Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek átállításáról az új általános forgalmi adó mértékekre
2003.12.08.

Archív: 2013.02.18.

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiadott 2003. évi XCI. törvény (továbbiakban: Törvény) 2004. január 1-től 5 %-os, 15 %-os és 25 %-os általános forgalmi adó mértékeket állapított meg. Az adómértékek változása érinti a pénztárgépek és taxaméterek működését, ezért a Törvény 211. § (11) és (12) bekezdése meghatározza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

Ezek értelmében:

  • A személytaxi-szolgáltatást nyújtó adóalany köteles a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2004. március 31. napjáig átállíttatni. Az átállításig az adóalanynak nyugtaadási kötelezettségét kézi nyugta kibocsátásával kell teljesítenie.

  • Az általános forgalmi adó mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adóalany köteles az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2004. március 31. napjáig átállíttatni. A számla, egyszerűsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát ad.

A Törvény 87. § (2) bekezdése meghatározza, hogy az egyszerűsített számlában fel kell tüntetni azt a felszámított adómértéknek megfelelő százalékértéket, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének a meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték:

  • 25 százalékos felszámított adómértéknél 20,00 százalék;

  • 15 százalékos felszámított adómértéknél 13,04 százalék;

  • 5 százalékos felszámított adómértéknél 4,76 százalék.

A fenti követelmények teljesítése érdekében a felhasználóknak és a pénztárgép és taxaméter átállítást végző szervizeknek az alábbiakban részletezettek szerint kell eljárnia.

1. Pénztárgépek átállítása.

1.1. Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyűjtőket a következők szerint kell kialakítani.

Régi áfa gyűjtők Új áfa gyűjtők Jele
00 % 5 % „A”
12 % 15 % „B”
25 % 25 % „C”
AJT         AdójegyesAJT         Adójegyes „D”
TAM        Tárgyi adómentesTAM        Tárgyi adómentes„E”

Amennyiben a pénztárgép nem kezeli valamennyi gyűjtőt, úgy fentieket értelemszerűen azokra a gyűjtőkre kell alkalmazni, amelyek a készüléknél használatosak.

1.2. Valamennyi pénztárgép adómemóriáját a 2003. december 31-i állapotnak megfelelően ki kell íratni és a forgalmi adatokat a pénztárgépnaplóban regisztrálni. Ez a kiíratás elvégezhető a kötelező éves adómemória kiíratás keretében, azzal együtt is.

Ennek eredményeként rögzítésre kerülnek a 2004. január 1-től érvényes új áfa kulcsokhoz tartozó forgalmi értékek meghatározásához szükséges nyitó adatok.

1.3. Az általános forgalmi adó kezelését, nyilvántartását, a bizonylatokon az áfa kulcsok megjelenítését a pénztárgépek – típustól, engedélyezési időponttól függően – különböző módon végzik, ezért az egyes készülék csoportok átállításánál eltérő feladatokat kell végrehajtani. A pénztárgépek kategóriába sorolása az alapján határozható meg, hogy az áfa kulcs a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán megjelenik-e.

a) Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán az áfa kulcs nem jelenik meg.

Ezeknél a pénztárgépeknél nincs átállítási feladat. A forgalmi gyűjtőket a fentiekben leírtak szerint kell használni, és a 2004. január 1. utáni áfa forgalmakat a kötelezően kiírt nyitó forgalmi adatok figyelembe vételével kell meghatározni.

Az 1.2. pontban előírt éves adómemória kiíratást azonban APEH engedéllyel rendelkező szervizzel el kell végeztetni és az adatokat a pénztárgépnaplóban regisztráltatni.

b) Azok a  pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán az áfa kulcsok szerinti összesítő adatok kiírásra kerülnek. (Tehát a nyugtán feltüntetésre kerülnek az áfa mértékeknek megfelelő gyűjtött adatok. Ez nem vonatkozik a tételsoroknál kiírt „A”, „B”, „C” jelölésekre.)

Ezek a pénztárgépek az átállításig nem használhatók, a nyugtaadási kötelezettséget kézi nyugta kibocsátásával kell teljesíteni. Az átállítás végrehajtása után azonban az addig teljesített forgalmakat a 24/1995. (XI.22.) PM rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében egy összegben a pénztárgépben rögzíteni kell. (Amennyiben a nyugtán feltüntetett áfa kulcsoknak megfelelő gyűjtött adatok kiíratását 2003.12.31-ig a nyugtán letiltják, úgy a pénztárgépek az 1.3.c) pontban leírtak szerint használhatók.

c) Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugta nem tartalmaz áfa kulcsok szerinti összesítő adatokat, de a napi forgalmi jelentés, adómemória lista bizonylatokon az áfa kulcsok kiírásra kerülnek.

