Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a Kormány 158/2006. (VII. 27.) Korm. rendelete a fejlesztési adókedvezményről szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
2006.08.10.

Archív: 2007.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 30. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A fejlesztési adókedvezményről szóló 275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

/Nem vehető igénybe adókedvezmény/

"g) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz, ha
ga) az infrastruktúra olyan település(rész)en létesül, ahol bármely szolgáltató már szélessávú internetszolgáltatásra képes infrastruktúrát üzemeltet, épít,
gb) a beruházás nem az ellátottak számának növelését, növelhetőségét szolgálja."

2. §

Az R. 6. §-ának (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

/A kérelemhez mellékelni kell/

"i) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén az adózó nyilatkozatát arról, hogy a beruházás vonatkozásában a 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll fenn."

3. §

Az R. 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adózónak a beruházás megkezdése előtt a Pénzügyminisztériumhoz be kell jelentenie az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő adatokat, és - szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás esetén - mellékelnie kell a 6. § (3) bekezdés i) pont szerinti nyilatkozatot."

4. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R.-nek az e rendelettel módosított rendelkezéseit - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a hatálybalépés napját követően benyújtott kérelem elbírálására, illetve a hatálybalépés napját követően bejelentett fejlesztési adókedvezmény igénybevételére kell alkalmazni.

(3) A 2005. augusztus 22-től az e rendelet hatályba lépése napjáig benyújtott kérelmet az EK-szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet 3. cikke figyelembe vételével kell elbírálni, kivéve, ha az adózó e rendelet hatályba lépése napját követő 30 napon belül nyilatkozik, hogy

a) a kérelemmel érintett beruházás tekintetében nem áll fenn az R. e rendelettel megállapított 4. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt kizáró feltétel,
b) kérelmének elbírálása során az R. e rendelettel módosított rendelkezéseinek alkalmazását kéri.

4) A 2005. augusztus 22-től az e rendelet hatálybalépéséig bejelentett beruházás alapján adókedvezmény - a tanácsi rendelet 3. cikkére tekintettel - akkor vehető igénybe, ha az adózó az R. e rendeltettel módosított rendelkezései alapján - függetlenül attól, hogy a beruházást megkezdte - új bejelentést tesz.