Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a Patkós Cassa Kft. károsultjainak adható állami támogatásról
2014.02.18.

Archív: 2014.08.08.

A 7/2014. (II. 14.) NGM rendelet 2014. február 15-i hatállyal módosította a pénztárgépek cseréjéhez nyújtott támogatásról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).

A Rendelet módosítása következtében a Patkós Cassa Informatikai Kft. károsultjainak lehetősége nyílik arra, hogy az állami adóhatósághoz benyújtott kérelemmel a Kft. részére kifizetett összegeknek megfelelő (pénztárgép előlegek, pénztárgép vételárak) vissza nem térítendő állami támogatást igényeljenek annak érdekében, hogy az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó kötelezettségüket teljesíteni tudják.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatás mértéke a Patkós Cassa Kft-vel kötött szerződés alapján a pénztárgép beszerzéshez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb az új pénztárgép vételárának támogatási tartalommal csökkentett összege!

A támogatás annak az üzemeltetőnek adható, aki olyan, az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó, a Patkós Cassa Informatikai Kft-vel – 2013. július 26-át követően – kötött szerződéssel rendelkezik, amely alapján online pénztárgép üzembe helyezésére nem került sor.

A támogatás a jelen tájékoztató mellékletét képező „Nyilatkozat a 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 13/B. § szerinti támogatás igénybevételéhez” (a továbbiakban: nyilatozat) papír alapú benyújtásával kérhető.

Az üzemeltető támogatási igényét 2014. február 24-ig jogosult benyújtani az állami adóhatósághoz, mely határidő jogvesztő.

Az üzemeltető az állami adóhatóság részére – a nyilatkozattal egyidejűleg – köteles másolatban átadni vagy postára adni:

  1. a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződést (amennyiben a szerződés módosítására sor került, úgy az eredeti szerződést és a módosítást egyaránt),  továbbá
  2. a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számlát, és
  3. a kifizetés teljesítését igazoló dokumentumot (kifizetés átutalással történt teljesítése esetén az átutalást igazoló kivonatot, készpénzben történő teljesítés esetén az erről szóló nyilatkozatot).

A másolatban megküldött iratokon fel kell tüntetni az „eredetivel mindenben megegyező” szöveget és minden oldalon cégszerű aláírást kell elhelyezni.

A nyilatkozatot és annak mellékleteit személyesen a NAV ügyfélszolgálatain lehet leadni, vagy postai úton kell megküldeni az adózó illetékessége szerinti adóigazgatóság központi címére, a borítékon feltüntetve, hogy „Patkós Cassa Kft. károsultjait érintő állami támogatás”.

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a nyilatkozat és az előírt mellékletek teljes körű megküldésére, mivel a mellékletek hiányos beküldése esetén a NAV a kérelmezőket hiánypótlásra szólítja fel, mely az eljárás befejezését, a döntés meghozatalát késlelteti.

A nyilatkozat kitöltése

A nyilatkozat 1. pontjában foglaltak kitöltése minden kérelmező részére kötelező, adatainak egyidejű megadásával. (név, adószám, üzembe helyezési kód).

Az 1. pont kitöltésével azt az összeget kell megadni, amelyet az igénylő a Patkós Cassa Kft. részére kifizetett.

Az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján, legfeljebb a Patkós Cassa Kft. részére kifizetett összeget fizeti ki támogatásként.

Ha a nyilatkozat megtételét megelőzően már új pénztárgép megrendelésére vagy vásárlására került sor, és annak vételára nem éri el a Patkós Cassa Kft-nek teljesített kifizetés összegét, akkor csak ezen alacsonyabb összeg erejéig teljesít az adóhatóság kifizetést.

Ha érvényes rendelés hiányában a nyilatkozat benyújtását követően kerül sor új pénztárgép megrendelésére, és annak vételára nem éri el a Patkós Cassa Kft-nek teljesített kifizetés összegét, ez esetben is csak ezen alacsonyabb összeg erejéig teljesít az adóhatóság kifizetést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyilatkozatot valamennyi, a Patkós Cassa Kft-nél megrendelt pénztárgép tekintetében, tehát pénztárgépenként kell kitölteni!

A nyilatkozat 2.A.1. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki/amely a Patkós Cassa Kft-vel kötött szerződés alapján a Kft. részére kifizetést teljesített (előleg vagy akár teljes vételár). Az igénylő az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül meggyőződött arról, hogy Kft. a megrendelését a szerződés alapján a megrendelt pénztárgép forgalmazója részére továbbította, és ezért megrendelését érvényesnek tekinti, pénztárgépét ezen forgalmazótól kívánja beszerezni. Erre tekintettel új pénztárgép megrendelése, beszerzése iránt további intézkedést nem tett.

