Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Műsorszolgáltatási szerződésben kikötött kötbér nem minősül bírságnak
2007.06.28.
[Tao. tv. 8. § (1) bekezdés e) pont]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 8. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az adózás előtti eredményt növelő tétel „a jogerős határozatban megállapított bírság (…) ráfordításként elszámolt összege.” A műsorszolgáltató és az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) között a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 90. §-ának (1) bekezdése szerinti műsorszolgáltatási szerződésben – a szerződésben vagy a törvényben foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetére – kikötött kötbérnek tehát ahhoz, hogy növelő korrekciós tétellé váljon, három követelménynek kell megfelelnie, azt
 - jogerős
 - határozatban
 - bírságként
kell kiszabni.
A szerződésben kikötött kötbér érvényesítése során az ORTT közigazgatási szervként jár el, vagyis a kötbért jogerős határozatban szabja ki. A kötbér a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 246. §-ának (1) bekezdése alapján a szerződés felróhatóan nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére szóló, a szerződést biztosító polgári jogi mellékkötelezettség.
Bírság kiszabására a jogszabályban meghatározott szerv, a jogszabályban meghatározott esetben, a jogszabályban foglalt kötelezettségek vétkes megszegése esetén jogosult. Nem változtat a műsorszolgáltatási szerződésben kiköthető kötbér polgári jogi jellegén az a tény, hogy az Rttv. 90. §-ának (5) bekezdése megszabja az ilyen esetben érvényesíthető kötbér felső határát.

A Tao. tv. 8. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti kötelezettség alkalmazásához nem teljesül tehát a bírság kitétel, így a műsorszolgáltatási szerződésben kikötött kötbér összegével nem kell az adózás előtti eredményt megnövelni.

[PM Jövedelemadók főosztálya 10628/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 3302488697/2007.]