Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2012. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban
2011.11.30.

 Archív: 2012.01.01.

I. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2012. évre új adózóként bejelentkezhet

  • az egyéni vállalkozó;

  • az egyéni cég;

  • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

  • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2012. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2011. december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 11T103 számú, illetve 11T203 számú adatbejelentő lapon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatóságán kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2011. december 20-áig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2011. december 20-áig), a 12JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat, valamint a munkaerő-piaci járulékot havonta a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben meghatározott – a minimálbér másfélszeresét meghaladó–járulékalap után fizeti meg.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2011. november 30-ától letölthetőek NAV internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) , illetőleg papír alapon a NAV ügyfélszolgálatain igényelhetőek.

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2011. december 20-áig megtörténnie.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóalanyiság feltétele a bevételi értékhatár tekintetében az eva hatálya alá 2012. évre történő bejelentkezés során 30 millió forintra változott. További változás, hogy az eva kulcsa 30 %-ról 37 %-ra nőtt.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2011. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2012. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv-ben meghatározott feltételeknek.

II. Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

Azok a 2011. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2012. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2011. december 1-je és 20-a között szintén a 11T103 számú, illetve a 11T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2011. december 20-áig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2011. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemélyek a 'T101E számú adat- és változásbejelentő lapon, az említett nyilvántartásban nem szereplő, de a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alkalmazásában egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek a 'T101 számú adat- és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú adat- és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és az egyéni cégek pedig a ’T201T számú adat- és változásbejelentő lapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag a NAV honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy eva alanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2012. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.

Abban az esetben, ha az Eva tv-ben foglalt valamennyi feltételt teljesítő egyéni vállalkozó bejelenti, hogy az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy 2011. december 20-án nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a 2012. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek.