Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Támogatások utáni adókedvezmény, adomány-kedvezmény
2014.05.15.

Archív: 2019.05.15.

[Tao. tv. 1. § (3) bekezdés, 4. § 1/a. pont, 7. § (1) bekezdés z) pont, 22. §, 22/C. §, 3. számú melléklet B) rész 15., 17. pont]

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 22. §-ában, illetve 22/C. §-ában foglalt feltételek szerint

a)       a filmalkotás támogatója,
b)       az előadó-művészeti szervezet támogatója,
c)       a látvány-csapatsportok támogatója

a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig [alaptámogatás] – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás  naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással – a Tao. tv. 3. számú melléklet B) részének 15. pontja alapján – nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Ily módon az adókedvezmény, valamint az adóalapnál elismert költség, ráfordítás egyidejű (bevallásban történő) érvényesítésének lehetőségét – a hivatkozott előírás alapján – a Tao. tv. 1. § (3) bekezdése szerinti alapelvi rendelkezése alapozza meg. A Tao. tv. ezen rendelkezése értelmében ugyanis: „Ha e törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését (növelését), adómentesség, adókedvezmény igénybevételét, azzal egy esetben lehet (kell) élni, kivéve, ha a törvény valamely rendelkezése kifejezetten utal a többszöri alkalmazásra.”

Abban az esetben, ha az adózó

  • közhasznú filmelőállítót (ideértve a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. [MNF Zrt.] kincstárnál e célra vezetett számlájára történő befizetést is),

  • közhasznú előadó-művészeti szervezetet, illetve

  • a látvány-csapatsportágak valamelyikében tevékenykedő közhasznú szervezetet (például egyesületet, alapítványt, nonprofit gazdasági társaságot)

támogat (részesít alaptámogatásban), dönthet úgy is, hogy a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti csökkentő tétel alkalmazását választja, amely esetben viszont – az említett alapelvi rendelkezésre is figyelemmel, a Tao. tv. kifejezett rendelkezése hiányában – nem jogosult a Tao. tv. 22. § (1) bekezdése, illetve 22/C. § (1), (2) bekezdése szerinti adókedvezmény igénybevételére. Ez esetben a támogatott szervezettől kapott igazolás birtokában az adomány [Tao. tv. 4. § 1/a. pont] összegének ráfordításként elszámolt összegével – a Tao. tv. 3. számú melléklet B) részének 17. pontja alapján – nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét.

A fent leírtak szerinti alaptámogatás utáni adókedvezmény igénybevételének feltétele – többek között –, hogy az adózó

  • az a) és b) pont szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22. § (6) és (7) bekezdése szerint meghatározott kiegészítő támogatást a Tao. tv. 22. § (8) bekezdése szerint arra jogosult szervezet részére a támogatás juttatásának adóévében megfizesse, illetve

  • a c) pont szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (3a) és (3b) bekezdésében meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást a Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerint arra jogosult szervezet számára átutalja.

A kiegészítő támogatást a filmalkotás támogatása alapján támogatási igazolásra jogosult támogató – 2014. január 1-21. között döntése szerint – az MNF Zrt., vagy a filmelőállító gazdasági társaság részére, illetve 2014. január 22-étől kizárólag az MNF Zrt. részére utalja.

Az előadó-művészeti szervezet támogatása esetén a kiegészítő támogatást a támogatási szerződés keretében nyújtó támogató – döntése szerint – vagy a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium [EMMI], vagy az alaptámogatásban részesített előadó-művészeti szervezet részére utalja.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kedvezményezettje a 2013. december 31-ét követően nyújtott támogatás (juttatás) esetében szponzori vagy támogatási szerződés alapján az adózó döntése szerint:

  • a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy

  • a támogatott látvány-csapatsport keretében vagy érdekében működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány, vagy

  • a sportköztestület (MOB).

Arra nincs mód, hogy a támogató az alaptámogatás utáni adókedvezmény érvényesítése mellett – az ahhoz kapcsolódóan, bármely adóévben – közhasznú szervezetnek nyújtott kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás összegével adomány címén csökkentse az adózás előtti eredményét a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján. A kiegészítő (sportfejlesztési) támogatás teljesítését ugyanis jogszabály írja elő kötelező jelleggel az alaptámogatás utáni adókedvezményre jogosultság feltételeként.

Annak azonban nincs akadálya, hogy a közhasznú szervezetnek nyújtott kiegészítő (sportfejlesztési) támogatásnak megfelelő összeg – ha az adózó az ahhoz „kapcsolódó” alaptámogatás után adókedvezmény igénybevételére nem jogosult (például a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt) – adomány címén érvényesíthető legyen az adóalapnál igazolás birtokában a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján.

Az sem zárható ki, hogy az adózó akár az alaptámogatásnak, akár a kiegészítő (sportfejlesztési) támogatásnak megfelelő összeget az általános szabályok szerinti (nem adomány) támogatásnak tekintse. Ez esetben a támogató nem jogosult sem a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja, sem a 22. § (1) bekezdése, illetve 22/C. § (1), (2) bekezdése szerinti kedvezmény igénybevételére. Az ilyen támogatások ráfordításként elszámolt összegével – a támogatott szervezettől kapott [Tao. tv. 3. számú melléklet A) rész 13. pont szerinti tartalmú] nyilatkozatok birtokában – nem kell megnövelni a támogató adózás előtti eredményét.

A továbbiakban nem alkalmazhatóak a 43/2010. „Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások adójogi megítélése” című adózói kérdés-válaszban foglaltak.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 4573/4/2014. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3157035811/2014.]