Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Részesedésszerzés bejelentésére biztosított határidő kezdő napja, ha az átruházási szerződés aláírásának és hatályba lépésének napja eltér egymástól
2011.11.07.

[Tao. tv. 4. § 5. pont]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 5. pontja értelmében bejelentett részesedésnek minősül a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cégben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett legalább 30%-os mértékű részesedés, valamint minden további megszerzett részesedés, feltéve, hogy az adózó a részesedés megszerzését a szerzést követő 30 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A részesedés adásvétel útján történő megszerzésekor eltérhet a szerződés aláírásának és hatályosulásának időpontja. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 30. § (4) bekezdésének értelmében a cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a változás időpontját. A változás időpontjának meghatározását valamennyi olyan adatnál lehetővé teszi a jogszabály, amely adat a cég döntési kompetenciájába tartozik, a cég döntésétől függ. A változás időpontja az adatváltozás alapjául szolgáló tagi döntés, határozat, okirat hatályosulásának időpontja, azaz adásvétel esetén az arról szóló szerződés hatályosulásának a napja.

A Ctv. szerint a változásbejegyzési kérelemben a kérelem alapjául szolgáló okirattal (adásvételi szerződés) összhangban álló időpont szerepelhet, vagyis a szerződés hatályosulásának napját kell a kérelemben megjelölni, ennek megfelelően a cégbíróság erre az időpontra jegyzi be a részesedés szerzését.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 49. § (3) bekezdésének első fordulata határozza meg a részesedésvásárlás bekerülési értékét, amely szerint: „a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték (vételár)”. Az idézett törvényhely a részesedés bekerülésének időpontját tehát a vásárláshoz köti, amely a polgári jog szabályai szerint az adásvétel időpontját jelenti. A vásárlónak erre az időpontra kell rögzítenie a számviteli nyilvántartásban a részesedés bekerülési értékét.

Mindez azt jelenti, hogy a Tao. tv. 4. § 5. pontja alkalmazásában a részesedés adóhatósághoz történő bejelentésére nyitva álló 30 napos jogvesztő határidőt a cégbírósági bejegyzésnapjától kell számítani, amely nap megegyezik az adásvételi szerződés hatályosulásának a napjával.

[Nemzetgazdasági Minisztérium 6901/2011. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5229181778/2011.]