A támogatás összegét, azaz a Patkós Cassa Kft. részére kifizetett összeget, ilyen esetekben az állami adóhatóság az üzemeltető részére az állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja ki, vagy amennyiben nyilatkozatában kérte, bejelentett bankszámla hiányában a támogatás összegét az általa meghatározott bankszámlára, vagy postai úton fizeti ki.

A nyilatkozat 2.A.2. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződés alapján a Kft. részére kifizetést teljesített (előleg vagy akár teljes vételár), és az igénylő a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül meggyőződött arról, hogy Kft. a megrendelését a szerződés alapján a megrendelt pénztárgép forgalmazója részére nem továbbította, azaz a forgalmazói adatszolgáltatásban rá vonatkozóan nincs adat. Ennek ellenére új pénztárgép megrendelése, beszerzése iránt nem intézkedett.

Fentiekre tekintettel nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, legkésőbb 2014. február 24-ig a nyilatkozatban megjelölt üzembe helyezési kódra új, online pénztárgépre vonatkozó megrendelést ad le a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, az állami adóhatóság által erre a célra kialakított felületen (központi rendelési felület).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatási igény elbírálása során az állami adóhatóság a fenti megrendelés megtörténtét vizsgálni fogja.

A támogatási összeg kiutalásáról az állami adóhatóság csak a kérelmező által benyújtott, az új pénztárgép megrendelésével összefüggő dokumentumok alapján intézkedik! Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság az új pénztárgép a megrendelését követően bemutatott dokumentáció alapján, teljesít kiutalást az alábbiak szerint:

  1. Amennyiben még nem történt kifizetés a forgalmazó részére, a támogatás összegét az adóhatóság a forgalmazó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára fogja kiutalni.
  2. Amennyiben előleg kifizetésére került sor, akkor az előlegnek megfelelő összeget az adóhatóság a támogatást igénylő állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára teljesíti. A pénztárgép vételárának előleggel csökkentett összegét a forgalmazó részére a forgalmazó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja.
  3. Amennyiben már a pénztárgép teljes vételára kifizetésre került, akkor az állami adóhatóság a vételárnak megfelelő összeget a támogatást igénylő állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja ki.

A nyilatkozat 2. B.1. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződést követően új pénztárgép megrendelése iránt intézkedett, de annak vételára tekintetében kifizetésre még nem került sor.

A támogatás összegét ebben az esetben az állami adóhatóság a nyilatkozatban megjelölt (az új pénztárgépet) forgalmazó részére utalja ki, a forgalmazó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára.

A nyilatkozat 2.B.2. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződést követően új pénztárgép megrendelése iránt intézkedett, és annak vételára tekintetében részösszeget (előleget) fizetett.

A támogatási összeg kiutalásáról az állami adóhatóság az alábbiak szerint intézkedik:

  1. Az új pénztárgép megrendelésével egyidejűleg fizetett részösszeget (előleget) a támogatást igénylő állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja ki.
  2. Az új pénztárgép megrendelésével összefüggésben a forgalmazó részére a részösszeget meghaladóan még fizetendő összeget az állami adóhatóság a forgalmazó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja ki.

A nyilatkozat 2.B.3. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződést követően új pénztárgép megrendelése iránt intézkedett, és annak teljes vételárát kifizette.

A támogatás összegét, azaz a Patkós Cassa részére kifizetett összeget ilyen esetekben az állami adóhatóság az üzemeltető részére az állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára utalja ki, vagy amennyiben nyilatkozatában kérte, bejelentett bankszámla hiányában a támogatás összegét az általa meghatározott bankszámlára, vagy postai úton fizeti ki.

A nyilatkozat 2.C. pontját annak az igénylőnek kell kitölteni, aki a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződés alapján a Kft. részére kifizetést teljesített (előleg vagy akár teljes vételár), azonban a nyilatkozat megtételét megelőzően már új pénztárgépet szerzett be, aminek teljes vételárát kifizette. Ez esetben új megrendelésre nincs szükség, a nyilatkozat alapján az állami adóhatóság a Patkós Cassa Kft. részére kifizetett, vagy az új pénztárgép vételáraként kifizetett összeget utalja ki a károsult üzemeltető részére a jogszabályban meghatározott támogatási korlátra tekintettel.

A nyilatkozat 3. pontja a támogatás feltételeként meghatározott engedményezésről szóló nyilatkozatot tartalmazza, azaz arról, hogy a Patkós Cassa Kft.-vel kötött szerződésből származó fennálló, vagy jövőbeni követelését az igénylő a megítélt állami támogatás erejéig az államra engedményezi.

Tekintettel arra, hogy a támogatás csekély összegű (de minimis), vissza nem térítendő támogatásnak minősül, így a kérelmezőnek a nyilatkozat 4. pontjában az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat kell megtennie.

A nyilatkozat 5. pontja az állami támogatás igénybevételéhez jogszabály által előírt jognyilatkozatokat tartalmazza.

Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítson az egyes nyilatkozatok megtételét követően a nyomtatvány aláírására!