Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos 2015. évi változások
2015.01.14.
Archív: 2018. 07. 16.

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adózásával kapcsolatosan a következő módosításokat tartalmazza:

Kisadózó vállalkozások tételes adóját választó társas vállalkozás kisadózónak nem minősülő tagjainak a részesedése a 2015. évtől osztaléknak minősül

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 66. § (1) bekezdésének új af) pontja szerint osztaléknak minősül a 2015. évtől a kisadózó vállalkozás kisadózóként be nem jelentett tagja (pl. a betéti társaság kültagja vagy a társaságban munkaviszony alapján tevékenységet végző tag) részére a társaság nyereségéből való részesedésként kifizetett összeg.

Az adóalanyiság megszűnése 100 ezer forintot meghaladó adótartozás miatt

A 2015. évtől a kisadózó vállalkozás adóalanyisága a naptári negyedév utolsó napja helyett csak a naptári év utolsó napján fennálló, 100 ezer forintot meghaladó adótartozás esetén szűnik meg azzal, hogy az adóalanyiság megszűnésének időpontja az adóalanyiság megszüntetéséről rendelkező határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napja. [Katv. 5. § (1) bekezdés j) pont]

Az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok bővülése

Az adóalanyiság megszűnését kiváltó okok felsorolása - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra figyelemmel - a 2015. évtől úgy módosult, hogy az átalakulás mellett az egyesülés és a szétválás is megszűnési okként került nevesítésre. [Katv. 5. § (1) bekezdés m) pont]

Az adóalanyiság választásakor a társadalombiztosítási azonosító jelet be kell jelenteni és a kisadózónak nyilatkoznia kell a biztosítási jogviszonyáról is

Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozásnak a név, a cím és az adóazonosító jelen túlmenően be kell jelentenie ezévtől a kisadózó társadalombiztosítási azonosító jelét is. [Katv. 7. § (1) bekezdés]

Az adóalanyiság választásának bejelentésekor bővül a nyilatkozattételi kötelezettség is azzal, hogy a bejelentés alkalmával a kisadózó vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról is, hogy a kisadózó biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jött-e létre. [Katv. 7. § (3) bekezdés]

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének bejelentésével kapcsolatos változás

A tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak a 2015. évtől a tevékenység szünetelétetésének bejelentését követően nem kell havonta megismételnie a tevékenység szüneteltetésére vonatkozóan a bejelentését.

A munkaviszony létrejöttének vélelme

A 2015. évtől bővült a munkaviszony létrejöttének vélelmét megdöntő körülményeket tartalmazó felsorolás. A módosítás értelmében ilyen eset az is, ha a kisadózó azért nem tekinthető főállású kiadózónak, mert máshol főállású munkavállaló vagy társas-vállalkozó, feltéve, hogy a kisadózó vállalkozás naptári évi bevételének több mint a felét nem attól a cégtől szerzi, ahol a kisadózó munkaviszonyban áll vagy főállású társas vállalkozó. [Katv. 14. § (3) bekezdés g) pont]

A nyilvántartott készletérték kezelése

A tételes adó választásakor a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak meg kell állapítania a megszűnés szabályai szerint a készlet értékét és adóalapot nem érintő bevételként kell nyilvántartania mindaddig, amíg a Katv. hatálya alá tartozik vagy átalányadózást alkalmaz. A nyilvántartott készlet értékét 2015. évtől akkor sem kell leadózni, ha az egyéni vállalkozó áttér a Katv. hatálya alól az Eva tv. hatálya alá. [Katv. 25.§ (2) bekezdés]