Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás
2011.06.30.

Archív: 2012.01.01.

a 2011. május 14-étől hatályos 2010. évi XC. törvény különadóval összefüggő előírásainak alkalmazásával kapcsolatosan felvetődő egyes gyakorlati kérdésekről

A 2011. május 14-étől hatályos 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény), különadóval összefüggő előírásai alkalmazása tekintetében felvetődő kérdések kapcsán, a következőkre kell különös figyelmet fordítani.

1. A 2010. évre vonatkozó különadó kötelezettségéről az érintett magánszemélynek 2011. május 20-áig benyújtott 1053K bevallásában kellett számot adnia. Ha a magánszemély bevallását 2011. május 13-áig benyújtotta, úgy a 1053K bevallás önellenőrzésével lehetősége van a 2010. évre vonatkozó különadó kötelezettsége helyesbítésére.

A Törvény által meghatározott új adózói körnek megfelelően a kifizető által 2011. március 31-éig benyújtott 53K adatszolgáltatás tartalma is értelemszerűen változott, az adatszolgáltatás újbóli teljesítéséről azonban a Törvény nem rendelkezik. Ebből következően a 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatását a kifizetőnek – jogszabályi előírás hiányában – nem kell az új szabályoknak megfelelően megismételnie, de az 53K adatszolgáltatás NAV honlapján elérhető verziója alkalmas arra, hogy a kifizető – döntésétől függően – helyesbíthesse a 2011. március 31-éig benyújtott adatszolgáltatását.

A magánszemélynek korábban kiadott igazolás kezelésére (helyesbítésére) sem ír elő kötelezettséget a Törvény, így a kifizető döntésétől, illetve a magánszemély írásban benyújtott kérelmétől függ az új előírásoknak megfelelő igazolás kiállítása. Amennyiben a magánszemély a kifizetőtől korábban írásban kérte a különadóval kapcsolatos jövedelem igazolását, úgy a kifizetőnek új adattartalmú igazolást kell kiállítania a magánszemély számára. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a különadó kötelezettségről kiállított igazolás tartalmában nincs változás.

2. A Törvény által meghatározott „új” adóalanyi kör és a „korábban hatályos előírások” alapján különadó kötelezettséggel terhelt adóalanyi kör között átfedés van. Ugyanakkor a különadó alapját képező bevételből – a Törvény változása okán – eltérő lehet a levonható összeg nagysága a különadó alapjának megállapítása során. Ez abból adódik, hogy a 2011. május 14-étől a Törvény tételesen felsorolja az adó alanyait és pontosan meghatározza, mely alanyokra engedélyezett a 2 millió forint levonása.

Erre tekintettel az a magánszemély adózó, aki a 3,5 millió forintos értékhatár alapulvételével teljesítette különadó kötelezettségét az előzőleg benyújtott 1053K bevallásában, azt bevallása önellenőrzéssel tudja helyesbíteni. Ezzel egyidejűleg az adózónak a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól kikerülő jövedelmeire figyelemmel a személyi jövedelemadó bevallását is önellenőrzéssel kell korrigálnia.

Az „új” adóalanyi körhöz tartozó magánszemély 1053K bevallásának benyújtási határideje 2011. július 31-e. Eddig az időpontig az adózó a már benyújtott 1053K bevallás különadó alapjába beszámító értékhatárának változása miatti helyesbítését önellenőrzési pótlék nélkül végezheti el. Ezzel összefüggésben fontos tudni, hogy a 1053K bevalláson feltüntetett „Bevallás jellege”: O (önellenőrzés) és a „Benyújtási határidő”: 2011. július 31. (X-szel történő) együttes jelölését alkalmazni kell.

Előfordulhat olyan eset (is), amikor az adózó nem kizárólag a 2 millió és a 3,5 millió forintos értékhatár miatt végez korrekciót a bevallásán, hanem más adókülönbözetet növelő helyesbítés válik szükségessé. Ilyenkor az önellenőrzéssel megállapított adókülönbözet után az általános szabályok szerint kell önellenőrzési pótlékot megállapítani.

A kifizetőnek a már benyújtott adatszolgáltatást szintén helyesbítenie szükséges a fenti esetekben oly módon, hogy a 2011. március 31-éig benyújtott adatszolgáltatásban törölnie kell az adott magánszeméllyel kapcsolatban közölt adatokat és a Törvény által meghatározott időpontig, azaz 2011. június 30-áig be kell nyújtania az adatszolgáltatást, melyhez az 53K adatszolgáltatás kitöltési útmutatója nyújt segítséget. Ez utóbbi esetben a kifizető köteles a helyesbítés elvégzésére.

A különadó alapjába be nem számító összeg értékhatárának változása miatti igazolás kiállítására a Törvény előírásait kell alkalmazni azzal, hogy amennyiben korábban a magánszemély kérésére kiadásra került a különadó igazolás, úgy a kifizető a korrigált igazolás kiadása iránt újabb adózói kérés nélkül intézkedik.

3. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Törvénynek megfelelő igazolás minták elérhetőek a NAV internetes (www.nav.gov.hu) honlapján.