Ezek a pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatók azzal a feltétellel, hogy az általános forgalmi adó kiszámításánál, az adózási kötelezettségek teljesítésénél a bizonylatokon feltüntetett áfa kulcsok helyett az új áfa kulcsokat kell figyelembe venni. A különböző áfa kulcsoknak megfelelő forgalmakat a 2003. december 31-i forduló nappal kiírt nyitó értékek figyelembe vételével kell kiszámítani.

Az átállítás végrehajtásakor az adómemóriát ismételten ki kell íratni és a kiíratott értékeket a pénztárgépnaplóban rögzíteni.

Az új követelményeket teljesítő pénztárgépek – amelyek az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2001. évi 6. számában megjelent közlemény előírásai szerint készültek – már képesek az áfa kulcsok változásának megfelelő kezelésére, ezért az átállítás után előállított bizonylatok már a pontos forgalmi adatokat tartalmazzák.

1.4. Azok a pénztárgépek vagy pénztárgép rendszerek, amelyek számla, egyszerűsített számla adására is alkalmasak, e bizonylatokat csak az átállítás elvégzése után bocsáthatják ki. Az adózónak a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát kell adnia.

1.5. Azoknál a pénztárgépeknél, amelyeknél az áfa kulcs változás miatti átállítás csak program módosítással együtt valósítható meg, a módosítást engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás – tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére – 2004. január 15-ig utólag is kezdeményezhető. A program módosítás kizárólag az áfa kulcs változások miatt végezhető el, a vizsgálat is erre irányul. Amennyiben egyéb változtatásokat is végrehajtanak, annak következményei a forgalmazót terhelik.

2. Taxaméterek átállítása

A személytaxi-szolgáltatást a Törvény a 12 %-os áfa mértékből a 15 %-os áfa mértékbe sorolta át. Így amennyiben a taxis vállalkozó az adómérték változást áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőre, úgy tarifát kell módosítania. Ennek következtében az átállítás végrehajtásáig a taxaméterrel előállított nyugta végösszege nem egyezik meg a ténylegesen fizetett összeggel. Ezért a Törvény egyértelműen meghatározta, hogy az átállításig az adóalanynak nyugtaadási kötelezettségét kézi nyugta kibocsátásával kell teljesítenie.
Az átállítás végrehajtásáig az adóalanynak a kézi nyugtával bizonylatolt bevételt az általános szabályok szerint kell nyilvántartania és elszámolnia.

3. Egyéb előírások

3.1. A pénztárgépek-taxaméterek átállítását az új általános forgalmi adó mértékekre, ill. a 2003.12.31-i állapotnak megfelelő kiíratást a raktáron lévő, működőképes gépekre is el kell végezni.

3.2. Azon pénztárgépek és taxaméterek, amelyek átállítását 2004.03.31-ig nem végezték el, a továbbiakban nem használhatók.

3.3. A pénztárgépek-taxaméterek átállításának elvégzését APEH engedéllyel rendelkező szerviznek 2004.03.31-ig kötelező a gépnaplóban rögzíteni.

3.4. Valamennyi szerviznek 2004.04.30-ig az alábbi adattartalmú jelentéseket kell az APEH és a forgalmazók részére megküldeni az átállított, ill. kiíratott készülékekre vonatkozóan.

Az APEH részére összefoglaló jelentés:

Forgalmazási engedélyszámonként a pénztárgépek-taxaméterek összesített db számának megküldése.

Az adatlap felépítése:

- Szerviz adószáma:

neve:
címe:

- A készülékek forgalmazási engedélyszáma (3 jegyű AP szám):
- A készülékek típus megnevezése:
- A készülékek összesített db száma:

A forgalmazó részére jelentés.
A készülék típus forgalmazójának, felhasználónként és készülékenként az alábbi adatok megküldése.

Az adatlap felépítése:

- Szerviz neve, címe:
- Felhasználó neve, címe:
- A készülék 9 jegyű AP azonosítószáma:
- A készülék típus megnevezése:
- Első üzembe helyezés dátuma:
- Zárás sorszám: