Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény a pénztárgépek átállításáról a 2006. január 1-től érvényes új általános forgalmi adó mértékekre
2005.12.05.

Archív: 2012.03.19.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról kiadott 2005. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. október 1. napi hatállyal a 25 %-os általános forgalmi adó mértéket 20 %-ra mérsékelte. A Törvény rendelkezéseit a benzin és a gázolaj kivételével 2006. január 1-től kell alkalmazni.

A Törvény 2. §-a meghatározza az egyszerűsített számlában kötelezően feltüntetésre kerülő, a felszámított adómértéknek megfelelő azon százalékértékeket, amely az adót is tartalmazó árból az áthárított adó összegének meghatározásához szükséges. Ez a százalékérték a 20 %-os felszámított adómértéknél 16,67 %.

Az adómérték változása érinti a pénztárgépek működését, ezért az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról kiadott 2005. évi CXIX. törvény 182. § (6) bekezdése meghatározza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket.

Ezek értelmében:

  • Az általános forgalmi adó mértékének kezelésére is alkalmas pénztárgépeket az adóalany köteles az adómérték változása miatt az arra jogosult szervizzel legkésőbb 2006. március 31. napjáig átállíttatni. A számla, egyszerűsített számla adására is alkalmas pénztárgépet alkalmazó adóalany az átállításig a vevő kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát ad.

A fenti követelmények teljesítése érdekében a felhasználóknak és a pénztárgép átállítást végző szervizeknek az alábbiakban részletezettek szerint kell eljárnia.

1.

Átállítási feladatok

1.1.

Az új áfa-csoportonkénti forgalmi gyűjtőket a következők szerint kell kialakítani.

Régi áfa gyűjtők

Új áfa gyűjtők

Jele

 5 %

 5 %

"A"

15 %

15 %

"B"

25 %

20 %

"C"

AJT Adójegyes

AJT Adójegyes

"D"

TAM Tárgyi adómentes

TAM Tárgyi adómentes

"E"

Az új gyűjtőket 2006. március 31-ig valamennyi arra alkalmas pénztárgépen létre kell hozni, a csak bizonyos áfa kulcsú termékeket értékesítő, vagy az általánostól eltérő adózást választó (alanyi adómentes, EVA, különleges adózás szerinti) felhasználók esetében is. Érvényes azokra a pénztárgépekre is, amelyeken üzembe helyezéskor - helytelenül - a korábbi gyűjtőknek megfelelő beállításokat nem végezték el, habár a készülék alkalmas volt rá, vagy a 2004. évben elrendelt átállításokat nem hajtották végre.

Amennyiben a pénztárgép nem képes kezelni valamennyi gyűjtőt, úgy fentieket értelemszerűen annyi gyűjtőre kell alkalmazni, amennyire a készülék még alkalmas.

1.2.

A szerviznek az adómemóriát ki kell íratni a teljes 2005. évre, valamint a 2006. január 1. és az átállítás végrehajtásának napja közötti időszakra vonatkozóan is. A 2005. éves adómemória kiíratással teljesül a 24/1995. (XI.22.) PM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) előírt év végi adómemória kiíratási kötelezettség. A kiíratásra vonatkozó részletes előírásokat az APEH külön közleményben szabályozza.

A kiíratott forgalmi adatokat, valamint az áfa kulcs átállítás tényét a szerviznek a pénztárgépnaplóban regisztrálni, az adómemória listát a naplóhoz mellékelni kell.

Az adómemória kiíratás eredményeként rögzítésre kerülnek a 2006. január 1-től érvényes új áfa kulcsokhoz tartozó forgalmi értékek meghatározásához szükséges nyitó adatok.

1.3.

Az általános forgalmi adó kezelését, nyilvántartását, a bizonylatokon az áfa kulcsok megjelenítését a pénztárgépek - típustól, engedélyezési időponttól függően - különböző módon végzik, ezért az egyes készülék csoportok átállításánál eltérő feladatokat kell végrehajtani. A pénztárgépek kategóriába sorolása az alapján határozható meg, hogy az áfa kulcs a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán megjelenik-e.

a)

Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán, napi forgalmi jelentésen, adómemória listán az áfa kulcs jelenleg nem jelenik meg.

  • Ezeknél a pénztárgépeknél az 1.1. pont szerint kell a szerviznek az áfa gyűjtőket, azok megnevezéseit beállítani.

  • Amennyiben a pénztárgép - a szerviz megállapítása szerint - nem alkalmas, nem programozható úgy, hogy az áfa kulcsoknak megfelelő forgalom a napi forgalmi jelentésen vagy az adómemória listán megjeleníthető legyen, úgy az árucsoport gyűjtőket kell a fentiek szerint kijelölni, és a 2006. január 1. utáni áfa kulcsoknak megfelelő forgalmakat a kötelezően kiírt nyitó forgalmi adatok figyelembe vételével meghatározni. A kijelölést a szerviznek a pénztárgép-naplóban regisztrálnia, és a 2.5. pontban előírt APEH jelentésben megjegyzésként külön jeleznie kell.

b)

Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugtán az áfa kulcsok szerinti összesítő adatok kiírásra kerülnek. (Tehát a nyugtán feltüntetésre kerülnek az áfa mértékeknek megfelelő gyűjtött adatok. Ez nem vonatkozik a tételsoroknál kiírt "A", "B", "C" jelölésekre.)

Ezek a pénztárgépek az átállításig nem használhatók, a nyugtaadási kötelezettséget kézi nyugta kibocsátásával kell teljesíteni. Az átállítás végrehajtása után azonban az addig teljesített forgalmakat a Rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében egy összegben a pénztárgépben rögzíteni kell. (Amennyiben a nyugtán feltüntetett áfa kulcsoknak megfelelő gyűjtött adatok kiíratását 2005.12.31-ig a nyugtán letiltják, úgy a pénztárgépek az 1.3.c) pontban leírtak szerint használhatók.

c)

Azok a pénztárgépek, amelyeknél a nyugta nem tartalmaz áfa kulcsok szerinti összesítő adatokat, de a napi forgalmi jelentés, adómemória lista bizonylatokon az áfa kulcsok kiírásra kerülnek.

Ezek a pénztárgépek az átállítás végrehajtásáig is használhatók azzal a feltétellel, hogy az általános forgalmi adó kiszámításánál, az adózási kötelezettségek teljesítésénél a bizonylatokon feltüntetett áfa kulcsok helyett az új áfa kulcsokat kell figyelembe venni. A különböző áfa kulcsoknak megfelelő forgalmakat a 2005. december 31-i forduló nappal kiírt nyitó értékek figyelembe vételével kell kiszámítani.

Az új követelményeket teljesítő pénztárgépek - amelyek az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2001. évi 6. számában megjelent közlemény előírásai szerint készültek - már képesek az áfa kulcsok változásának megfelelő kezelésére, ezért az átállítás után előállított bizonylatok már a pontos forgalmi adatokat tartalmazzák.

1.4.

Azok a pénztárgépek vagy pénztárgép rendszerek, amelyek számla, egyszerűsített számla adására is alkalmasak, e bizonylatokat csak az átállítás elvégzése után bocsáthatják ki. Az adózónak a vevő kérésére addig kézi kibocsátású számlát, egyszerűsített számlát kell adni.

1.5.

Az alanyi adómentes, egyszerűsített vállalkozói adó, vagy a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási módot választó adóalanyok az átállított pénztárgépeket a rájuk vonatkozó speciális előírások szerint használhatják. Mivel ebben az esetben az áfa kulcsonkénti forgalom elkülönítésre a pénztárgépben nincs szükség, a pénztárgép "TAM" gyűjtőjét jelölhetik ki és használhatják a forgalom gyűjtésére. A gyűjtő megnevezése az alábbi legyen:

- "AAM" Alanyi adómentes gyűjtő
- "EVA" Egyszerűsített vállalkozói adó gyűjtő
- "KUL" Különbözet szerinti adózás gyűjtője

A gyűjtő kijelölést a pénztárgépnaplóban rögzíteni kell.

1.6.

Azoknál a pénztárgépeknél, amelyeknél az áfa kulcs változás miatti átállítás csak az engedélyezett program módosításával együtt valósítható meg, az átállítást el kell végezni, de a módosítást engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás - tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére - 2006. január 15-ig utólag is kezdeményezhető. A programmódosítás kizárólag az áfa kulcs változások miatt végezhető el, a vizsgálat is erre irányul. Amennyiben egyéb változtatásokat is végrehajtanak, annak következményei a forgalmazót terhelik.

1.7.

Az üzemanyagtöltő állomásokon működő pénztárgépek átállításáról - tekintettel arra, hogy a benzin és a gázolaj esetében a 25 %-ról 20 %-ra történő áfa kulcs változás 2005. október 1-én lépett hatályba - az APEH az Interneten és a sajtóban 2005. szeptember 26-án közleményt jelentetett meg. 2006. január 1-től azonban - mivel megszűnt a 25 %-os áfa kulcs -ezeknél a pénztárgépeknél is az 1.1. pontban meghatározott áfa gyűjtőket kell kialakítani. Ezért a pénztárgépeket az előző pontokban meghatározottak szerint szintén át kell állítani az új általános forgalmi adó mértékekre, és a felhasználóknak, szervizeknek az ott előírtak szerint kell eljárni.

