Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az evaalanynak az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletekkel kapcsolatos adókötelezettsége
2011.12.23.

[Eva tv. 8. § (7) bekezdés, 16. § (7) bekezdés, Áfa tv. 58. §, 275. § (3), (4) bekezdés]

Archív: 2017.12.31.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (továbbiakban: Áfa tv.) a 2012. január 1-jétől hatályos, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított 275. § (3) és (4) bekezdése – a 275. § (2) bekezdésében foglalt főszabálytól eltérően – tartalmaz rendelkezést az Áfa tv. 58. §-a szerinti azon részletfizetéses, illetve időszakos elszámolású ügyletekre, melyek esetén az ügylettel kapcsolatos ellenérték megtérítése – mint teljesítési időpont – 2012. január 1. napján vagy azt követően válik esedékessé.

Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése értelmében termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Azaz az ügylet teljesítésének időpontja az adott részletre vagy elszámolási időszakra vonatkozóan meghatározott fizetési határidő (ellenérték megtérítésének esedékessége) utolsó napjához kötődik, mely egyúttal az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját is jelenti.

Az Áfa tv. 275. § (3) és (4) bekezdése szerint az Áfa tv. 58. § hatálya alá tartozó termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra alkalmazandó áfa-mérték a következők szerint alakul:  

a.)    Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége (azaz a teljesítés időpontja) ugyan 2012. január 1. napjára vagy azt követő napokra esik, viszont az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik még 2012. január 1. napját megelőzően befejeződik, úgy ezen részletre vagy elszámolásra – az Áfa tv. 275. § (3) bekezdése alapján – a 25 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

b.)    Ha az ellenérték megtérítésének esedékessége (azaz a teljesítés időpontja) 2012. január 1. napjára vagy azt követő napokra esik, és maga az időszak is – amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik – áthúzódik, vagyis az időszak még 2012. január 1. napja előtt megkezdődik, de 2012. január 1. napján vagy azt követően fejeződik be, úgy az adott időszakot az alkalmazandó adómérték szempontjából meg kell bontani a naptári napok száma szerint. Ennek alapján:

·        a 2012. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozó időarányos részteljesítésre 25 százalékos,

·        a 2012. január 1. napjára vagy azt követő időszakra vonatkozó időarányos részteljesítésre 27 százalékos adómértéket kell alkalmazni.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) 2012. január 1-jétől hatályos 9. §-a alapján az eva mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka.

Az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyleteknél – az alábbi példák szerinti esetekben – az adókötelezettség teljesítésére a következők az irányadóak.

I.  Az eva-alany a  2012. évre vonatkozóan is marad az Eva tv. hatálya alatt

1.) Az elszámolási időszak 2011. december 31-éig befejeződik

Ügylet: az eva-alany a 2011. december havi könyvelési díjról (amelynek áfa nélküli összege 100 egység) 2011. decemberben kiállítja a számlát, amelyben fizetési határidőként 2012. januári időpontot tüntet fel. A számlaérték 2011. december 31-éig nem kerül kiegyenlítésre.

a.) Bevételi nyilvántartást vezető eva-alany esetében: 

Az áfa mértéke – az Áfa tv. 275. § (3) bekezdése alapján – 25 százalék. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi teljesítés a 2012. évben történik, az áfát is tartalmazó összeg (125 egység) 2012. évi eva bevétel lesz, amely után 37 százalék evát kell fizetni.

b.) A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany esetében:

Az áfa mértéke – az Áfa tv. 275. § (3) bekezdése alapján – 25 százalék. Tekintettel arra, hogy a szerződés szerinti teljesítési időszak 2011. évi – függetlenül attól, hogy a számla mikor kerül kibocsátásra, illetve függetlenül attól is, hogy az ellenérték mikor kerül kiegyenlítésre – az áfát is tartalmazó összeg (125 egység) 2011. évi eva bevétel lesz, amely után az eva-alanyt 30 százalék mértékű eva fizetési kötelezettség terheli.

2.) Az elszámolási időszak áthúzódik a 2012. évre

Ügylet: az eva-alany a 2011.12.17. – 2012.01.15. közötti takarítás ellenértékéről (amelynek áfa nélküli összege 100 egység) 2011. decemberben kiállítja a számlát, amelyben fizetési határidőként 2012. január 20-i időpontot tüntet fel.

a.) Bevételi nyilvántartást vezető eva-alany esetében: 

Az áfa mértéke – az Áfa tv. 275. § (4) bekezdése alapján – a 2011. évre eső 15 napra vonatkozóan 25 százalék (50 egység + 25 százalék), továbbá a 2012. évre eső 15 napra vonatkozóan 27 százalék (50 egység + 27 százalék). Mivel az ellenérték jóváírására a 2012. évben kerül sor, a számlaérték áfát is tartalmazó összege (62,5 + 63,5 = 126 egység) a 2012. évi eva alapját képezi, amely után 37 százalék evát kell fizetni.

b.) A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany esetében:

A számviteli törvény szerinti időbeli elhatárolás következtében  a  2011. évre jutó összeg – az ezen részre felszámított 25 százalék mértékű áfával együtt (62,5 egység) – a 2011. évi eva alapját képezi, azaz ezen összeg után az eva mértéke 30 százalék. A 2012. évre vonatkozó összeg pedig – az ezen részre felszámított 27 százalék mértékű áfával együtt (63,5 egység) – 2012. évi eva bevételnek minősül és 37 százalék eva terheli.

