Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kapcsolt vállalkozások közötti engedményezés során alkalmazandó korrekciós tételek
2007.07.05.
[Tao. tv. 18. § (1) bekezdés]

Archív: 2008.12.31.

Engedményező engedményezési szerződés keretében, az Engedményező harmadik személyekkel (Adósok) szemben fennálló követeléseit – a szokásos piaci ártól eltérő áron – a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló Engedményesre ruházza át.

A Tao. tv. 18. § (1) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerződésükben (általános forgalmi adó nélkül számítva) magasabb vagy alacsonyabb ellenértéket alkalmaznak annál, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek vagy érvényesítenének, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözetnek megfelelő összeggel – az e törvényben előírt más, az adózás előtti eredményt módosító jogcímektől függetlenül – az az adózó növeli (kivéve, ha vele magánszemély nem egyéni vállalkozóként kötött szerződést) az adózás előtti eredményét, amelynek az alkalmazott ellenérték következtében adózás előtti eredménye kisebb, mint a szokásos piaci ár mellett lett volna.

A fenti rendelkezés értelmében az Engedményezőnek abban az adóévben kell az adózás előtti eredményét a szerződéskötéskor készített transzferár-nyilvántartásban meghatározott, akkor érvényes szokásos piaci ár és a szerződésben alkalmazott ár különbözetével megnövelni, amikor a jogügylet következményeként az adózás előtti eredménye kevesebb lesz.

Az Engedményes a Tao. tv. 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján ugyanúgy csökkentheti az adózás előtti eredményét – amennyiben a jogügylet következtében az adózás előtti eredménye nagyobb lesz –, azonban ezt a követelések megtérülésének adóévében teheti meg, és legfeljebb összesen az Engedményező által növelő tételként figyelembe vett összeg erejéig. Az Engedményes szempontjából a jogügylet a követelések megtérülésekor megy végbe, amely azonban a Tao. tv. 18. §-ának alkalmazása szempontjából nem választható el a szerződés megkötésekor meghatározott körülményektől (szokásos piaci ár, szerződéses vételár).

Tekintettel arra, hogy a szerződő felek a transzferár-szabályok alkalmazása során a szerződés megkötésekor irányadó körülmények alapján kötelesek eljárni, így a körülményekben (követelések megtérülésében) bekövetkezett későbbi változás nem befolyásolhatja az adózás előtti eredményt csökkentő, illetve növelő tételként alkalmazott összeget, ezért nincs lehetőség ezt az összeget önrevízióval korrigálni.

(PM Jövedelemadók főosztálya 10367/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály  1228250132/2007.)