Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Térítésmentesen kapott eszközök miatti adóalap-korrekció
2011.11.07.

[Tao. tv. 29/I. §]

Archív: 2017.12.31.

A térítésmentesen kapott eszközök miatti korrekciós tételek alkalmazása tekintetében – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) alapján – eltérő szabályozás érvényesül 2006-ig, a 2007-2009. közötti időszakban, valamint 2010-től.

1) A 2006-ban kapott eszközök kapcsán realizált rendkívüli bevételt az adózónak el kell határolnia, majd az évenkénti értékcsökkenés összegével az elhatárolást feloldani, s annak összegével a Tao. tv. 7. § (1) bekezdésének ly) pontja alapján az adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét. A 2006-ig térítés nélkül kapott eszközökre ugyanis az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 469. § (2) bekezdésének átmeneti rendelkezését kell alkalmazni, amely szerint a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés ly) pontja alkalmazásában az adózó által 2007.01.01-je előtt térítés nélkül átvett eszközre tekintettel passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összegből az időbeli elhatárolás megszüntetésének adóévében a visszavezetett összeg csökkenti – 2007.01.01-jétől – az adózás előtti eredményt. Az így kapott eszközökre azonban utoljára 2009-ben lehetett alkalmazni e szabályt.

2) A Tao. tv. – 2009.12.31-éig hatályos – 7. § (1) bekezdés ly) pontja értelmében csökkenti az adózás előtti eredményt a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (járó) támogatás, juttatás, a véglegesen átvett pénzeszköz következtében az adóévben elszámolt bevétel, a térítés nélkül átvett eszköz átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott könyv szerinti értéke, továbbá a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatás átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott bekerülési értéke, valamint az átvállalt tartozás, az eredeti jogosult által elengedett kötelezettség miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg (egyszeres könyvvitelt vezetőnél, ideértve az adóévi tartalék növekedését okozó részt is), figyelemmel a (8) bekezdésben foglaltakra.

A hivatkozott csökkentő tétel 2010. január 1-jével hatályon kívül helyezésre került, ezzel egyidejűleg a Tao. tv. 29/I. §-a szerinti átmeneti rendelkezés lépett hatályba, amely átmeneti rendelkezés figyelmen kívül hagyta a térítés nélkül átvett eszköz esetét; ugyanakkor a többi, 2009-ig hatályos 7. § (1) bekezdés ly) pontjában szereplő, bevételként elszámolt összegre alkalmazni rendelte azt a szabályt, hogy a kedvezmény utoljára azon adóévi adóalap utáni adó megállapításánál érvényesíthető, amelynek utolsó napja a 2012. évben van.

Az adózó a 2007.01.01.-2009.12.31. közötti időszakban a térítés nélkül kapott eszközök átvételének adóévében az átadó társaságnál – nyilatkozata szerint – kimutatott teljes könyv szerinti értéket veheti figyelembe adózás előtti eredményt csökkentő tételként, abban az esetben is, ha ezekre az eszközökre passzív időbeli elhatárolást alkalmazott (összhangban a 2007/69. számú adózási kérdéssel). E szabályozás alapján szükségtelen volt a térítés nélkül kapott eszközök átvételéből származó bevételre átmeneti rendelkezés előírása.

A 1) és 2) pontban foglaltak azt jelentik, hogy az adózó a 2006-ban térítésmentesen kapott eszközök esetében három éven át – utoljára a 2009. adóévben – csökkenthette az adózás előtti eredményét a passzív időbeli elhatárolásként kimutatott összegből a feloldott résszel, vagyis a 2007. előtt térítés nélkül átvett eszközök tekintetében nem alkalmazható a Tao. tv. 29/I. §-ában foglalt átmeneti rendelkezés.

Az adózó a 2007.01.01.-2009.12.31. közötti időszakban térítésmentesen kapott eszközök – átadónál kimutatott – könyv szerinti értékének egészével csökkenthette az átvétel adóéve szerinti adózás előtti eredményét, függetlenül az időbeli elhatárolás alkalmazásától (a Tao. tv. 29/I. § alkalmazása nem merül fel).

3) 2010-től a térítésmentesen kapott eszközöket az átvevő társaságnak bevételként el kell számolnia, illetve el kell határolnia, azonban csökkentő tétel nem vehető figyelembe a kapott eszközök után. Az eszközt juttató mentesülhet az adózás előtti eredmény-növelési kötelezettsége alól az átvevő társaság által tett, a Tao. tv. 3. számú melléklete „A” fejezetének 13. pontja szerinti nyilatkozat alapján.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5229181811/2011.]