Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazása a pénzügyi intézményeknél
2010.10.21.

[Tao. tv. 4. § 29. pont, 6. § (7) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 6. § (7) bekezdésének értelmében a jövedelem-(nyereség-) minimum a korrigált összes bevétel 2 százaléka. Ennek kiszámításához a Tao. tv. 4. § 29. pont szerinti összes bevétel fogalom-meghatározásból kell kiindulni.

A jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazásakor az összes bevétel számszerűsítése a számviteli beszámoló adott sorai alapján történik, azaz az ott szereplő értékesítés nettó árbevétel meghatározása nem a Tao. tv. 4. § 4.b) pontjában nevesített árbevétel-fogalmat jelenti.

 

Tekintettel arra, hogy a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások az éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségük sajátosságairól rendelkező 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) előírásai szerint kötelesek összeállítani eredménykimutatásukat, továbbá az általuk alkalmazott speciális eredménykategóriák jelentősen eltérnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szt.) felsorolt általános eredménykimutatás kategóriáktól, ezért esetükben az összes bevételt képező tételeket, vagyis a nettó árbevételt, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket a speciális eredménykimutatás soraiból kell megállapítani. Ezen tételek alatt a Korm. rend. 2. számú melléklete szerinti függőleges tagolású eredménykimutatás következő sorait kell érteni:

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
3. Bevételek értékpapírokból
4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
a)    egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
b)    befektetési szolgáltatások bevételei
6.  a)  egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei
c)  befektetési szolgáltatás bevételei
7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
a)  nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
b)  egyéb bevételek
12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék  felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete, amennyiben pozitív
14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban   való részvények, részesedések után
16. Rendkívüli bevételek

Az előbbiek tartalmát tekintve az 1., 3., 4.a), 4.b), 6.a), 6.c) tételek felelnek meg az Szt. szerinti pénzügyi műveletek bevételeinek, a 7.a) tétel felel meg az Szt. szerinti értékesítés nettó árbevételének, a 7.b), 12., 12/A. pozitív egyenlege, 14. tétel felel meg az Szt. szerinti egyéb bevételeknek, és a 16. tétel felel meg az Szt. szerinti rendkívüli bevételnek. Lényeges, hogy a 12/A. tételben szereplő „Általános kockázati céltartalékképzés/felhasználás” a képzés és a felhasználás egyenlegét mutatja be az eredménykimutatásban, de azt csak akkor kell figyelembe venni, ha pozitív jellegű, azaz ha a felhasználás meghaladja a képzés összegét (a meghaladó részt kell a bevételek közé beszámítani).

[Nemzetgazdasági Minisztérium 8335/2010. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 5227376170/2010.]