Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A 2016-ban szerzett jövedelem bevallása
2017.01.10.

 Archív: 2018.01.10.

Munkáltatói adómegállapítás 

 

A munkáltató, ha ezt vállalja elkészítheti munkavállalója számára az elszámolást.

A munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozat az adóbevallással egyenértékű.

 

Ki kérheti?

Az a magánszemély, aki 2016-ban

 • kizárólag munkáltatótól szerzett bevételt, amelyet a nyilatkozat hiányában önadózóként köteles lenne bevallani;
 • a munkáltatótól szerzett bevételét
  • az adóévben kizárólag egymást követően fennálló munkaviszonya alapján szerezte, és a korábbi munkáltatók által a munkaviszony megszűnéséről szóló igazolást átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak;
  • a költségvetési szervek központosított illetmény-számfejtési körébe tartozó kifizető munkavállalójaként az adóévben kizárólag ugyanazon illetményszámfejtő helyhez tartozó kifizetőktől szerezte;
 • az adóévben – az előzőekben említett bevételek mellett – kizárólag adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, munkanélkülieket megillető ellátásként szerzett bevételt és az erről szóló, az adó elszámolásához szükséges igazolásokat átadja az adó elszámolását vállaló munkáltatónak.

Az a magánszemély is választhatja, aki az előző feltételeknek is megfelel és

 • adókedvezményt érvényesít, az adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban rendelkezik, feltéve, hogy az adókedvezményre jogosító igazolást, valamint a rendelkező nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak határidőben átadja.
 • a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozatát az adó elszámolását vállaló munkáltatónak átadja.

 

Ki nem kérheti?

Az a magánszemély, aki a felsorolt feltételek egyikének sem felel meg vagy

 • a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján jogosult;
 • nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat alapján adójának átutalásáról rendelkezik;
 • az adóévre a biztosítások kedvezménye miatt levont adó bevallására és megfizetésére köteles;
 • az adóévre az önkéntes kölcsönös egészségpénztári egyéni számláján lekötött összeg miatt levont, kiutalt adó bevallására és megfizetésére köteles;
 • nyugdíj-előtakarékossági számláról nem nyugdíj-szolgáltatásként felvett összeg vagy a nyugdíj-előtakarékossági számla tartós befektetési szerződéssel történő átalakítása miatt a kiutalt adó bevallására és megfizetésére köteles;
 • az a magánszemély aki egyébként az adóhatóság közreműködése nélküli bevallás benyújtására köteles.

 

Milyen nyomtatványon?

16NY29 számú nyilatkozat a munkáltató által történő adómegállapítás kéréséről

16NY30 számú nyilatkozat arról, hogy a magánszemély nem kér munkáltatói adómegállapítást

 

Kapcsolódó nyomtatványok:

16NY29CSK, amelyben a munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolódóan az első házasok és a családi kedvezmény érvényesítéséhezszükséges adatokról nyilatkoznak a magánszemélyek

16NY63, amelyben a mezőgazdasági kistermelő, családi gazdálkodó és a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagok nyilatkoznak, az évi 4 000 000 forintot meg nem haladó bevételükről és az egészségügyi hozzájárulásról

Határidő: 2017. január 31.

 

Bevallási tervezet

Kinek készít az adóhatóság automatikusan bevallási tervezetet?

Azon adózók számára, aki munkáltatói adómegállapítást nem kértek, vagy az adó megállapítását a munkáltató nem vállalta, az adóhatóság elkészíti és 2017. március 15-től az ügyfélkapu használatával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen (WebNYK) elérhetővé teszi a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét.

 

Ki kérhet bevallási tervezetet?

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózó, amennyiben bevallási kötelezettségének még nem tett eleget, 2017. március 15-éig postai úton, SMS-ben vagy elektronikus úton kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság az adóbevallási tervezetet papír alapon, postai úton továbbítsa részére.

 

Kinek nem készít a NAV bevallási tervezet?

A tevékenységét folytató egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, valamint az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemély részére a NAV nem készít adóbevallási tervezetet.

 

Milyen adatokat tartalmaz a bevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezet – amelyet az adóhatóság a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapulvételével készít - tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,
 • a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójára vonatkozó szabályokat tartalmazó törvény hatálya alá tartozó különadóalapot képező bevételt és annak adóját,
 • az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény szerinti százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

 

Határidő: 2017. május 22. Eddig van lehetőség a bevallási tervezet javítására, kiegészítésére

 

Magánszemély által elkészített bevallás

Az adózó maga készíti el szja bevallását, ha az adóévben:

 • egyéni vállalkozó volt, kivéve, ha az adóév egészében szüneteltette vállalkozói tevékenységét;
 • mezőgazdasági őstermelő volt, és ebből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha jövedelméről munkáltatói elszámolásban nemleges nyilatkozatot adott vagy egyébként a bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • bármely bevétele adóelőlegének megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből, csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles (ide nem értve az ingó vagyontárgy, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó bevételt, ha a magánszemély egyszerűsített bevallásra ad nyilatkozatot);
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját e törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
 • az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon? 16SZJA

 

Kapcsolódó határidő:

 • egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek számára:

2017. február 27.

 • magánszemélyek számára: 2017. május 22.