Amennyiben a pénztárgéppel csak üzemanyagot értékesítenek, vagy az egyéb termék értékesítéseket külön nyugtában regisztrálják - tekintettel arra, hogy a 20 %-os áfa mérték beállítása már korábban megtörtént -, az üzemanyagokra számlát, egyszerűsített számlát az átállítás végrehajtásáig is ki lehet bocsátani.

2.

Egyéb előírások

2.1.

A pénztárgépet a felhasználó köteles az adott típusra vonatkozó APEH engedéllyel rendelkező szervizzel, vagy a központilag állítható rendszerek esetében rendszergazda közreműködésével átállíttatni.

A végrehajtás határideje: 2006. március 31.

Amennyiben rendszergazda végezte el az átállítást, úgy a szerviznek utólag kell a helyszínen az adómemóriát kiíratni és a bejegyzéseket a pénztárgépnaplóba 2006. március 31-ig megtenni.

2.2.

Az idényjelleggel működő pénztárgépek esetében - külön kérelem nélkül - a fenti átállítási határidő az első nyitási napig meghosszabbítható.

2.3.

Azok a pénztárgépek, amelyek átállítását 2006. március 31-ig nem végezték el, a továbbiakban nem használhatók mindaddig, amíg a fentiekben meghatározottak szerint az átállításokat végre nem hajtották. A felhasználó a késedelmes átállítás következményeként a jogszabályokban meghatározott szankciókkal sújtható.

Ezekben az esetekben a szerviz a határidő lejárta után is elvégezheti az átállítást, azonban a 2.6. pontban meghatározott jelentést kell megküldenie az APEH részére a késedelmes felhasználókról.

2.4.

A pénztárgépek átállítását az új általános forgalmi adó mértékekre, ill. az adómemória kiíratást a raktáron lévő, működőképes gépekre is el kell végezni.

2.5.

Valamennyi szerviznek 2006.04.30-ig az alábbi adattartalmú összesített jelentést kell az APEH részére megküldeni - Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság, 1373 Budapest, Pf. 561. - a 2006.03.31-ig átállított pénztárgépekre vonatkozóan:

Az adatlap felépítése:

Szerviz

adószáma:

 

plombanyomó száma:

 

neve:

 

címe:

A pénztárgép forgalmazási engedélyszáma (3 jegyű AP szám):

A pénztárgép típus megnevezése:

A pénztárgépek összesített db száma (engedélyszámonként):

Megjegyzés

Az adatközlő lap mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Kitöltési utasítás:

  • Plombanyomó száma: a szerviz Tanúsítványában szereplő 3 jegyű szám, amely megegyezik műszerész plombanyomó számának első 3 számjegyével

  • Eng. szám: a pénztárgép 9 jegyű AP azonosítószámának első 3 számjegye

  • Összesített db szám: az adott engedélyszámra vonatkozóan a szerviz által elvégzett összes átállított pénztárgépek db száma

  • Megjegyzés: az 1.3.a) pontba tartozó azon pénztárgép típusoknak a jelzése, amelyek nem alkalmasak, nem programozhatók úgy, hogy az áfa kulcsoknak megfelelő forgalom a napi forgalmi jelentésen vagy az adómemória listán megjeleníthető legyen. A megjegyzés szövege: "átállításra nem alkalmas".

2.6.

Valamennyi szerviznek 2006.04.30. után havonta az alábbi adattartalmú tételes jelentést kell az APEH részére megküldeni - Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság, 1373 Budapest, Pf. 561. - a 2006.03.31. után késedelmesen átállított pénztárgépekre vonatkozóan (amelyik hónapban nem volt átállítás, nem kell küldeni):

Az adatlap felépítése:

Szerviz

adószáma:

 

plombanyomó száma:

 

neve:

 

címe:

Felhasználó neve:

Felhasználó adószáma:

Felhasználó címe:

A pénztárgép 9 jegyű AP azonosítószáma:

A pénztárgép forgalmazási engedélyszáma (3 jegyű AP szám):

A pénztárgép típus megnevezése:

Az átállítás dátuma:

Megjegyzés

Az adatközlő lap mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kitöltési utasítás: lsd. 2. 5. pont

A megjegyzés rovatban jelezhető a késedelmes átállítás oka.