Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2009. évre történő bejelentkezéssel kapcsolatban
2008.11.25.

 Archív: 2009.07.01.

I. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2009. évre új adózóként bejelentkezhet

  • az egyéni vállalkozó;

  • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

  • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2009. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2008. december 1-je és 20-a között, az erre a célra rendszeresített 08T103 számú, illetve 08T203 számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2008. december 20-ig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Egyéni vállalkozók az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság választására nyitva álló határidőig (2008. december 20-ig), a 09JNY számú nyomtatványon nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a minimálbér kétszeresét meghaladó járulékalap után fizetik meg.

A bejelentkezésre szolgáló nyomtatványok 2008. november 25-től letölthetőek az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu), valamint 2008. november 21-től kaphatóak a kereskedelmi forgalomban.

A nyomtatványok elektronikus úton, személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton is benyújthatóak. Ez utóbbi esetben a nyomtatvány postára adásának kell 2008. december 20-ig megtörténnie.

Amennyiben az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) hatálya alá bejelentkező adózók a bejelentés időpontjában – az adóhivatal nyilvántartása szerint – az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelelnek (ideértve az eva alanyiság adóévére meghatározott feltételeket is), akkor a választásuk elfogadásáról az adóhatóság a benyújtott adatlap hivatalosan kitöltött egy példányának visszaküldésével értesíti az érintett adózókat. Abban az esetben, ha az Eva tv.-ben foglalt feltételeknek nem felelnek meg, elutasító határozatot, amennyiben pedig a kérelmüket határidőn túl nyújtják be, a bejelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzést fognak kapni.

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2008. évben is az eva hatálya alá tartozott és a 2009. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az Eva tv.-ben meghatározott feltételeknek.

II. Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól

Azok a 2008. évben az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2009. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket 2008. december 1-je és 20-a között szintén a 08T103 számú, illetve a 08T203 számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók 2008. december 20-ig írásban visszavonhatják. Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján megtegye bejelentését, ha 2008. december 20-án nem felel meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.

Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végző vállalkozók a ’T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a vállalkozói igazolványhoz kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozók a ’T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek a ’T201 számú bejelentő és változásbejelentő lapon, a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok pedig a ’T201T számú bejelentő és változásbejelentő lapon kötelesek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozatok kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak, kizárólag az APEH honlapjáról tölthetőek le. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy eva alanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2009. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.

Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről értesítőlevélben tájékoztatjuk.

Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható.

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó bejelenti, hogy annak ellenére, hogy az Eva tv.-ben foglalt valamennyi feltételnek megfelel, az Eva tv. 10. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2009. adóévben adókötelezettségeit már nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánja teljesíteni, vagy bejelenti, hogy 2008. december 20-án nem felel meg az Eva tv.-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a 2009. adóévre választhatja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózást, ha megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben foglalt feltételeknek.