II. Az eva-alany 2012. január 1-jétől a társasági adó alanyává válik, azaz eva-alanyisága megszűnik

1.) Az elszámolási időszak 2011. december 31-éig befejeződik

Ügylet: az eva-alany a 2011. december havi könyvelési díjról (amelynek áfa nélküli összege 100 egység) 2011. decemberben kiállítja a számlát, amelyben fizetési határidőként 2012. januári időpontot tüntet fel. A számlaérték 2011. december 31-éig nem kerül kiegyenlítésre.

a.) Bevételi nyilvántartást vezető eva-alany a Tao. tv. hatálya alá kerül:

Az áfa mértéke – az Áfa tv. 275. § (3) bekezdése alapján – 25 százalék. Az áfát is tartalmazó összeg (125 egység) – függetlenül attól, hogy csak a 2012. évben kerül kiegyenlítésre – a 2011. évi számla alapján 2011. évi eva bevétel lesz, amely után az eva mértéke 30 százalék. Áfa fizetési kötelezettség – a Tao. tv. alanyaként – az ügylet kapcsán az Eva tv. 16. § (7) bekezdésében foglaltak miatt nem keletkezik.

Az Eva tv. 7. § (2) bekezdése értelmében a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyok esetében a bevétel megszerzésének időpontja – pénz esetében – az átvétel, a jóváírás napja. Az Eva tv. 8. § (7) bekezdésében foglalt – az eva-alanyiság megszűnéséhez kapcsolódó – sajátos szabály szerint azonban a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetében az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt növeli az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg, illetve az a 7. § (7) bekezdése alapján sem minősült eddig bevételnek. Ennek alapján – mivel a számla kiállítására a 2011. évben került sor, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől – a számla ellenértéke (áfával növelt összegben) a 2011. évi eva alapjának részét képezi, így az eva mértéke 30 százalék.

Az Eva tv. 16. § (7) bekezdése továbbá úgy rendelkezik, hogy az áfa alanyának nem keletkezik újólag adófizetési kötelezettsége azon bevétele után, amely az adóalanyiság időszakában megszerzett bevételnek minősült. Annak ellenére tehát, hogy az eva-alanyként az Áfa tv. 58. §-a szerinti ügyletről kiállított számlában megjelölt fizetési határidő a 2012. évre esik, azaz az Áfa tv. szerinti teljesítés a 2012. évet érintené, az Eva tv. 16. § (7) bekezdése alapján az ügylettel kapcsolatosan áfa fizetési kötelezettség nem keletkezik.

b.) A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany a Tao. tv. hatálya alá kerül:

Az áfa mértéke – az Áfa tv. 275. § (3) bekezdése alapján – 25 százalék. Az áfát is tartalmazó összeg (125 egység) 2011. évi eva bevétel lesz, így az eva mértéke 30 százalék. Áfa fizetési kötelezettség – a Tao. tv. alanyaként – az ügylet kapcsán az Eva tv. 16. § (7) bekezdésében foglaltak miatt nem keletkezik.

 2.) Az elszámolási időszak áthúzódik a 2012. évre

Ügylet: az eva-alany a 2011.12.17. – 2012.01.15. közötti takarítás ellenértékéről (amelynek áfa nélküli összege 100 egység) 2011. decemberben kiállítja a számlát, amelyben fizetési határidőként 2012. január 20-i időpontot tüntet fel.

a.) Bevételi nyilvántartást vezető eva-alany a Tao. tv. hatálya alá kerül:

Az áfa mértékének megállapítására – az Áfa tv. 275. § (4) bekezdése alapján – a I.2. pontban ismertetett megosztási szabályt kell alkalmazni. Az ennek figyelembevételével meghatározott számlaérték áfát is tartalmazó összege (126 egység) – az Eva tv. II.1.a) pontnál hivatkozott szabályai szerint – 2011. évi eva bevétel lesz, amely után 30 százalék evát kell fizetni. Áfa fizetési kötelezettség – a Tao. tv. alanyaként – az ügylet kapcsán az Eva tv. 16. § (7) bekezdésében foglaltak miatt nem keletkezik.

b.) A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany a Tao. tv. hatálya alá kerül:

A számviteli törvény szerinti időbeli elhatárolás következtében a 2011. évre jutó összeg – az ezen részre felszámított 25 százalék mértékű áfával együtt (62,5 egység) – a 2011. évi eva alapját képezi, azaz erre az összegre a 30 százalékos eva-mértéket kell alkalmazni. A 2012. évre vonatkozó áfa nélküli összeg (50 egység) pedig a társasági adó alanyaként elszámolandó bevétel lesz az elhatárolás feloldása következtében. Ezen összeg után az adózót – a Tao. tv. alanyaként – 27 százalék mértékű áfa-fizetési kötelezettség terheli.