Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Veszteség vagyonarányos megosztása átalakulás esetén
2010.07.15.

[Tao. tv. 17. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

[Tao. tv. 17. § (7) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 17. § (7) bekezdése értelmében átalakulás esetén a jogutód a jogelődnél keletkezett elhatárolt vesztségnek a jogelőd vagyonából a vagyonmérleg szerinti részesedése arányában számított, az adózás előtti eredmény csökkentéseként még el nem számolt részére – a jogelődnél eltelt időt is beszámítva – az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza. Ez a rész kiválás esetén a jogelőd elhatárolt veszteségét csökkenti.

A Tao. tv. 5. § (5) bekezdése szerint e törvénynek a jogutódra vonatkozó rendelkezéseit a kiválással (ideértve azt is, ha a társaságtól megváló tag a társasági vagyon egy részével más, már működő társasághoz, mint átvevő társasághoz csatlakozik) létrejövő adózónak, a jogelődre vonatkozó rendelkezéseit kiválás esetén a fennmaradó adózónak is alkalmaznia kell.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 136. § (1) bekezdése értelmében gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése (összeolvadása, beolvadása), szétválása (különválása, kiválása) – a továbbiakban együtt: átalakulás – során az átalakuló, az egyesülő, a szétváló – a továbbiakban együtt: átalakuló – (jogelőd) gazdasági társaság(ok) és az átalakulással létrejövő (jogutód) gazdasági társaság(ok) vagyonának (saját tőkéjének) megállapításához vagyonmérleget kell készíteni.

Az Sztv. 136. § (4) bekezdése értelmében a vagyonmérleget – ha törvény másként nem rendelkezik – háromoszlopos formában kell elkészíteni oly módon, hogy

a) az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlege tartalmazza a könyv szerinti értéket – a 137. § (2) bekezdése, illetve a 139. § (3) bekezdése figyelembevételével – az átértékelési különbözetet, illetve a kettő együtteseként a vagyonértékelés szerinti értéket,

b) az átalakulással létrejövő gazdasági társaság(ok) vagyonmérlege – a 136. § (6)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – tartalmazza a jogelőd gazdasági társaság(ok) vagyonát (eszközeit, kötelezettségeit, a kettő különbözeteként a saját tőkét) [a) pont szerinti vagyonmérleg harmadik oszlopa], a 139. § (2)-(5) bekezdései szerinti eltéréseket („különbözetek”), illetve a kettő együtteseként a jogutód gazdasági társaság(ok) vagyonát (eszközeit, kötelezettségeit, a kettő különbözeteként a saját tőkét).

Az Sztv. 136. § (5) bekezdése értelmében a (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget külön-külön kell elkészítenie:

a)       beolvadás esetében a beolvadó, illetve az átvevő gazdasági társaságnak,

b)      összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságoknak.

Az Sztv. 136. § (7) bekezdése szerint a (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérlegének elkészítéséhez meg kell bontani a gazdasági társaság legfőbb szerve által meghatározott módon

a)       kiválás esetében a kiválással létrejövő, valamint a változatlan társsági formában továbbműködő gazdasági társaság vagyonmérlegére,

b)      különválás esetében a különválással létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérlegére.

Az Sztv. 137. § (2) bekezdése értelmében beolvadás esetében az átvevő gazdasági társaságnál, kiválás esetében a változatlan társasági formában továbbműködő gazdasági társaságnál nem lehet az eszközöket és a kötelezettségeket átértékelni, az (1) bekezdés szerinti vagyonátértékelés nem alkalmazható.

Fentiekre tekintettel átalakuláskor a jogelőd vagyonából a jogutód részesedését az átalakuló gazdasági társaság(ok) végleges vagyonmérlege első oszlopa mérlegfőösszegének (könyv szerinti érték) alapján kell meghatározni, mert

  • az elhatárolt veszteség a könyv szerinti értéken nyilvántartott eszközállományhoz kapcsolódik, nem pedig az átértékelt eszközállományhoz;

  • nem biztosít esetleges eredményalakítást az eszközállomány átértékeléséhez kapcsolódóan;

  • nem kezeli eltérően az átalakulásban részt vevő egyes adózókat, ugyanis az Sztv. nem minden, átalakulásban részt vevő számára teszi lehetővé átalakulás során az átértékelést;

  • nem tesz különbséget adózási szempontból az egyes átalakulási formák között.

[PM Jövedelemadók főosztálya 18348/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279569103/2009.]