok összhangban legyenek egymással, a kassza tartalmát érintő pénzmozgások pedig megfelelően legyenek bizonylatolva.

Felhívom a figyelmét továbbá, hogy a bevallásait a valós forgalmi adatai alapján, határidőben szíveskedjék benyújtani, emellett ellenőrizze az alkalmazottak bejelentésének a megtörténtét is, illetve az ezáltal keletkező későbbi adófizetési kötelezettségeinek is határidőben és maradéktalanul tegyen eleget.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága