Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A látvány-csapatsport támogatása alapján érvényesíthető adókedvezmény
2011.12.19.

[Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-ának (2) bekezdése szerint az adózó a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem kell megnövelnie az adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. Az adókedvezmény – a Tao. tv. 23. § (3) bekezdése szerint – az ún. 70%-os korlátra figyelemmel érvényesíthető.

A Tao tv. 22/C. § (3) bekezdése szerint az adókedvezmény a támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogató a sportigazgatási szerv vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége által kiállított támogatási igazolásban szereplő támogatási összeget vagy annak egy részét a támogatási igazolás kézhezvételét követően teljesíti.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése értelmében a támogató a támogatás rendelkezésre bocsátását követő 8 napon belül értesíti az állami adóhatóságot. Az adózó ezen tájékoztatási kötelezettségét kötetlen formában elkészített beadvány benyújtásával teljesíti.

A látvány-csapatsport céljára adott támogatás végleges pénzeszköz átadásnak minősül, amelynek összegét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 86. § (7) bekezdésének c) pontja szerint kell ráfordításként elszámolni; az üzleti év eredménye terhére a pénzügyileg teljesített támogatás számolható el.

Minderre figyelemmel a Tao. tv. előírásainak alkalmazása során a következők szerint lehet eljárni:

–         a támogatás (juttatás) adóéve az az adóév, amelyben a támogatás átutalása megtörténik (amely adóévben a juttató pénzforgalmi számláját a hitelintézet megterheli);

–         a nyújtott támogatás elismert költségként történő figyelembe vétele (Tao. tv. 3. számú melléklet „B” fejezet 15. pontja), továbbá az adókedvezmény (Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdés) abban az adóévben, illetve annak az adóévnek az adója terhére érvényesíthető, amelynek utolsó napján rendelkezik az adózó a támogatási igazolással és annak alapján – szintén az adóév utolsó napjáig – megtörtént a támogatás átutalása a kedvezményezett részére.

Természetesen a társasági adóelőleg-kiegészítésnél („feltöltésnél”) az adóévi várható adó összegének meghatározásakor a látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye figyelembe vehető, a fentiekben kifejtettek figyelembe vételével.