Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A kártérítés és a perköltség összegének minősítése az Eva tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében
2011.06.01.

Archív: 2017.12.31.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) 6.§ (2) bekezdése alapján bevételnek minősül a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is. Vagyoni értéknek minősül különösen a pénz, az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bont, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy több személy árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetőleg egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére), a dolog, az értékpapír, az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog, valamint az adóalany javára elengedett kötelezettség vagy átvállalt tartozás.

Az Eva tv. 6.§ (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint ugyanakkor a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősül bevételnek az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany (ideértve a tevékenységét folytató özvegyet, örököst is) részére nem ellenértékként (ellenszolgáltatásként) történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét és a visszatérített adót, valamint az adóalanyiság időszaka előtt megszerzett értékpapír átruházása révén megszerzett ellenértékből azt a részt, amely nem haladja meg az értékpapírnak az adóalanyiság első adóévét megelőző üzleti év utolsó napjára vonatkozóan a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint megállapított könyv szerinti értékét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot).

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az evás egyéni vállalkozó javára megítélt kártérítés és annak kamatának összege az Eva tv. 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján bevételnek minősül, ugyanakkor a megtérített perköltség összege adózónál nem minősül bevételnek az Eva tv. 6.§ (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján, mivel nem taxatív felsorolásról van szó és a perköltség összegének megtérítése nem tekinthető a tevékenység ellenértékének.