1. A koncessziós szerződés megkötéséhez a "nonprofit zrt." honlapja szerint a következő dokumentumra van szükség: "a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti példány) a Jogosult személyére vonatkozóan" ...
2013.05.02.

a kérdés folytatása: ...
Telefonon azt a tájékoztatást adták:
- arról kell igazolás, hogy nincs köztartozása a pályázónak 
- illetve egy 2012-es jövedelemigazolást kérnek

A pályázat kiírásában pedig kizáró okként ez szerepel:
akinek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt. 
Kérem, segítsenek! Melyik kérés lehet az igaz? Vagy együtt mind?
Vajon hogy kell kitölteni az UK12-es lapot az Igazol összevont nyomtatványon, hogy a megfelelő igazolást kapjam meg?

VÁLASZ:

A pályázati kiírás III./2.4. pontja szerint a pályázónak a koncessziós szerződés megkötéséhez rendelkeznie kell – egyebek mellett – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az eredményhirdetés napját követően kiállított együttes nemleges adóigazolással.

Ugyanakkor a törvényi szabályozás értelmében nem adható meg a vámhatósági engedély, ha „a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt”.

Figyelem! A pályázati kiírás által megkövetelt nemleges együttes adóigazolás sem a szerződés megkötésére jogosult, sem pedig az ügyfél számára nem hordoz megfelelő adattartalmat a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem elbírálásának várható kimeneteléről, így a 30 napon túli lejáratú, 1 éven belüli köztartozás vagy adótartozás esetén a koncessziós pályázat nyertesének kérelmét el kell utasítani.

IGAZOL nyomtatvány kitöltésére vonatkozó javaslataink:

Amennyiben a koncessziós szerződés megkötéséhez "sima" nemleges együttes adóigazolást kíván kérni, úgy az IGAZOL főlapjának A. rész 1. sorában E betűt kell feltüntetnie. Az ezt követő adatok kitöltése a főlapon értelemszerű, hasonlatos egy bevalláséhoz. A nyomtatvány UK12-es lapjának E rész 1. sorában N betűt kell jelölnie, továbbá célszerű az igazoláskiadás napjára kérnie a vizsgálatot (E. rész 2. sor első jelölőnégyzet: X). A dohánytermék kiskereskedelmére feljogosító koncessziós szerződés megkötése, mint az igazolás kiadása iránti kérelem előterjesztésének oka nem került felvételre az automatikusan kiválasztható jogcímek közé. Javasolható ugyanakkor, hogy az E. rész 3.5. pontjában tüntessenek fel bármilyen, a tényleges jogcímre utaló megszövegezést (pl. trafik-törvény alapján, dohánytermék koncessziós szerződés megkötése, stb.). Ugyanilyen tartalmú információt elhelyezhetnek a G. részben (megjegyzés) is, ha a 3.5. pontban rendelkezésre álló hely nem lenne elegendő a jogcím kifejtéséhez, esetleg jogszabályra, pályázati kiiírásra vonatkozó adatközlést kívánnak itt elhelyezni.

Amennyiben a koncessziós szerződés megkötéséhez olyan nemleges együttes adóigazolást kér, amely azt igazolja, hogy az igazolás kiadásának napján vagy az azt megelőző 1 éven belül nem volt 30 napon túl lejárt tartozása, a nyomtatvány kitöltése során a megszokott adatok megadásán túl az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- IGAZOL főlap A. rész 1. sor: E betű
- UK12 lap E. rész 1. sor: N betű
- UK12 lap E. rész 2. sor első jelölőnégyzet: X
- UK12 lap E. rész 3.2. sor: első jelölőnégyzet: X; időszak megjelölés: 30 napon túli

Az igazolás kiadásának jogcímét érintő megjelölés hasonlóan alakulhat az előzőekhez. Célszerű még a megjegyzés rovatban jelölni, hogy a 30 napon túl lejárt tartozások vizsgálatát 1 éves időszakra vonatkozóan kéri.

A válasz a 2013. április 29-én érvényes jogszabályi rendelkezések alapján került kialakításra.

 

 
Vissza a tartalomjegyzékhez
2. A vámhatósági engedély iránti kérelem kötelező mellékletei között szerepel a "telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat". Kérem, segítsenek, ez mi, és kitől kell/lehet kérni?
2013.05.02.

A telephely használati jogcímének megállapítására, saját tulajdonú ingatlan esetében a tulajdoni lap szolgál. Ebben az esetben tulajdoni lapot nem kell csatolni a vámhatósági engedély iránti kérelemhez, elég a kérelem nyomtatványon a saját tulajdon tényét jelölni. Amennyiben a telephely bérelt, úgy a telephely használati jogcímének megállapítására a bérleti szerződés szolgál, amelynek –egy példányát (amely lehet másolat is) kell csatolni a vámhatósági engedély iránti kérelemhez.

Vissza a tartalomjegyzékhez
3. A Panaszkönyvet továbbra is az önkormányzattól, illetve az engedélyezési eljárás mely szakaszában kell beszerezni?
2013.05.02.

A panaszkönyv megléte nem feltétele a vámhatóság által lefolytatandó engedélyezési eljárásnak. A panaszkönyvre vonatkozóan az Fdvtv. nem határoz meg szabályokat.

Vissza a tartalomjegyzékhez
4. Egyéb, szakhatósági engedélyek megléte a vámhatósági engedély kiadásának feltétele-e vagy azok később is beszerezhetők?
2013.05.02.

Az egyéb, szakhatósági engedélyek megléte nem feltétele a vámhatóság által lefolytatandó engedélyezési eljárásnak. Ugyanakkor a vámhatósági engedély birtokában folytatott tevékenység is csak akkor folytatható jogszerűen, ha az egyéb szakhatóságok által vizsgált követelményeknek is megfelel.

Vissza a tartalomjegyzékhez
5. A vámhatósági kérelem beadásához helyszínrajzot kell mellékelni. Azt szeretném megtudni, hogy ez mit takar - alaprajzot, esetleg a Földhivatali nyilvántartásból kell kikérni?
2013.05.15.

A helyszínrajz tekintetében a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő speciális feltételeket, azonban a kérelemhez benyújtandó helyszínrajz elkészítése során arra kell különösen figyelmet fordítani,  hogy legalább A/4-es lapon szakszerűen, jól elkülönítve és átláthatóan kerüljenek az egyes – tér- és egyéb elválasztó – elemek szemléltetésre, a rajz alkalmas legyen egy hatósági helyszíni ellenőrzés lefolytatása során azok beazonosítására. A Földhivatali nyilvántartásból nem szükséges helyszínrajzot kikérni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
6. A vámhatósági engedély kéréséhez csatolni kell egy helyszínrajzot, ezt elkészíthetem saját magam is?
2013.05.15.

Igen, tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő speciális feltételeket, azonban a kérelemhez benyújtandó helyszínrajz elkészítése során arra kell különösen figyelmet fordítani,  hogy legalább A/4-es lapon szakszerűen, jól elkülönítve és átláthatóan kerüljenek az egyes – tér- és egyéb elválasztó – elemek szemléltetésre, a rajz alkalmas legyen egy hatósági helyszíni ellenőrzés lefolytatása során azok beazonosítására.

Vissza a tartalomjegyzékhez
7. A működési engedély benyújtásánál milyen más egyéb iratot kell még csatolni?
2013.05.15.

2013. július 1-jétől a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához nem működési engedély, hanem vámhatósági engedély megléte szükséges. A vámhatósági engedélyt a koncessziós pályázat elnyerése és a koncessziós szerződés megkötése után kell igényelni.
A vámhatósági engedély iránti kérelem mellékleteként az alábbi okmányokat kell csatolni:

  • koncessziós szerződés eredeti példánya,

  • a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okirat

  • helyszínrajz

  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat,(készpénz-átutalási megbízás esetén a feladóvevény eredeti példánya)

  • a gazdasági társaság társasági szerződése (alapító okirat, alapszabály)

A vámhatósági engedély iránti kérelem elbírálásához más dokumentumok is szükségesek, azonban ezek rendelkezésre állnak más hatóságok, illetve a NAV nyilvántartásaiban, ezért benyújtásukra a kérelmező nem kötelezhető. Ezeket az okmányokat az eljáró igazgatóság fogja beszerezni az engedélyezési eljárás során, amely idő azonban nem számít bele az ügyintézésre rendelkezésre álló 30 napos időbe. Amennyiben az alább felsorolt okmányok a kérelmező rendelkezésére állnak és azt csatolja a kérelemhez, az eljáró igazgatóság azt befogadja, ami által rövidülhet az ügyintézési határidő, így a dohány-kiskereskedelmi tevékenység is hamarabb kezdhető meg.

Ezek az alábbi okmányok:

  • cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány/nyilvántartásba vételi igazolás,

  • ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet nem dohányboltban, hanem egyéb üzletben kizárólag az erre elkülönített helyen fogják végezni – csak olyan településen lehet, ahol a lakosok száma kevesebb, mint 2000 fő - szükséges az üzlet működési engedélye, illetve a működés megkezdésének önkormányzathoz történő bejelentésének igazolása,

  • a kérelmet benyújtó egyéni vállalkozó, illetve gazdasági társaság székhelye szerint illetékes önkormányzat igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben jogerősen 1 millió forintot meghaladó adóbírság, vagy 200 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság kiszabására nem került sor.

[Fentiekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf)] 

Vissza a tartalomjegyzékhez
8. A vámhatósági kérelem beadásához helyszínrajzot kell mellékelni. Azt szeretném megtudni, hogy ezt a Földhivatali nyilvántartásból kell kikérni? Alaprajz szükséges-e az engedély beadásához?
2013.05.24.

A helyszínrajz tekintetében a vonatkozó jogszabályok nem írnak elő speciális feltételeket, azonban a kérelemhez benyújtandó helyszínrajz elkészítése során arra kell különösen figyelmet fordítani,  hogy legalább A/4-es lapon szakszerűen, jól elkülönítve és átláthatóan kerüljenek az egyes – tér- és egyéb elválasztó – elemek szemléltetésre, a rajz alkalmas legyen egy hatósági helyszíni ellenőrzés lefolytatása során azok beazonosítására. A Földhivatali nyilvántartásból nem szükséges helyszínrajzot kikérni.

Az engedély benyújtásához alaprajz szükséges.

Vissza a tartalomjegyzékhez
9. A Vámhatóság helyszíni ellenőrzésére a bejelentést követően kell egyeztetni időpontot?
2013.05.24.

A helyszíni szemle időpontjával kapcsolatosan a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelmet elbíráló illetékes vámhatóság fog az ügyféllel egyeztetni a kérelem nyomtatványon megadott elérhetőségen.

Vissza a tartalomjegyzékhez
10. Aláírt koncessziós szerződésem van pest megyére, mint egyéni vállalkozónak. A dohányboltot a családom vállalkozásának tulajdonában lévő /Kkt/ üzletben szeretném megnyitni, ahol más tevékenység nem lesz. A kérdésem az, hogy milyen igazolást kell küldenem a NAV felé az üzletről?
2013.05.24.

A Nemzeti Dohánybolt megnyitásához, vagyis a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez vámhatósági engedély is szükséges, amelyet a koncessziós pályázat elnyerése és a koncessziós szerződés megkötése után kell igényelni. A kérelem mellékleteként benyújtandó igazolások és egyéb iratok körét a kérelem nyomtatvány kitöltési útmutatója részletesen tartalmazza.

Az üzletről a telephely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot kell megküldeni a vámhatósági engedély iránti kérelem mellékleteként. Saját tulajdonú ingatlan esetén tulajdoni lapot nem kell csatolni, azt a NAV szerzi be. Ha a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet nem az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság tulajdonában található üzlethelyiségben végzik, akkor az adott üzlethelyiség használati jogcímét igazoló dokumentumokat is (pl. bérleti szerződés) csatolni kell a kérelemhez.

[Fentiekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes oldalán, a Trafik / Közérdekű információk / Tájekoztatók / Tájékoztató a pályázatot elnyertek részére (pdf)]

Vissza a tartalomjegyzékhez
11. A vámhatósági engedély iránti kérelem benyújtható-e cégbírósági bejegyzésben - és a társasági szerződésben - még nem szereplő telephelyre is, amennyiben a telephely használatának jogcíme igazolva van? Szükséges-e a cégmódosítási eljárás lefolytatásának eredményének megvárása-e?
2013.06.05.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdvtv.) rendelkezései alapján a vámhatóság az engedélyt annak adja meg, aki a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik, és akit érvényes koncessziós szerződés e tevékenység végzésére feljogosít. Az engedélyt a vámhatóság akkor adhatja meg, ha a kérelmező a kérelemében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helyére vonatkozó alapvető adatokat (cím, helyrajzi szám, alapterület, nyitva tartás idő, helyszínrajz) bejelenti, és a helyiség jogszerű használatára vonatkozó jogcímet, valamint a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzésének tényét igazolja. Így az engedélyezési eljárás során a vámhatóság a kérelmet nem utasítja el, ha a kérelmező igazolja a telephely használatának jogcímét, de az még a benyújtott társasági szerződésben nem szerepel.

 

Vissza a tartalomjegyzékhez