Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a külföldi illetőségű adományozótól származó adományokkal kapcsolatban kérhető áfa visszatérítéséről
2011.01.20.

Archív: 2018.01.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 2011. január elsejétől hatályos változása szerint újra kivételes áfa-visszatérítési eljárás biztosítja a kedvezményezetteknek az áfa összegének visszatérítését azokban az esetekben, amikor a külföldi illetőségű adományozó a pénzbeni adományt kifejezetten ahhoz a feltételhez köti, hogy a kedvezményezettet mentesíteni kell a termék vagy szolgáltatás árába foglalt adó alól. E különös, kérelemre történő adó-visszatérítésre vonatkozó szabályokat azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a pénzbeni adomány, segély felhasználása 2011. január 1-jén vagy azt követően beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás érdekében történik [áfatörvény 270. § (2) bekezdése]. Az új áfa-visszatérítési szabály alkalmazhatósága tehát attól függ, hogy a kedvezményezett által pénzbeni adományból, segélyből finanszírozott kedvezményezett termékbeszerzés, igénybevett szolgáltatás áfatörvény szerinti teljesítési időpontja 2010. december 31-ét követő időpontra esik-e.

A külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány kedvezményezettje adó-visszatérítés iránti kérelmének elbírálásában kizárólagos illetékességgel a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága (KÜIG) jár el [a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és az egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja alapján]. Az adó-visszatérítési kérelmek kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat és az adó-visszatérítés egyes eljárási szabályait a 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza.

Az áfatörvény 257/A. §-a tartalmazza azokat a feltételeket, melyek együttes fennállása szükséges ahhoz, hogy az állami adóhatóság – a kedvezményezett írásos kérelmére – visszatérítse a pénzbeni adományból, segélyből (továbbiakban: adomány) finanszírozott termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a kedvezményezettre áthárított és az ellenérték részeként megtérített (illetőleg az általa fizetendő adóként megállapított) előzetesen felszámított adót. E feltételek az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

1. Az adományt juttató külföldi illetőségű.

2. Az adományozó az adomány összegét - az adóügyi illetősége szerinti állam joga szerint - a vonatkozó adózási rendelkezésekkel összhangban számolja el.

3. Az adományozó az adomány felhasználását kifejezetten ahhoz a feltételhez köti, hogy a kedvezményezettet mentesíteni kell az adományból finanszírozott termékek, szolgáltatások árába (díjába) belefoglalt adó viselése alól.

4. Az adomány kedvezményezettje (a visszatérítési kérelem előterjesztője) igazoltan az áfatörvény 85. § (4) bekezdésében meghatározott közszolgáltatók közül a b)-f) pontok alá tartozó, alább felsorolt személyek, szervezetek valamelyike:

  • társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, egyesület, köztestület, országos sportági szakszövetség az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenysége tekintetében;

  • a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház - ideértve az egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységét is, ha alapszabálya így rendelkezik - és az egyházak szövetsége az alapszabályban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenysége tekintetében;

  • alapítvány és közalapítvány az alapító okiratban megjelölt tevékenységük tekintetében, továbbá az általuk működtetett (fenntartott) intézmény az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenysége tekintetében;

  • közhasznú társaság és nonprofit gazdasági társaság az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt tevékenységük tekintetében;

  • a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerint közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznúként nyilvántartásba vett személy, szervezet az alapszabályban (alapító okiratban) megjelölt közhasznú tevékenysége tekintetében.

5. További feltétel, hogy a kedvezményezett az adományból olyan termék beszerzését, szolgáltatás igénybevételét finanszírozza, amely a kedvezményezett alapszabályában (alapító okiratában) megjelölt olyan tevékenységnek, feladatnak az ellátását szolgálja, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznú tevékenység vagy kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat, illetve egyházi személynek, szervezetnek minősülő kedvezményezett esetében a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenysége. A kedvezményezettet az adó-visszatéríttetési jog csak az ennek megfelelő termékbeszerzésekre, igénybevett szolgáltatásokra vonatkozóan illeti meg, legfeljebb olyan hányadban, amilyen hányadbana kiadásokból az adomány összege részesedik [áfatörvény 257/A. § (2) bekezdésében].

6. A visszatérítési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a kedvezményezettet a kérelemmel érintett beszerzése, igénybe vett szolgáltatása tekintetében adólevonási jog (az általános szabályok alkalmazásával) még részben se illesse meg.

A visszatéríttetési jog keletkezése és a kérelem benyújtása

Abban az esetben, ha a kedvezményezett beszerzést, igénybevett szolgáltatást terhelő adó a kedvezményezettet általános szabályok szerint, közvetett módon terheli (azaz nem ő az adó megfizetésére kötelezett a fordított adózás szabályai szerint), az adó-visszatéríttetési jog a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik. Abban az esetben, amikor a beszerzést, igénybevett szolgáltatást terhelő adó megfizetésére a kedvezményezett közvetlenül köteles a fordított adózás szabályai szerint (áfatörvény 139-142. §), adó-visszatéríttetési jog az adó fizetendő adóként való megállapításakor és bevallásakor keletkezik. [NGM rendelet 8. § (1) bekezdés]

A kedvezményezett a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követő év szeptember 30. napjáig érvényesítheti, erre vonatkozó írásos kérelmét eddig az időpontig nyújthatja be az adóhatósághoz [NGM rendelet 8. § (2) bekezdés].