Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a civil kedvezményezettek részére
2011.10.14.

átutalt Szja 1 %-os összeg felhasználásáról szóló 10KOZ számú közlemény benyújtási határidejéről

Archív: 2013.02.18.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. törvény) 6. § (3) bekezdése alapján a közleményt a kedvezményezettnek legkésőbb 2011. november 2-ig, (tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő, 2011. október 31. munkaszüneti napra esik), kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül kell megküldenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.

A 10KOZ számú közleményben szerepelnie kell mindazon Szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság

-         a 2009. adóévre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2010. szeptember 1-jétől 2010. december 31-ig kiutalt a kedvezményezettek részére,1

-         a 2008. adóévre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig pótlólagosan kiutalt a kedvezményezett részére,1

-         a 2007. adóévre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig pótlólagosan kiutalt a kedvezményezett részére,1

( 1 Figyelembe kell venni azon összeget is, amelyet a kedvezményezett már az utalás évében, azaz a 2010. évben felhasznált, illetve tartalékolt. )

-         a 2008. adóévre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2009-ben kiutalt a kedvezményezett részére, amely azt 2009-ben vagy 2010-ben részben vagy egészben tartalékolta, és az állami adóhatósághoz benyújtott 09KOZ bizonylatban szerepeltette mind a tartalékolt összeget, mind a tartalékolás célját és időtartamát,

-         a 2007-es adóévre benyújtott érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2008-ban kiutalt a kedvezményezett részére, amely azt 2008-ban vagy 2009-ben részben vagy egészben tartalékolta, és az állami adóhatósághoz benyújtott 09KOZ bizonylatban szerepeltette mind a tartalékolt összeget, mind a tartalékolás célját és időtartamát.

A közleményt abban az esetben is be kell nyújtania a kedvezményezettnek, ha a 2010. évben nem utalt ki részére Szja 1 %-os összeget az állami adóhatóság, azonban a 09KOZ számú közleményében tartalékolt összeget tüntetett fel, amelyet a tárgyévben (2011-ben) használt fel, vagy tovább kívánja tartalékolni, illetve a 09KOZ számú közleményének C4 sorában továbbtartalékolt összeget tüntetett fel és azt a tárgyévben (2011-ben) felhasználni nem tudta. 

A kedvezményezettet jogutód nélküli megszűnése esetén soron kívüli, a jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutódot a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettség terheli.

A „10KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat és kitöltési útmutatója a NAV honlapjáról 2011. január 1-től letölthető innen.

Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott, vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2011. december 15-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.

Amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követően megállapítja, hogy az Szf. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett jelen közleményt nem nyújtotta be, illetve a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepelteti, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből. Továbbá, amennyiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Szf. törvény 7. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzés során megállapítja, hogy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közöl, határozattal kizárja a kedvezményezettet a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben a felajánlásokból történő részesedésből, valamint rendelkezik a kiutalt összegnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírása szerinti elévülési időn belüli visszafizetéséről.