Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Vállalkozások besorolásának változása a kétéves szabály figyelembevételével
2007.02.13.
[Kk. tv. 3.-5. §]
<< Előző3. Eva alanyok

Általános jelleggel – a Kk. tv. 5. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – rögzíthető, hogy a besorolást minden időszakban azoknak az adatoknak az alapján kell elvégezni, amelyekkel az adott években vezetett nyilvántartásai alapján rendelkezik a vállalkozás. Ennek megfelelően az evás vállalkozás minősítését a saját nyilvántartása szerint kell végrehajtani, függetlenül attól, hogy az Eva tv. szerinti bevételi nyilvántartást vezető betéti társaság, közkereseti társaság, vagy a számviteli törvény hatálya alá tartozó eva alany, –  utóbbi esetén a beszámoló-készítési kötelezettségtől függetlenül – csupán a létszámadatok (1. mutató) figyelembevételével kell azt megtenni.

Az evás időszakban tehát kizárólag a létszámot – annak az egy évnél rövidebb működési idő esetén is évesítése nélkül – kell figyelembe venni az evás vállalkozás (ide értve az egyéni vállalkozót is) besorolásánál.

3.1. Változás az eva alanyiság tekintetében

Az evás vállalkozások körében az adóalanyiságukat illetően bekövetkező változás esetén a KKV-kénti besorolásukat az evás üzleti év(ek)re vonatkozóan mindig a létszámadat, a nem evás üzleti év(ek)re pedig a beszámolóból nyerhető adatok (az 1. és a 2. mutató) alapján kell(ett) megállapítani. Így kell eljárni az Eva tv. hatálya alá 2005. január 1-jét követően bekerülő, illetve az Eva tv. hatálya alól a jelölt időpontot követően – akár év közben, akár a következő év január 1-jével – kikerülő vállalkozás besorolásának a 2005. január 1-jei állapothoz képest történő változása megítélésénél is a kétéves szabály alkalmazása során (a vállalkozás tehát attól függően a létszám-, vagy a többi értékadat alakulását is vizsgálja, hogy az adott időszakban eva alany volt, vagy nem).

3.2. Eltérő nyilvántartással rendelkező vállalkozások közötti viszony

Az eltérő nyilvántartással rendelkező vállalkozások közötti partner- vagy kapcsolódó vállalkozási viszony fennállása esetén a besorolás, illetve a besorolás megváltozásának megítélése a következőképpen történik:

–          a nem eva alany vállalkozás mutatóihoz a partner- vagy kapcsolódó eva alany vállalkozások adatai közül csak a foglalkoztatotti létszámadatot kell hozzáadni;

–         ha az eva alany vállalkozás besorolásáról van szó, akkor a vele partner- vagy kapcsolódó viszonyban álló nem eva alany vállalkozás foglalkoztatotti létszámának és pénzügyi adatainak (éves nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg) hozzáadásával kell az összesítést elvégezni, és az összesített adatok alapján kell az értékhatároknak való megfelelést vizsgálni (az eva alanynak az 1. mutató szerinti adata módosul és 2. mutatója is lesz).

Egyéni vállalkozó természetes személynek cégekben fennálló 50% feletti tulajdoni hányada, vagy a Kk. tv. 4. § (3) bekezdésében felsorolt bármely módon megvalósuló kapcsolódói viszonya, valamint a Kk. tv. 4. § (5) bekezdésében foglalt egyéb feltételek megléte esetén ugyanígy kell eljárni.

Néhány példa a besorolás alakulására a 2005. január 1-jén már működő vállalkozások esetén

Besorolás alapját képező beszámoló

Irányadó besorolás
a második beszámoló ismeretében

2003.
évi
(2005.jan 1-jén)

2004.
évi

2005. évi

 

2006. évi

2007. évi

A 2005. évi beszámolót követő besorolás

A 2006. évi beszámolót követő besorolás

A 2007. évi beszámolót követő besorolás

1.

mikro

kis

közép

nagy

nagy

közép

közép*

nagy

2.

mikro

kis

kis

mikro

közép

kis

kis*

kis*

3.

mikro

mikro

közép

kis

mikro

mikro*

kis

kis*

4.

kis

mikro

közép

közép

nagy

kis*

közép

közép*

5.

kis

nagy

közép

mikro

kis

közép

közép*

kis

6.

kis

közép

mikro

közép

mikro

kis*

kis*

kis*

7.

kis

mikro

kis

mikro

mikro

kis*

kis*

mikro

8.

közép

kis

mikro

kis

közép

mikro

mikro*

közép

9.

nagy

kis

közép

kis

nagy

közép

közép*

közép*

10.

nagy

közép

kis

mikro

közép

kis

kis*

kis*

*Nem vált besorolási kategóriát.

(PM Jövedelemadók főosztálya 100/2007. – GKM XII-2/368/2006. – APEH Adójogi főosztály 8429821017/2006.)