Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközösségének 2006. évi társasági adókötelezettsége
2007.02.02.

 [Ctv. 129. § (6) bekezdése, Gt. 364. § 4. pontja, Tao. tv. 5. § (2) bekezdése]

Archív: 2009.10.01.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 129. § (6) bekezdése szerint „A cégjegyzékbe már bejegyzett oktatói munkaközösségek e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül kötelesek a létesítő okiratuk módosítása útján közkereseti társaságként vagy korlátolt felelősségű társaságként történő nyilvántartásba vételüket kérni, vagy ennek hiányában a jogutód nélküli megszűnésről határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni. A határidő eredménytelen elteltét követően a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja.”

A fenti rendelkezéssel összhangban a magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 364. § 4. pontja alapján 2006. július 1-jén kikerült a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) hatálya alól. Tekintve, hogy a magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége a hatályos szabályozás szerint jelenleg csak oktatói munkaközösségek formájában létezik, így mind a Ctv., mind az egyéb jogszabályok előírásai egy és ugyanazon munkaközösségekre (a továbbiakban: munkaközösség) vonatkoznak.

A Tao. tv. 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint: „…Az adózó adókötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megszűnését szabályozó jogszabály szerint megszűnik, vagy amely napot követő napon bármely egyéb okból kikerül a társasági adó hatálya alól…”. E rendelkezés alapulvételével a munkaközösségek társasági adókötelezettsége 2006. június 30-ával megszűnt, így a 2006. január 1-je és június 30-a közötti időszakra társasági adóbevallási kötelezettségük keletkezett, amely kötelezettséget – a Tao. tv. 16. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó szabályok szerint – a 0671. számú bevallás benyújtásával kellett teljesíteni 2006. július 30-áig. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 33. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint ugyanis a soron kívüli adóbevallást, a bevallási kötelezettséget kiváltó eseményt követő 30 napon belül kell benyújtani. A társasági adófizetési kötelezettség ezen időszakra – beszámoló készítési kötelezettség hiányában – a könyvviteli zárlat alapján megállapított adózás előtti eredményből kiindulva határozható meg [Tao. tv. 6. § (2) bekezdés].

Amennyiben adott munkaközösség gazdasági társasággá történő „átalakításáról” döntenek, a létrejött gazdasági társaság adókötelezettsége – a Tao. tv. 5. § (2) bekezdése szerint – azon a napon kezdődik, amelyen az alapítását szabályozó jogszabály szerint létrejön, ami jelen esetben a létesítő okirat módosítása útján történő nyilvántartásba vétel napja. Tekintettel arra, hogy ez az „átalakítás” nem azonos a Gt. VI. fejezetének 3. címe szerinti átalakulással, a Tao. tv. hatálya alóli kikerülést követő nap és a Tao. tv. hatálya alá történő visszakerülés közötti időszakban (a továbbiakban: köztes időszak) a munkaközösség nem tartozik a Tao. tv. hatálya alá, így társasági adókötelezettsége nincs. Tekintve, hogy nem a Gt. szabályai szerinti cégalapításról van szó, a gazdasági társaság a cégnyilvántartásba való bejegyzését megelőzően előtársaságként nem működhet.

A Tao. tv. hatálya alóli kikerülésig és a köztes időszakban működő munka-közösségnek, illetve a létrejött gazdasági társaságnak a 2006. év vonatkozásában egy üzleti éve keletkezik, amelyen belül számolnia kell az üzleti év első felére megállapított, valamint a létrejött gazdasági társaság működési ideje alatti adókötelezettségével. Mivel a hatályos jogszabályok nem tartalmaznak egzakt rendelkezéseket a fenti helyzet rendezésére, a gyakorlatban egy lehetséges megoldásként az alábbi eljárás kínálkozik a gazdasági társaság adóalapjának  meghatározására.

A gazdasági társaság – az üzleti évi beszámoló adatai alapján – az év végével megállapítja a 2006. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra az adóalapot, amelyből levonja a 2006. január 1-jétől június 30-áig munka-közösségként meghatározott adóalapot. Az így kapott 2006. július 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó adóalapnak az adóalanyiság kezdő napjától az adóév utolsó napjáig számított napok és a jelölt időszak szerinti működés naptári napjai (184 nap) arányával számított része képezi a gazdasági társaság adóalapját.

Például, ha a munkaközösség 2006. szeptember 1-jén „alakult át” közkereseti társasággá, és a 2006. második félévi (a teljes évi és az első félévi adóalap különbözeteként meghatározott) adóalapja 4.000 e Ft, akkor – közkereseti társaságként – annak a 122/184-ed része, vagyis 2.652 e Ft lesz a 2006. évi társasági adóalapja, amely szerinti adófizetési kötelezettségét a 0629. számú bevallásban kell szerepeltetni.

(PM Jövedelemadók főosztálya 15.100/2006. – APEH Adójogi főosztály 8990647599/2006.)